fbpx

Grįžti į viršų

Privatumo politika

„SatchelPay“ privatumo politika

Atnaujinta 2018 m. gegužės 25 d.

1. Šalis, valdanti jūsų asmens duomenis ir besilaikanti atitinkamų duomenų apsaugos teisės aktų, yra UAB „SatchelPay“ (toliau – „SatchelPay“ arba mes). Šia politika (kartu su mūsų kliento sutartimi ir kitais joje minimais dokumentais) nustatomi pagrindai, kaip tvarkysime bet kokius jūsų asmens duomenis (surinktus ar perduotus). Įdėmiai perskaitykite šį dokumentą, kad suprastumėte, kokią jūsų informaciją renkame, kaip ją naudojame ir kokiomis aplinkybėmis dalijamės ja su trečiosiomis šalimis. Lankydamiesi mūsų interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė) adresu www.satchelpay.com arba naudodami „SatchelPay“ mobiliąją programėlę (toliau – programėlė), sutinkate su šioje politikoje nurodyta praktika ir įsipareigojate jos laikytis. Nebent pagal kontekstą būtų kitaip, minint interneto svetainę taip pat turima omenyje programėlė.

2. Siekdama užtikrinti jūsų individualias teises į privatumą, „SatchelPay“ tvarko surinktus asmens duomenis laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, kaip antai Europos Parlamento direktyva 95/46/EB. Darbuotojai, tarpininkai ir kitos šalys, turinčios prieigą prie jūsų asmens duomenų, yra įsipareigojusios užtikrinti jų saugumą nutraukus sutartinius santykius.

3. „SatchelPay“ gali kreiptis į duomenų tvarkytojus ir trečiąsias šalis, kurios atliks tam tikras funkcijas „SatchelPay“ vardu. „SatchelPay“ yra atsakinga už tai, kad trečiosios šalys tvarkytų svarbius duomenis laikydamosi galiojančių įstatymų ir pateiktų nurodymų. „SatchelPay“ taip pat gali paprašyti naudoti tam tikras saugumo priemones ir stebėti jų įgyvendinimą. Esant tokioms aplinkybėms, „SatchelPay“ užtikrina, kad būtų laikomasi įsipareigojimo neatskleisti duomenų. Šis įsipareigojimas neleidžia šalims naudoti informacijos kitais tikslais, o tik tam tikroms funkcijoms atlikti.

4. Privatumo politikoje pateikiami pagrindiniai principai, kurių „SatchelPay“ laikosi rinkdama, saugodama ir tvarkydama jūsų asmens duomenis ir kitą su jumis susijusią informaciją. Joje taip pat nurodytas duomenų tvarkymo tikslas, duomenų šaltiniai, gavėjai ir kita svarbi informacija apie duomenų tvarkymą naudojantis „SatchelPay“ mokėjimo paslaugomis.

5. Norint toliau naudotis „SatchelPay“ paslaugomis, būtina pateikti asmens duomenis. Pavyzdžiui, tai privalomas veiksmas atsidarant sąskaitą „SatchelPay“ sistemoje. Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi sistemoje, siekiant atlikti nustatytas identifikavimo procedūras.

6. Tęsdami veiksmus interneto svetainėje, pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su privatumo politika, ją supratote ir sutinkate su jos nuostatomis. „SatchelPay“ turi teisę naujinti ir persvarstyti nuostatas. Tai reiškia, kad privalote patys susipažinti su naujausia privatumo politikos versija.

Tikslai, gavėjai ir jūsų informacija, kurią galime rinkti

7. Pagrindinė duomenų rinkimo priežastis – „SatchelPay“ paslaugų teikimas individualiems asmenims, atliekantiems operacijas sistemos viduje. „SatchelPay“, kaip mokėjimo paslaugų teikėja, yra pagal įstatymus įpareigota nustatyti ir patvirtinti jūsų tapatybę, prieš pradėdama su jumis bendradarbiauti ir teikti kokias nors finansines paslaugas. „SatchelPay“ turi teisę saugoti bet kokią pradžioje ar vėliau paprašytą informaciją atitinkamuose įstatymuose nurodytą saugojimo laikotarpį. Todėl klientas yra įpareigotas pateikti galiojančią ir išsamią informaciją.

8. TIKSLAS: nustatyti kliento tapatybę, teikti mokėjimo paslaugas (sąskaitos atidarymas, lėšų pervedimas, mokėjimų rinkimas ir kt.), kitų mokėjimo paslaugų teikėjo teisinių įsipareigojimų vykdymas.

8.1. Pirmiau nurodytais tikslais surinkti asmens duomenys tvarkomi laikantis toliau nurodytos teisinės sistemos:

8.1.1. kliento tapatybės nustatymas ir patvirtinimas;

8.1.2. sutarčių su klientu sudarymas, kad būtų galima vykdyti jo užklausas;

8.1.3. finansinių pervedimų atlikimas laikantis teisės aktų;

8.1.4. klientų pažinimo nuostatų laikymasis;

8.1.5. sistemingos stebėsenos vykdymas;

8.1.6. rizikos vertinimas;

8.1.7. kliento pateiktų duomenų tikslumo užtikrinimas;

8.1.8. galimų pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir sukčiavimo atvejų prevencija; nepavėluotas tokios veiklos aptikimas, išsamūs tyrimai ir informavimas, klientui galiojančių finansinių sankcijų paisymas;

8.1.9. veiksmingas rizikos ir organizacijos valdymas.

8.2. Pagal pirmiau pateiktas nuostatas prioritetas yra šių duomenų tvarkymas: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento informacija, nuotrauka, tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas, pilietybė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, dabartinė veikla, dabartinė viešoji funkcija ir kiti duomenys, kurių reikalaujama pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

8.3. Aktuali informacija renkama ir tvarkoma vadovaujantis „SatchelPay“, kaip mokėjimo paslaugų teikėjos, teisine prievole pagal Lietuvos Respublikos mokėjimo įstatymą, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymą ir Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Taigi, norėdamas atsidaryti sąskaitą ir (arba) naudotis „SatchelPay“ mokėjimo paslaugomis, klientas privalo pateikti visus reikalaujamus dokumentus.

8.4. Šalys, galinčios gauti su klientu susijusius duomenis: priežiūros institucijos, kredito, finansų, mokėjimo ir (arba) el. pinigų įstaigos, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Valstybinė mokesčių inspekcija, „SatchelPay“ mokėjimo paslaugų tarpininkai (jei jų paslaugos yra būtinos operacijai atlikti), siunčiamų lėšų gavėjai, gaunantys informaciją mokėjimo išrašuose kartu su lėšomis, skolų išieškojimo agentūros, įmonės, tvarkančios konsoliduotus skolininkų failus, advokatai, auditoriai, kitos trečiosios šalys, turinčios teisėtą interesą, ir kitos organizacijos, sudariusios sutartį su „SatchelPay“, tik gavusios atskirą jūsų sutikimą.

8.5. Trečiosios šalys taip pat gali gauti prieigą prie duomenų, tačiau tik tais atvejais, kai trečioji šalis yra tiesiogiai susijusi su jūsų mokėjimo pervedimo atlikimu.

9. TIKSLAS: skolų valdymas.

9.1. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, su klientais susijusi informacija tvarkoma siekiant valdyti skolų išieškojimą, ieškinių pateikimą, reikalavimus, ieškinius ir kitus dokumentus.

9.2. Gali būti tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo sąskaitos numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai.

9.3. Duomenų gavėjų grupės: įmonės, tvarkančios konsoliduotus skolininkų failus, kredito, finansų, mokėjimo ir (arba) el. pinigų įstaigos, advokatai, teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Valstybinė mokesčių inspekcija, skolų išieškojimo agentūros, kitos organizacijos, turinčios teisėtą interesą.

9.4. Trečiosios šalys taip pat gali gauti prieigą prie duomenų, tačiau tik tais atvejais, kai trečioji šalis yra tiesiogiai susijusi su jūsų mokėjimo pervedimo atlikimu.

10. TIKSLAS: santykių su klientais palaikymas ir valdymas, ginčų prevencija ir įrodymų rinkimas (telefono pokalbių įrašymas), verslo santykių su klientu palaikymas susirašinėjant.

10.1. Kliento duomenys gali būti tvarkomi:

10.1.1. siekiant apsaugoti kliento ir (arba) „SatchelPay“ interesus;

10.1.2. siekiant užkirsti kelią ginčams ir pateikti verslo komunikacijos su klientu įrodymų (pokalbių įrašai, korespondencija);

10.1.3. siekiant užtikrinti aukščiausią „SatchelPay“ teikiamų paslaugų kokybę;

10.1.4. siekiant patenkinti kliento užklausas, laikytis įstatymuose ar kituose teisiniuose dokumentuose nustatytų pareigų.

10.2. Gali būti tvarkoma ši kliento informacija: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, mokėjimo sąskaitos išrašai, telefono pokalbių įrašai, el. laiškai.

10.3. Duomenų gavėjai: priežiūros institucijos, įmonės, tvarkančios konsoliduotus skolininkų failus, advokatai, antstoliai, teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos, skolų išieškojimo agentūros, kitos organizacijos, turinčios teisėtą interesą, kitos organizacijos, sudariusios sutartį su „SatchelPay“, tik gavusios atskirą jūsų sutikimą.

10.4. Jokia trečioji šalis neturės prieigos prie šių duomenų.

11. TIKSLAS: informuoti klientą apie paslaugas. Šiuo atveju kliento duomenys tvarkomi siekiant informuoti klientą apie „SatchelPay“ teikiamas paslaugas, paslaugų kainas, specifiką, sistemos ir kitokio pobūdžio pranešimams, susijusiems su „SatchelPay“ paslaugų teikimu, siųsti.

11.1. Vadovaujantis šia nuostata tvarkomi šie kliento duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris.

11.2. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad tokie pranešimai yra laikomi būtinais pagal bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį, kurią pasirašė klientas, ir (arba) jos priedus ir kad tokie pranešimai skiriasi nuo būdingų tiesioginei rinkodarai.

11.3. Duomenų gavėjai: jokia trečioji šalis negauna prieigos prieš šioje nuostatoje nurodytų duomenų.

12. TIKSLAS: tiesioginė rinkodara. Šiuo atveju kliento duomenys tvarkomi siekiant informuoti klientą apie pasiūlymus, susijusius su „SatchelPay“ teikiamomis paslaugomis.

12.1. Vadovaujantis šia nuostata tvarkomi šie kliento duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris.

12.2. Pagal šią nuostatą klientas pripažįsta ir pavirtina, kad žino, jog pirmiau nurodyti duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas gali bet kuriuo metu nesutikti su tokių duomenų tvarkymu ir paprieštarauti šiam punktui, informavęs „SatchelPay“ el. paštu info@satchelpay.com. El. laiške turi būti galiojanti informacija, reikalinga duomenų subjektui nustatyti.

12.3. Duomenų gavėjai: tvarkant duomenis, gali būti atliekama paieška arba naudojama socialinėse svetainėse esanti informacija (nesutikimą, kad būtų tvarkomi duomenys, galima pateikti vadovaujantis atitinkamų sistemų interneto svetainių politika). Jokie kiti asmenys negauna prieigos prie šioje nuostatoje nurodytų duomenų.

13. Asmens duomenys, surinkti privatumo politikoje nurodytais tikslais, bus tvarkomi tik teisėtais tikslais, laikantis teisinių reikalavimų.

14. Jokia trečioji šalis neturi prieigos prie kliento asmens duomenų, negavusi kliento sutikimo. Atvejai, kai reikia suteikti prieigą trečiosioms šalims vadovaujantis įstatymais ar norint teikti paslaugas, laikomi išimtimis.

Profiliavimas

15. „SatchelPay“ gali naudoti automatizuotas asmens duomenų tvarkymo priemones, laikydamasi rizikos valdymo teisės aktų nuostatų, ir metodiškai stebėti operacijas, siekdama užkirsti kelią sukčiavimui. Toks profiliavimas pateisinamas „SatchelPay“ teisėtais interesais ir teisinėmis prievolėmis.

16. Tiesioginės rinkodaros ir statistinės analizės tikslais „SatchelPay“ gali atlikti profiliavimą naudodama „Google“, „Facebook“ ir kitas analizės priemones.

Slapukų politika

17. Naudojami slapukai, siekiant atskirti jus nuo kitų „SatchelPay“ interneto svetainės naudotojų. Tai padeda užtikrinti malonius potyrius naršant „SatchelPay“ svetainėje ir pagerinti jos struktūrą. Slapukai yra nedideli failai, kuriuose yra simbolių eilutė, siunčiama į asmens, apsilankiusio mūsų interneto svetainėje, kompiuterį. Slapukai leidžia interneto svetainei atpažinti asmens interneto naršyklę, kai jis kitą kartą apsilanko interneto svetainėje, taip pat naudotojo parinktis ir kitą informaciją.

18. Kaip ir daugelis interneto svetainių valdytojų, „SatchelPay“ stebi interneto svetainės lankytojų srautą ir automatiškai renka informaciją apie lankytojų, naršančių po interneto svetainę, skaičių, lankytojų interneto paslaugų teikėjų srities pavadinimą ir kt. Tokie slapukai reikalingi dėl techninių priežasčių, siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų interneto svetainės veikimą (interneto svetainės administravimas, saugumo užtikrinimas, reklamos veiksmingumo vertinimas arba analizė ir kt.), sekti naudotojų ir klientų interesus ir į juos atsižvelgti, kad būtų galima pagerinti jų potyrius.

19. „SatchelPay“ interneto svetainėje besilankantis asmuo automatiškai sutinka su slapukų politika, nebent nurodo kitaip, pakeitęs nuostatas.

20. Pakeitus nuostatas, gali pasikeisti interneto svetainės funkcionalumas.

Duomenų tvarkymo ribojimas

21. Turite toliau nurodytas teises:

21.1. PRIEIGOS PRIE DUOMENŲ TEISĖ: turite teisę būti informuotas, ar „SatchelPay“ tvarko jūsų asmens duomenis, ir susipažinti su atitinkama informacija.

21.2. TEISĖ APRIBOTI TVARKYMĄ: turite teisę pareikalauti, kad netvarkytume jūsų asmens duomenų rinkodaros tikslais, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@satchelpay.com

21.3. Jei dėl kokių nors priežasčių manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jūsų teises ir teisėtus interesus, numatytus taikomuose įstatymuose, galite kreiptis į priežiūros instituciją.

22. Galite susisiekti su „SatchelPay“, jei norite gauti daugiau informacijos arba nurodyti, jog nesutinkate, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys, el. paštu adresu info@satchelpay.com. Susisiekiantis asmuo turi pateikti informaciją, leisiančią nustatyti jo tapatybę, ir asmens tapatybės dokumento kopiją arba el. parašą.

Nesusijusios interneto svetainės

23. „SatchelPay“ nėra atsakinga už svarbių kliento duomenų apsaugą jam lankantis nesusijusiose trečiųjų šalių interneto svetainėse net jei klientas apsilankė tokioje interneto svetainėje spustelėjęs „SatchelPay“ interneto svetainėje esančią nuorodą. Naudotojų veikla tokiose interneto svetainėse reglamentuojama tų svetainių privatumo politikoje.

Informacijos saugumas

24. „SatchelPay“ prioritetas – užtikrinti didžiausią klientų informacijos ir svarbių duomenų, prie kurių gauname prieigą, saugumą. Naudojamos atitinkamos teisinės, administracinės ir techninės saugumo priemonės, siekiant apsaugoti šią informaciją nuo nesankcionuotos prieigos, naudojimo, kopijavimo, netyčinio arba neteisėto pašalinimo, keitimo, atskleidimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

Įstatymai ir jurisdikcija

25. Privatumo politikos nuostatoms galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai dėl privatumo politikos nuostatų sprendžiami derybomis. Jei nepavyksta susitarti, kreipiamasi į Lietuvos Respublikos teismą.

26. Vadovaujantis atitinkamais duomenų apsaugos teisės aktais, duomenų valdytoja yra UAB „SatchelPay“ (Geležinio vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva).