fbpx

Grįžti į viršų

Mokėjimo kortelių naudojimo nuostatos

1. Įvadas

1.1. Šiose mokėjimo kortelių naudojimo kaip el. mokėjimo priemonių nuostatose (toliau – nuostatos) pateikiamos mokėjimo kortelių išdavimo, naudojimo ir operacijų atlikimo taisyklės.

1.2. Klientui ar jo įgaliotiems naudotojams pirmą kartą pasinaudojus mokėjimo kortele, išduota „SatchelPay UAB“, laikoma, kad klientas sutinka su šiomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

2. Apibrėžtys

2.1. Šiose nuostatose vartojimų terminų apibrėžtys:

„kortelės turėtojas“, „klientas“, „jūs“ – asmuo, turintis „SatchelPay“ sąskaitą, prašantis išduoti mokėjimo kortelę, ir asmuo, kuriam išdavėme mokėjimo kortelę, įskaitant bet kurį įgaliotą naudotoją, kuriam jūsų prašymu buvo išduota mokėjimo kortelė, susieta su jūsų sąskaita;

„prekiautojas“ – juridinis asmuo, priimantis mokėjimus kortele už siūlomus produktus ir paslaugas;

„mokėjimo organizacija“ – finansų įstaigos arba organizacijos, išduodančios mokėjimo korteles pagal anksčiau įgytą licenciją;

„SatchelPay“, „mes“, „mūsų“ – „SatchelPay UAB“;

„mokėjimo kortelių interneto paslauga“ – paslauga, teikiama internetu „SatchelPay UAB“ interneto svetainėje ir leidžianti kortelės turėtojui sužinoti lėšų likutį ir operacijų istoriją;

„pardavimo vieta“ arba „pardavimo vietos terminalas“ – el. mokėjimo terminalas, leidžiantis kortelės turėtojui atlikti operacijas;

„bankomatas“ – įrenginys, leidžiantis kortelės turėtojui išsiimti grynųjų pinigų arba atlikti kitas operacijas, susijusias su kortele;

„kortelė“, „mokėjimo kortelė“ – el. mokėjimo priemonė, skirta negrynųjų pinigų operacijoms atlikti vadovaujantis šiomis nuostatomis;

„CVC2“ arba „CVV2 kodas“ – 3 skaitmenų kodas mokėjimo kortelės kitoje pusėje, naudojamas kortelės autentiškumui patvirtinti atliekant mokėjimus paštu, telefonu, faksu ar internetu;

„PIN kodas“ – konfidencialus kodas, suteikiamas kortelės turėtojui ir naudojamas su duomenimis, įterptais į mokėjimo kortelę, kortelės turėtojui atpažinti el. būdu;

„autorizacija“ – kortelės turėtojo leidimas atlikti operaciją pagal šias nuostatas;

„operacija“ – mokėjimas kortele arba grynųjų pinigų išėmimas;

„dalinė operacija“ – mokėjimas kortele padengiant tik dalį operacijos sumos arba tiek, kiek yra lėšų kortelėje, jei operacijos suma viršija likutį;

„nuotolinė operacija“ – negrynųjų pinigų operacija, atliekama nepateikus kortelės, t. y. paštu, telefonu, faksu ar internetu;

„operacijos limitas“ – mokėjimo kortelės operacijų sumos ir operacijų, kurias galima atlikti kortele, autorizacijos limitas;

„turimas likutis“ – pinigų suma, kurios neviršijant galima atlikti operacijas mokėjimo kortele;

„papildymas“ – likučio padidinimas pervedus lėšų iš „SatchelPay UAB“ atsidarytos sąskaitos;

„kortelės užblokavimas“ – trumpalaikis kortelės užblokavimas (likutis neprieinamas, negalima atlikti operacijų);

„kortelės anuliavimas“ – ilgalaikis kortelės užblokavimas gavus kortelės turėtojo prašymą arba mokėjimo organizacijos ar „SatchelPay UAB“ sprendimu.

3. Mokėjimo kortelių nuostatos

3.1. Mokėjimo kortelė visuomet išlieka „SatchelPay UAB“ nuosavybė ir gali būti susigrąžinta. Mokėjimo kortelę draudžiama kopijuoti, atgaminti ar perduoti trečiajai šaliai. Kortelės turėtojas sutinka sunaikinti kortelę arba grąžinti mums pareikalavus, kai jis (įgalioti naudotojai) pažeidžia nors vieną nuostatą.

3.2. „SatchelPay UAB“ gali išduoti, atnaujinti, pakeisti arba panaikinti mokėjimo kortelę savo nuožiūra. Kai kuriais atvejais iš prekiautojo gali būti reikalaujama išsaugoti kortelę ir jūs sutinkate tokiais atvejais perduoti kortelę prekiautojui.

3.3. Mokėjimo kortelė aktyvinama pirmą kartą papildžius ir galioja iki datos, nurodytos kortelės priekyje. Pasibaigus kortelės galiojimo laikui, negalima atlikti operacijų ar papildyti kortelės. Negalite naudoti nebegaliojančios kortelės, privalote ją sunaikinti. Turite pasirūpinti mokėjimo kortelės likučio išnaudojimu iki kortelės galiojimo pabaigos.

3.4. Gavęs kortelę, kortelės turėtojas privalo ją iš karto pasirašyti – negalima nenaudoti nepasirašytos kortelės.

3.5. „SatchelPay UAB“ perduoda kortelės turėtojui PIN kodą naudodama el. priemonę ir laikydamasi griežčiausio konfidencialumo. PIN kodo negalima atskleisti ar perduoti trečiajai šaliai.

4. Kortelės naudojimas

4.1. Kortelę galima naudoti:

4.1.1. norint sumokėti už prekes ir paslaugas pas prekiautoją (užbaigtos arba dalinės operacijos);

4.1.2. norint sumokėti už prekes ir paslaugas užsisakytas ar suteiktas paštu, telefonu, faksu arba internetu (el. paštu);

4.1.3. norint išsigryninti pinigų bankomate, banko kasoje ar kitose vietose, siūlančiose šią paslaugą.

4.2. Šią kortelę galima naudoti bet kurioje vietoje, turinčioje mokėjimo organizacijos simbolį, kuris nurodytas ir ant kortelės. „SatchelPay UAB“ nėra atsakinga, jei prekiautojas atsisako priimti mokėjimo kortelę.

4.1.1 ir 4.1.3 punktuose nurodytas operacijas galima atlikti naudojant pardavimo vietose esančius terminalus ar bankomatus, turinčius mokėjimo organizacijos simbolį.

4.1.2 punkte nurodytas operacijas galima atlikti nuotoliniu būdu pas prekiautojus, turinčius mokėjimo organizacijos simbolį, kuris reiškia, kad kortelė priimama (pvz., interneto svetainėje).

4.3. Kortelės turėtojas gali autorizuoti operaciją:

4.3.1. pateikdamas mokėjimo kortelę arba įdėdamas ją į mokėjimo prietaisą;

4.3.2. įvesdamas PIN kodą;

4.3.3. pasirašydamas operacijos kvitą;

4.3.4. pateikdamas unikalius duomenis, išspausdintus ant kortelės, ir savo (kortelės turėtojo) duomenis (atkreipiame dėmesį, kad atliekant nuotolines operacijas kortelės turėtojas įgalioja prekiautoją išskaičiuoti operacijos sumą iš sąskaitos, nors kortelės turėtojas gali būti nepasirašęs pardavimo kvito).

Kortelės turėtojas yra įgaliotas atlikti operacijas, neviršijančias likučio, kol baigsis kortelės galiojimas.

4.4. Pateikus ilgąjį kortelės numerį nuotolinei operacijai atlikti, pinigai gali būti išskaičiuojami iš sąskaitos kortelės turėtojui nepatvirtinus operacijos PIN kodu ar parašu.

4.5. Esant pasikartojančioms operacijoms (pvz., licencijų mokesčiai, narystės mokesčiai ar prenumeratos), kortelės turėtojas sutinka su tolesnėmis operacijomis atsižvelgdamas į susitarimą su prekiautoju, patvirtindamas pirmąją operaciją, kaip nurodyta 4.3 punkte.

4.6. Operacijos, patvirtintos kortelės turėtojo remiantis 4.5 punktu, yra neatšaukiamos. Tačiau kortelės turėtojas gali atsiimti leidimą atlikti tolesnes operacijas, nurodytas 4.5 punkte, vadovaudamasis prekiautojo nustatytomis taisyklėmis.

4.7. Maksimali kortelėje galinti būti suma yra 20,000 EUR. Kortelę galima pildyti iki 8 kartų per dieną, maksimali papildymų per dieną bendra suma yra 5,000 EUR.

4.8. Kortelę galima papildyti pervedant pinigų iš „SatchelPay UAB“ sąskaitos. Kortelės naudotojas gali vykdyti pavedimus tol, kol nesibaigia kortelės galiojimo laikas ir nepasiekiami kortelės balanso limitai.

4.9. Kortelei taikomi šie naudojimo limitai (į limitus įtraukta operacijų suma ir mokėtini komisiniai):

4.9.1. vienos pardavimo vietose atliekamos operacijos limitas – 20,000 EUR;

4.9.2. pinigų išgryninimo bankomate dienos limitas – 2500 EUR (5 kartus per dieną po 500 EUR);

4.9.3. bendras per kalendorinius metus atliekamų papildymų sumos limitas – 80,000 EUR.

Į limitus įtrauktos operacijų sumos ir mokėtini komisiniai. „SatchelPay UAB“ skelbia dabartinius limitus https://www.satchelpay.com/lt/limits/ ir gali juos pakoreguoti pasikeitus aplinkybėms.

Mokėjimo kortelėms, išduotoms kita valiuta nei EUR, gali būti taikomi skirtingi limitai.

4.10. Operacijos vyksta šalies, kurioje atliekamos, valiuta, jei mokėjimo organizacija leidžia atlikti operacijas kita valiuta. Jei prekiautojas leidžia atlikti operaciją kita valiuta nei šalies, kurioje vyksta operacija, kortelės turėtojas, įgaliodamas operaciją, sutinka sumokėti papildomą mokestį ir leidžia prekiautojui taikyti savo valiutų kursą.

4.11. Atliekant operacijas kita valiuta nei kortelės valiuta, mokėjimo organizacija sutinka atlikti operaciją, jei:

4.11.1. likučio užtenka galimiems komisiniams padengti mokėjimo organizacijai atlikus operaciją;

4.11.2. likutis sudaro bent 103 % operacijos vertės, pavertus kortelės valiuta pagal valiutos pardavimo kursą, naudojamą mokėjimo organizacijos operacijos atlikimo dieną.

4.12. Kol mokėjimo organizacija užbaigs operaciją kita nei kortelės valiuta, suma, lygi 103 % operacijos sumos, ir komisinių suma yra rezervuojamos, atitinkamai sumažinant turimą likutį.

4.13. Operacijos metu kortelės turėtojo gali būti paprašyta pateikti asmens tapatybės dokumentą. Prekiautojas turi teisę nepriimti mokėjimo kortelės, jei kortelės turėtojas atsisako pateikti asmens tapatybės dokumentą arba ant kortelės nėra jo parašo.

4.14. Mokėjimo organizacija gali atsisakyti atlikti operaciją toliau nurodytais atvejais:

4.14.1. kortelės turėtojas pateikia klaidingus duomenis autorizuodamas operaciją (klaidingas kortelės numeris, galiojimo data, PIN kodas, CVC2 arba CVV2 kodas, parašas ant pervedimo kvito);

4.14.2. naudojama neaktyvi, užblokuota, anuliuota arba negaliojanti kortelė;

4.14.3. kortelėje nepakanka lėšų operacijos sumai ir mokesčiams arba komisiniams padengti;

4.14.4. viršijamas kortelės operacijos sumos arba operacijų skaičiaus limitas;

4.14.5. kortelės turėtojas atsisako pateikti asmens tapatybės dokumentą prekiautojui paprašius;

4.14.6. saugumo sumetimais, įskaitant apsaugą nuo sukčiavimo.

4.15. Mokėjimo organizacija nurodo atsisakymo atlikti operaciją priežastį parodydama ar persiųsdama pranešimą prekiautojui. Jei šios informacijos negalima pateikti dėl mokėjimo organizacijai nepavaldžių priežasčių, organizacija nurodo atsisakymo atlikti operaciją priežastį nusiųsdama pranešimą į prietaisą, naudojamą operacijai atlikti.

5. Įsipareigojimai

5.1. Kortelės turėtojas (įgalioti naudotojai) turi laikytis toliau nurodytų pareigų ir saugos nurodymų. Kortelės turėtojas yra atsakingas už šių nurodymų perdavimą įgaliotiems naudotojams ir užtikrinimą, kad jų būtų laikomasi:

5.1.1. naudoti mokėjimo kortelę pagal paskirtį, ne draudžiamais ar nelegaliais tikslais;

5.1.2. laikytis šių nuostatų ir bankomatams taikomų įstatymų nuostatų;

5.1.3. naudoti mokėjimo kortelę tik jos galiojimo laikotarpiu;

5.1.4. prireikus greitai anuliuoti kortelę, kaip nurodyta šiose nuostatose;

5.1.5. stengtis nepamesti kortelės ir saugoti ją nuo pažeidimų ir vagystės;

5.1.6. saugiai laikyti kortelę ir saugoti PIN kodą (pavyzdžiui, įsiminti ir neužsirašyti, pasirūpinti, kad įvedamo PIN kodo nematytų tretieji asmenys);

5.1.7. neatskleisti kortelės numerio, galiojimo pabaigos datos arba CVV2 ar CVC2 kodo trečiosioms šalims kitais tikslais nei mokėjimų atlikimas ar kortelės anuliavimas;

5.1.8. imtis kitų priemonių, reikalingų kortelei apsaugoti;

5.1.9. pranešti apie bet kokius neatitikimus mokėjimo kortelių el. operacijų istorijoje, kurią pateikė „SatchelPay UAB“;

5.1.10. saugoti kortelių operacijų kvitus ir kitus susijusius dokumentus ir ginčo atveju pateikti juos „SatchelPay UAB“;

5.1.11. atsiimti prekiautojui duotą sutikimą dėl pasikartojančių operacijų, atliekamų vadovaujantis pateiktais kortelės duomenimis, kai kortelė užblokuota arba anuliuota, tačiau jos galiojimo laikas dar nepasibaigęs;

5.1.12. atšaukti rezervacijas, atliktas kortele dar nepasibaigus jos galiojimo laikui.

5.2. Kortelės turėtojas (įgalioti naudotojai) turi patikrinti operacijos informacijos teisingumą, įskaitant operacijos sumą, prieš patvirtindamas operaciją. Prekiautojas, priimantis mokėjimą kortele, kiekvieną kartą išduoda operacijos kvitą ir patvirtina, kad operacija buvo atlikta. Jei kortelės turėtojas (įgalioti naudotojai) suabejoja operacija, kuriai atlikti buvo naudojamas PIN kodas, turime teisę anuliuoti kortelę, nes gali būti, kad kortelės PIN kodą sužinojo teisės ją naudoti neturintis asmuo.

5.3. Papildomos privalomosios atsargumo priemonės:

5.3.1. Kortelės turėtojas negali naudoti ar pasirinkti PIN kodo, kurį lengva atspėti ar sužinoti.

5.3.2. Kortelės turėtojas niekam negali atskleisti PIN kodo, duoti kortelės ar leisti ja naudotis (įskaitant šeimos narius, policiją ar „SatchelPay UAB“ personalą).

5.3.3. Kortelės turėtojas negali atskleisti PIN kodo, gavęs prašymą el. paštu, palikti kortelę be priežiūros paliktoje piniginėje, rankinėje ar transporto priemonėje arba bet kurioje vietoje, kur kitas asmuo galėtų paimti kortelę nepastebėtas, prisijungti prie mūsų interneto svetainės naudodamas bendrą kompiuterį (pavyzdžiui, interneto kavinėje ar bibliotekoje), arba prisijungęs palikti kompiuterį be priežiūros.

5.3.4. Kortelės turėtojas negali siųsti mokėjimo kortelės paštu.

5.3.5. Kortelės turėtojas turi neišleisti kortelės iš akių atlikdamas operacijas, turi pasiimti kortelę, kai operacija atlikta, visuomet žinoti, kur yra kortelė, nepalikti kortelės be priežiūros ir atsargiai atskleisti kortelės informaciją arba neleisti apdoroti operacijos iš anksto, dar negavęs prekių ar paslaugų.

5.3.6. Kortelės turėtojas pirkti prekes ir atlikti rezervacijas turi tik patikimose interneto svetainėse.

5.3.7. Kortele atsiskaitydamas už prekes ir paslaugas nuotoliniu būdu (pvz., paštu), kortelės turėtojas turi atsižvelgti į prekiautojo saugos priemones ir reputaciją, nes pateikti kortelės duomenis ir patvirtinti operacijas negavus prekių ar paslaugų yra rizikinga.

5.3.8. Naudodamasis bankomatu, kortelės turėtojas visuomet turi stebėti, ar niekas nestoviniuoja netoliese, nesiūlo pagalbos, ar prie bankomato nėra prijungta įtartinų prietaisų, ir, jei kyla abejonių, nesinaudoti bankomatu.

5.3.9. Sužinojęs, kad kitas asmuo žino (arba yra tikimybė, kad žino) PIN kodą, kortelės turėtojas turi jį nedelsdamas pakeisti.

5.3.10. Kortelės turėtojas turi greitai pateikti „SatchelPay UAB“ visą turimą informaciją apie bet kokį incidentą, per kurį, kortelės turėtojo nuomone, nutekėjo kortelės informacija, ir suteikti visą būtiną pagalbą siekiant sugrąžinti neteisėtai išgrynintą ar sumokėtą sumą.

5.3.11. Kortelės turėtojui draudžiama mėginti atlikti nuotolinę prekių ar paslaugų apmokėjimo operaciją, jei kortelė buvo anuliuota, užblokuota, pamesta ar pavogta.

6. Pažeistos ar prarastos kortelės

6.1. Kortelės turėtojas turi paprašyti nedelsiant anuliuoti kortelę, sužinojęs, kad:

6.1.1. mokėjimo kortelė sunaikinta, pamesta, pavogta, pasisavinta, naudojama neleistinu būdu arba įstrigo bankomate;

6.1.2. mokėjimo kortelės duomenys ir (arba) PIN kodas atskleisti asmeniui, neturinčiam teisės žinoti šios informacijos;

6.1.3. mokėjimo kortelę naudojo neįgaliotas asmuo.

6.2. Kortelės turėtojas turi teisę pareikalauti anuliuoti kortelę, kaip nurodyta 6.1 punkte, paskambinęs į Klientų aptarnavimo skyrių arba visą parą dirbantį skambučių centrą, kurio numeris atspausdintas ant kortelės. Kortelės turėtojas, norėdamas anuliuoti mokėjimo kortelę, turės pateikti jos numerį.

Šioje interneto svetainėje gali būti nurodyti kiti kortelės anuliavimo būdai.

6.3. Telefono pokalbiai dėl prašymų, nurodytų 6.2 punkte, gali būti įrašomi, siekiant užfiksuoti skambučio datą ir tikslų laiką.

6.4. Jei anuliuota kortelė atgaunama, ją reikia nedelsiant sunaikinti, kad nebūtų įmanoma jos naudoti arba nuskaityti joje esančių duomenų.

7. Atsakomybė

7.1. Kortelės turėtojas yra visiškai atsakingas už:

7.1.1. autorizuotas operacijas;

7.1.2. mokėjimo kortelės naudojimo pasekmes, įskaitant, be kita ko, kortelės naudojimą pažeidžiant šias nuostatas, atitinkamų įstatymų nuostatas ir vietos taisykles dėl naudojimosi bankomatais, nuotolinių operacijų atlikimą (atliekamos nepateikus kortelės) arba delsimą kreiptis į „SatchelPay UAB“ dėl kortelės anuliavimo.13 Kortelės turėtojas yra atsakingas už pasikartojančias operacijas, jei neatsiėmė prekiautojui duoto leidimo pradėti tokias operacijas nepaisydamas fakto, kad kortelė buvo anuliuota.

7.2. Kortelės turėtojas taip pat yra atsakingas už kortelės operacijas toliau nurodytais atvejais:

7.2.1. naudojama pamesta arba pavogta mokėjimo kortelė;

7.2.2. kortelė buvo pasisavinta arba naudojama neįgalioto asmens, nes kortelės turėtojas nesiėmė privalomųjų atsargumo priemonių, kad apsaugotų kortelę ir užkirstų kelią nesankcionuotam naudojimui;

7.2.3. tyčia arba dėl didelio aplaidumo pažeistos šiose nuostatose nurodytos pareigos;

7.2.4. kortelės turėtojas veikia nesąžiningai arba aplaidžiai ar prisideda prie neautorizuoto kortelės naudojimo, įskaitant, be kita ko, atvejus, kai kortelės turėtojas nesiima šiose nuostatose aprašytų atsargumo priemonių arba nepagrįstai ilgai nepraneša „SatchelPay UAB“ apie (galimai) pamestą ar pavogtą kortelę arba kortelę, kurios duomenys nutekėjo.

7.3. Kortelės turėtojas yra atsakingas už bet kokius nuostolius, jei:

7.3.1. užrašė PIN kodą ant kortelės arba ant lapelio ir jį laikė su kortele arba netoli kortelės;

7.3.2. saugojo PIN kodą taip, kad buvo lengva suprasti, jog tai yra kortelės PIN kodas;

7.3.3. atskleidė PIN kodą trečiajai šaliai arba nesiėmė tinkamų atsargumo priemonių, kad kiti asmenys nesužinotų PIN kodo, pavyzdžiui, jį įvesdamas ar kitaip naudodamas;

7.3.4. leido trečiajai šaliai naudoti kortelę arba nesugebėjo tinkamai apsaugoti kortelės;

7.3.5. prisidėjo prie nuostolių atsiradimo arba juos sukėlė savo veiksmais, atlikdamas (leisdamas atlikti) neautorizuotas operacijas.

8. Anuliavimas ir užblokavimas

8.1. Ši kortelė yra skirta jums (įgaliotam naudotojui) ir „SatchelPay UAB“ pasilieka teisę nutraukti visas arba dalį teisių naudoti kortelę, ypač jei jūs (įgaliotas naudotojas) nesilaikote šių nuostatų. Kai panaikiname jūsų teisę naudoti mokėjimo kortelę, jos netenka ir įgalioti naudotojai.

8.2. „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) gali anuliuoti arba užblokuoti mokėjimo kortelę, jei tam yra svarių priežasčių, pavyzdžiui:

8.2.1. pažeidėte šias nuostatas;

8.2.2. „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) turi priežasčių manyti, kad kortelė naudojama sukčiaujant, plaunant pinigus ar vykdant kitą nusikalstamą veiklą;

8.2.3. „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) turi priežasčių manyti, kad esamas likutis domina trečiąją šalį;

8.2.4. greitai atšaukiamos kelios operacijos;

8.2.5. likutis yra nulinis, o mokėjimo kortelė nenaudota 18 mėnesių.

8.3. Be to, „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) turi teisę užblokuoti arba atidėti mokėjimą iš (į) jūsų sąskaitos (-ą) neįspėjusi ir negavusi jūsų leidimo, kai kuri nors šalis yra įpareigota taip elgtis pagal įstatymus arba turi priežasčių manyti, kad mokėjimas yra sukčiavimo, pinigų plovimo ar kitos nusikalstamos veiklos atvejis. Tokiu atveju „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) kaip įmanoma greičiau praneša apie kortelės anuliavimą arba užblokavimą, nebent tai daryti draudžiama įstatymais.

8.4. Jei „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) anuliuoja mokėjimo kortelę dėl bet kurios pirmiau nurodytos priežasties, galite susigrąžinti likutį paskambinę į Klientų aptarnavimo centrą.

8.5. Paprastai „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) netaiko kortelės anuliavimo mokesčio. Tačiau jei „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) anuliuoja mokėjimo kortelę dėl to, kad pažeidėte sutartį, sukčiavote, elgėtės aplaidžiai ar kitaip nusižengėte, kortelės anuliavimo mokestis bus taikomas.

8.6. „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) taip pat gali iš turimo likučio išskaičiuoti bet kokius nuostolius, jei pagrįstai mano turinti tam teisę.

8.7. „SatchelPay UAB“ (mokėjimo organizacija) gali sumokėti visą arba dalį turimo likučio trečiajai šaliai vykdydama bet kokį teisinį reikalavimą ar teismo įsakymą. Tokiu atveju negalite reikalauti grąžinti likučio.

9. Atsakomybės apribojimas

9.1. „SatchelPay UAB“ atsakomybės apribojimas ir neįtraukimas taikomas visų rūšių atsakomybei, įskaitant sutartis, kapitalą, aplaidumą, išskyrus atvejus, kai atsakomybės negalima atsisakyti teisiškai.

9.2. „SatchelPay UAB“ atsakomybė jums dėl mokėjimo kortelės yra apribota esamu kortelės likučiu. Nesame atsakingi už tiesioginį ar netiesioginį pelno praradimą, nesutaupytas išlaidas, prarastas galimybes ar reputaciją, nepaisant priežasties.

9.3. Nesame atsakingi už:

9.3.1. bet kokį ieškinį, atsiradusį mums veikiant protingai ir pagal jūsų nurodymus;

9.3.2. bet kokius nuostolius, kuriuos patyrėte jūs ar trečiasis asmuo dėl mums nepavaldžių priežasčių, įskaitant, be kita ko, streikus, mašinų ir sistemų gedimus, bankomato ar ryšio kanalo gedimą, nepristatytą paštą arba negautą komunikaciją, dėl kurių negalėjote naudoti mokėjimo kortelės;

9.3.3. bet kokius savo veiksmus, kurių ėmėmės gavę pranešimą, kad mokėjimo kortelė pamesta ar pavogta arba prekiautojas atsisakė atlikti operaciją, nes manė, jog ne jūs esate mokėjimo kortelės turėtojas;

9.3.4. bet kokius veiksmus, kurių buvo imtasi prieš jus dėl mokėjimo kortelės naudojimo nesąžiningais tikslais;

9.3.5. bet kokius nuostolius, atsiradusius dėl jūsų aplaidumo ar nesąžiningų veiksmų, kuriuos atlikote vienas arba su trečiąja šalimi;

9.3.6. bet kokį ginčą tarp jūsų ir prekiautojo;

9.3.7. prekiautojo atsisakymą priimti mokėjimą kortele;

9.3.8. finansų įstaigos atsisakymą autorizuoti grynųjų pinigų išėmimą.

9.4. Nesame atsakingi už jokias problemas, susijusias su pirkiniais, už kuriuos atsiskaityta mokėjimo kortele, arba už prekių ar paslaugų, įsigytų atsiskaičius šia kortele, kokybę. Bet koks ieškinys ar ginčas, įskaitant teisę reikalauti kompensacijos, jei taikytina, tarp jūsų (įgalioto naudotojo) ir prekiautojo turi būti sprendžiamas tiesiogiai su prekiautoju.

9.5. Nesame atsakingi už tam tikrus pranašumus ar paslaugas, susijusias su kortele ir siūlomas trečiosios šalies, taip pat už tokių trečiųjų šalių veiklą ir veiksmus. Bet koks ieškinys ar ginčas, įskaitant teisę reikalauti kompensacijos, jei taikytina, tarp jūsų (įgalioto naudotojo) ir trečiosios šalies turi būti sprendžiamas tiesiogiai su trečiąja šalimi.

10. Kitos sąlygos

10.1. Draudžiama parduoti kortelę ir perleisti kitam asmeniui bet kurią iš savo teisių ar pareigų, nurodytų šiose nuostatose. Kita vertus, „SatchelPay UAB“ gali perleisti bet kurią iš teisių ar pareigų, nurodytų šiose nuostatose, bet kuriam asmeniui ar įmonei, jei ta šalis perima šiose nuostatose nurodytas pareigas.

10.2. Jei kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta bet kurią šių nuostatų dalį negaliojančia, neteisėta ar neįvykdoma, ji iš nuostatų pašalinama, o nuostatos toliau galioja tiek, kiek atitinka taikomus įstatymus.

10.3. Turite teises, kurias garantuoja galiojantys įstatymai. Jei kuri nors šių nuostatų dalis prieštarauja įstatymuose nustatytoms teisėms, nuostatos pakeičia arba panaikina tokią teisę, bet tik tiek, kiek tai leidžiama pagal įstatymus.

10.4. Naudodami kortelę, įsipareigojate laikytis Anglijos įstatymų ir jums taikytinų bet kurios kitos šalies įstatymų, įskaitant kovos su pinigų plovimu įstatymus ar įstatymus, draudžiančius finansuoti teroristus, prekiauti su tam tikromis šalimis, žmonėmis ar įmonėmis.

11. Keitimai

11.1. „SatchelPay UAB“ gali pakeisti bet kurią iš šių nuostatų paskelbusi pataisymą savo interneto svetainėje, kad:

11.1.1. būtų ištaisytos klaidos;

11.1.2. nuostatos būtų išsamesnės mūsų klientams;

11.1.3. nuostatose atsispindėtų nauji pokyčiai arba būtų galima teikti naujas paslaugas ar produktus;

11.1.4. būtų galima užtikrinti tinkamą ir konkurencingą veiklą;

11.1.5. būtų galima atspindėti rinkos sąlygų, bankų praktikos ar paslaugų mokesčių pokyčius;

11.1.6. būtų galima laikytis visų galiojančių įstatymų ar išvengti prieštaravimo bet kokiems taikomiems įstatymams ar taisyklėms;

11.1.7. būtų galima atsižvelgti į bet kokį teismo potvarkį ar tarptautines sankcijas, aktualias „SatchelPay UAB“ ir bet kurioms mūsų paslaugoms.

11.2. Pataisa įsigalioja nedelsiant, kai atnaujintos nuostatos paskelbiamos mūsų interneto svetainėje arba pranešamos klientams.

11.3. Paprastai išsiunčiame savo klientams el. laišką ir informuojame apie bet kokią šių nuostatų pataisą ar pakeitimą. Tačiau neįsipareigojame išsiųsti tokio el. laiško.

11.4. Jūs sutinkate reguliariai peržiūrėti nuostatas, kad žinotumėte pakeitimus. Jei toliau naudojatės svetaine ar joje lankotės, laikoma, kad sutinkate su pakeistomis nuostatomis.

11.5. Nesame atsakingi už nuostolius ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad nesusipažinote su šiomis nuostatomis.