fbpx

Grįžti į viršų

Sąlygos ir nuostatos

BENDROJI INFORMACIJA

„SatchelPay“, UAB, juridinio asmens kodas 304628112, registracijos adresas Geležinio vilko g. 18A, Vilnius, Lietuva (toliau – „SatchelPay“), elektroninio pašto adresas info@SatchelPay.com yra licencijuota elektroninių pinigų institucija, licencijos Nr. 03-34 ir yra prižiūrima Lietuvos Banko. Duomenys apie „SatchelPay“ yra renkami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių Asmenų Registre.

Šie Bendrieji Terminai ir Sąlygos (toliau – Bendrosios Sąlygos) yra taikomi teikiant Paslaugas. Šios Bendrosios Sąlygos turi būti laikomos Paslaugų sutartimi.

1. Paslaugos

1.1. “SatchelPay“ siūlo šias paslaugas:

a) sąskaitų atidarymas;

b) įeinantys ir išeinantys pervedimai įvairiomis valiutomis, įskaitant SEPA ir SWIFT mokėjimus;

c) ePiniginės paslaugos, įskaitant ePiniginių papildymą per išorės partnerius;

d) įmokų surinkimui skirtas prekybininko sąskaitas;

e) mokėjimai kortelėmis;

f) pinigų išėmimas bankomatuose.

2. Apibrėžimai

2.1. Taikomoji Aplikacija yra mobilioji taikomoji aplikacija Sąskaitai valdyti, įdiegta ir naudojama mobiliuosiuose įrenginiuose.

2.2. Sąskaita – tai Kliento vardu „SatchelPay“ atidaryta sąskaita.

2.3. Darbo Diena – tai diena, kuomet „SatchelPay“ teikia paslaugas. Skirtingų paslaugų teikimui „SatchelPay“ gali nustatyti skirtingas darbo dienas.

2.4. Klientas – tai Sistemoje užsiregistravęs fizinis (privatus) arba juridinis asmuo, arba prekeivis, kuriam „SatchelPay“ teikia paslaugas.

2.5. Komisinis Mokestis – pinigų suma, kurią „SatchelPay“ nuskaito iš Kliento, už Klientui teikiamas „SatchelPay“ Paslaugas.

2.6. Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis Paslaugas savo asmeninėms reikmėms.

2.7. Elektroniniai Pinigai – tai pinigai, įskaityti/pervesti arba laikomi Sąskaitoje ir skirti Mokėjimo Paslaugų vykdymui Sistemoje.

2.8. Europos Ekonominės Zonos Sutartis – tai Europos Ekonominės Zonos Sutartis, įsigaliojusi 1994 Sausio 1.

2.9. ES Valstybė Narė – tai Europos Sąjungos valstybė narė.

2.10. Mokėjimo Operacija – tai mokėtojo ar gavėjo inicijuotas pinigų pervedimas, mokėjimas ar išėmimas.

2.11. Mokėjimo Nurodymas – Kliento nurodymas įvykdyti Mokėjimo Operaciją.

2.12. Mokėjimo Paslauga reiškia: (i) mokėjimo operacijų vykdymą, įskaitant mokėjimo paslaugų vartotojo mokėjimo paslaugų teikėjui arba kitam mokėjimo paslaugų teikėjui lėšų pervedimą mokėjimo sąskaitoje: tiesioginio debeto operacijos, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto nurodymus, mokėjimo kortelės ar kitos panašios mokėjimo priemonės, mokėjimo operacijų vykdymas ir/arba kreditinių pervedimų, įskaitant periodinius nurodymus, vykdymas; ir/arba (ii) mokėjimo priemonių išdavimą ir/arba mokėjimo operacijų įsigijimą; ir/arba (iii) pinigų pervedimą; ir/arba (iv) paslaugas, suteikiančias galimybę įnešti grynuosius pinigus į mokėjimo sąskaitą, taip pat visas privalomas operacijas reikalingas mokėjimo sąskaitos veikimui; ir/arba (v) paslaugas, leidžiančias pinigų, iš mokėjimo sąskaitos išėmimą, taip pat visas privalomas operacijas reikalingas mokėjimo sąskaitos veikimui.

2.13. Mokėjimo Priemonė – bet kokia mokėjimo priemonė, suteikianti galimybę sukurti sąsają su mokėjimo Sąskaita ir naudojant šią mokėjimo priemonę, atlikti mokėjimo pervedimus.

2.14. “SatchelPay“ Sąskaita – tai Kliento vardu Sistemoje atidaryta sąskaita, skirta lėšų laikymui ir mokėjimo pervedimų atlikimui.

2.15. Paslaugos – tai Elektroninių Pinigų išleidimo ir išpirkimo paslauga bei Mokėjimo Paslaugų ir kitų „SatchelPay“ teikiamų paslaugų teikimas.

2.16. Internetinė Paskyra – tai registracijos kompiuterinėje sistemoje ar Taikomojoje Aplikacijoje rezultatas, kurio metu išsaugomi užsiregistravusio Kliento duomenys, priskiriamas prisijungimo vardas ir apibrėžiamos Kliento teisės Sistemoje.

2.17. Sistema – tai „SatchelPay“ internetiniame puslapyje ir Taikomojoje Aplikacijoje taikomas programinis sprendimas, naudojamas „SatchelPay“ paslaugų teikimui.

2.18. Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Kliento susikurtas arba „SatchelPay“ Klientui perduotas kodas, skirtas prieigai prie Internetinės Paskyros ir/arba Paskyros ar atskirų „SatchelPay“ teikiamų paslaugų inicijavimui ir valdymui ir/arba Paslaugų inicijavimui, autorizacijai, įgyvendinimui, patvirtinimui ir gavimui.

2.19. Šalis – tai „SatchelPay“ arba Klientas (kartu – Šalys).

3. Registracija „SatchelPay“ sistemoje

3.1. Norint pradėti naudotis Sistema, Klientas turi atlikti registracijos procesą. „SatchelPay“ Klientui prieigą suteikia nuotoliniu būdu. Kliento identifikavimo procedūra yra pateikta „SatchelPay“ Pinigų Plovimo ir Terorizmo Finansavimo Prevencijos Taisyklėse.

3.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti Klientui suteikto Slaptažodžio ir Unikalaus Identifikatoriaus saugumą ir slaptumą. Tuo atveju, jei Slaptažodis tapo (ar galimai tapo) žinomas trečiosioms šalims, Klientas įsipareigoja nedelsiant pasikeisti Slaptažodį ir/arba Unikalų Identifikatorių.

3.3. Klientas Įsipareigoja užtikrinti jo/jos Mokėjimo Priemonės, įskaitant mokėjimo kortelės numerį ir kortelės saugumo kodą (CVV), saugumą ir slaptumą.

3.4. Registruojantis Sistemoje, registracijos proceso metu Klientas įsipareigoja pateikti teisingą ir pilną informaciją apie save. Klientas įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 Darbo Dieną, informuoti „SatchelPay“ apie bet kokius, registracijos proceso metu „SatchelPay“ pateiktuose dokumentuose ir informacijoje atsiradusius pasikeitimus, įskaitant, bet neapsiribojant, elektroninio pašto adreso, telefono, atstovo informacijos pokyčiais ir pan.

3.5. “SatchelPay“ turi teisę iš Kliento paprašyti papildomos informacijos ir/arba dokumentų, susijusių su Kliento operacijomis ir reikalauti Kliento šią informaciją periodiškai atnaujinti.

3.6. Jei Klientas nepateikia prašomos informacijos ir/ar dokumentų, per „SatchelPay“ apibrėžtą terminą, „SatchelPay“ turi teisę sustabdyti Kliento registracijos procesą.

3.7. Teisinius santykius su „SatchelPay“ Klientas gali pradėti tiesiogiai ir/arba per Kliento Atstovus.

4. Mokėjimo Paslaugos ir sąskaitos Atidarymo Taisyklės

4.1. Sąskaita Klientui suteikia galimybę įnešti, pervesti, laikyti lėšas Sąskaitoje pervedimams, vietinių ir tarptautinių pervedimų vykdymui, įmokų atlikimui, taip pat gauti pinigus į Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir atlikti kitas, tiesiogiai su pinigų pervedimais susijusias operacijas.

4.2. Pinigai, laikomi Kliento Sąskaitoje yra pripažįstami kaip Elektroniniai Pinigai, kuriuos „SatchelPay“ išleidžia po to, kai Klientas perveda ar įneša pinigus į savo Sąskaitą. Po to, kai Klientas įneša/perveda pinigus į savo Sąskaitą, tuo pačiu metu yra išleidžiami to paties nominalo Elektroniniai Pinigai. Elektroniniai Pinigai yra įskaitomi ir laikomi Kliento Sąskaitoje.

4.3. Tikslus pinigų įnešimas/pervedimas į Sąskaitą yra pasirenkamas Klientui prisijungus prie Internetinės Paskyros, pasirinkus „Papildymo Instrukcijos“ skyrių, kuriame galima rasti pinigų įnešimo instrukcijas pagal kiekvieną mokėjimo metodą.

4.4. Nominali Elektroninių Pinigų vertė sutampa su į Sąskaitą įneštų/pervestų pinigų verte (atėmus standartinį Komisinį Mokestį taikomą pasirinktam mokėjimo metodui, jei toks komisinis mokestis yra taikomas).

4.5. Sąskaitoje laikomi Elektroniniai Pinigai nėra indėlis ir jokiomis aplinkybėmis „SatchelPay“ nemoka palūkanų už „SatchelPay“ Sąskaitoje laikomus Elektroninius Pinigus, ir nesuteikia jokios naudos, susijusios su Elektroninių Pinigų laikymo laikotarpiu.

4.6. Kliento pareikalavimu, jo Sąskaitoje laikomi Elektroniniai Pinigai, bet kuriuo metu turi būti išperkami nominaliąja verte, išskyrus atvejus, numatytus Bendrosiose Sąlygose.

4.7. Elektroninių Pinigų išpirkimo prašymą Klientas pateikia sukurdamas Mokėjimo Nurodymą iš jo Sąskaitos Elektroninius Pinigus pervesti į bet kurią kitą Kliento nurodytą sąskaitą arba gali iš savo Sąskaitos Elektroninius Pinigus atsiimti kitais „SatchelPay“ palaikomais metodais, nurodytais sistemoje. „SatchelPay“ turi teisę taikyti Elektroninių Pinigų atsiėmimo apribojimus.

4.8. Elektroninių Pinigų atsiėmimui neturi būti taikoma jokių specialių sąlygų, kurios skirtųsi nuo standartinių sąlygų, taikomų vykdant pervedimus ir kitas Mokėjimų operacijas Sąskaitoje. Klientas pats pasirenka Elektroninių Pinigų atsiėmimo/pervedimo sumą.

4.9. Elektroninių Pinigų atsiėmimui netaikomi jokie papildomi mokesčiai. Elektroninių Pinigų atsiėmimo atveju, už pinigų pervedimą ar išėmimą Klientas sumoka įprastinį Komisinį Mokestį, kuris priklauso nuo Kliento pasirinkto Elektroninių Pinigų pervedimo/išėmimo metodo. Pinigų pervedimui/išgryninimui taikomas standartinis „SatchelPay“ Komisinis Mokestis

4.10. Jei Klientas nutraukia Bendrąsias Sąlygas ir sudarytus susitarimus ir pateikia prašymą uždaryti jo Sąskaitą ir iš Sistemos ištrinti jo Internetinę Paskyrą, arba jei „SatchelPay“ nutraukia Paslaugų teikimą, pinigai, esantys Kliento Sąskaitoje turi būti pervesti į banko sąskaitą arba į kitą, Kliento nurodytą, elektroninių atsiskaitymų sistemą. „SatchelPay“ turi teisę pirmiausia išskaičiuoti „SatchelPay“ priklausančias lėšas (mokesčius, už „SatchelPay“ suteiktas Paslaugas ir kitas neapmokėtas sumas įskaitant, bet neapsiribojant, baudomis ir „SatchelPay“ patirtais nuostoliais, atsiradusiais dėl Bendrųjų Sąlygų nesilaikymo arba kitų Kliento prisiimtų įsipareigojimų, kuriuos priskyrė tarptautinių mokėjimų kortelėmis organizacijos, kitos finansinės institucijos ir/arba valstybinės institucijos). Ginčo tarp „SatchelPay“ ir Kliento metu, „SatchelPay“ turi teisę iki ginčo pabaigos sulaikyti pinigus, dėl kurių kilo ginčas.

4.11. Tam tikros kategorijos Klientas taikomi Komisiniai Mokesčiai gali skirtis nuo standartinių Komisinių Mokesčių. Minėtas Klientų kategorijas apibrėžia „SatchelPay“ politika.

4.12. “SatchelPay“ pasilieka teisę neatidaryti sąskaitos ir/arba uždaryti sąskaitą nenurodant jokios priežasties.

4.13. Norint naudotis Mokėjimo paslaugomis „SatchelPay“ Sistemoje, Kliento įranga turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

4.13.1. Kompiuteris:
Minimaliai:
Procesorius: Intel Core i3 arba geresnis
Atmintis: 2 GB RAM

4.13.2. OS: Windows 7 / Linux
Naršyklė: Firefox / Chrome / Edge

4.13.3. Mobilūs įrenginiai:
iOS 10 arba aukštesnis / Android 6.0 arba aukštesnis

5. Sąskaitos Naudojimas

5.1. Klientas gali valdyti Sąskaitą internetu, prisijungęs prie savo Internetinės Paskyros naudojant savo prisijungimo vardą ir Slaptažodį arba per Taikomąją Aplikaciją.

5.2. Mokėjimo Pervedimai iš Kliento Sąskaitos gali būti įvykdyti:

5.2.1. kitam Sistemos vartotojui;

5.2.2. į Lietuvos, ES ir užsienio bankų sąskaitas (išskyrus į užsienio šalių bankus, į kuriuos Mokėjimų Pervedimai yra uždrausti; apie tokias šalis, „SatchelPay“ informuoja Klientą Sistemoje);

5.2.3. į sąskaitas kitose Sistemoje nurodytose elektroninių mokėjimų sistemose;

5.2.4. į kitas debetines ar kreditines korteles, naudojantis mokėjimų iš kortelės į kortelę paslaugomis.

5.3. Į Sąskaitą lėšos gali būti pervestos skirtingomis valiutomis. Prieš atliekant bet kokią operaciją skirtinga valiuta, Sistemoje Klientui bus pateikti konversijos metu galiojantys valiutų kursai. Valiutų keitimo kursai Sistemoje yra nuolat atnaujinami.

5.3.1. Dėl Kliento, kaip mokėtojo pateikto mokėjimo nurodymo Eurais ir gavėjo, turinčio Mokėjimo Paslaugų Teikėjo iš ES Valstybės Narės banko sąskaitą ar iš kitos valstybės, dalyvaujančios Europos Ekonominės Zonos Sutartyje, Klientas sutinka, kad „SatchelPay“ turi užtikrinti, jog pinigų suma į gavėjo Mokėjimo Paslaugų Teikėjo sąskaitą turi būti įskaityta ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo Kliento mokėjimo nurodymo gavimo.

5.3.2. Dėl „SatchelPay“ Kliento perduotų mokėjimo nurodymų, kurie susiję su bet kuriais minėtais „SatchelPay“ mokėjimais Eurais ir gavėjo, turinčio Mokėjimo Paslaugų Teikėjo iš ES Valstybės Narės banko sąskaitą ar iš kitos valstybės, dalyvaujančios Europos Ekonominės Zonos Sutartyje, „SatchelPay“ turi užtikrinti, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, mokėjimas būtų įskaitytas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo Kliento mokėjimo nurodymo gavimo.

5.3.3. Dėl Kliento, kaip mokėtojo pateikto mokėjimo nurodymo ES Valstybės Narės valiuta, kitokia nei Eurai ir gavėjo, turinčio Mokėjimo Paslaugų Teikėjo iš ES Valstybės Narės banko sąskaitą ar iš kitos valstybės, dalyvaujančios Europos Ekonominės Zonos Sutartyje, Klientas sutinka, kad „SatchelPay“ turi užtikrinti, kad gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui, mokėjimas būtų įskaitytas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, nuo Kliento mokėjimo nurodymo gavimo.

5.3.4. Dėl Kliento, kaip mokėtojo pateiktų mokėjimo nurodymų kita valiuta nei Euras ar kita valiuta nei ES Valstybės Narės, ar kita valiuta, nei valstybės, dalyvaujančios Europos Ekonominės Zonos Sutartyje, Klientas sutinka, kad aukščiau paminėti terminai negalioja.

5.3.5. Terminai negalioja ir tuo atveju, jei bet kokia „SatchelPay“ Kliento pateikta operacijai atlikti privaloma informacija, yra klaidinga.

5.3.6. Tuo atveju, kai Klientas yra įeinančio mokėjimo gavėjas kita nei Euras valiuta ar kita valiuta, nei ES Valstybės Narės valiuta, ar kita valiuta, nei valstybės, dalyvaujančios Europos Ekonominės Zonos Sutartyje, Klientas sutinka, kad aukščiau paminėti terminai negalioja.

5.4. Bankas ar kita elektroninių pinigų pervedimo sistema gali taikyti mokesčius už pinigų pervedimą iš/į Kliento sąskaitos į Kliento banko sąskaitą, kortelę ar mokėjimo sąskaitą kitoje elektroninių mokėjimų sistemoje.

5.4.1. “SatchelPay“ gali taikyti papildomus mokesčius jei prieš įskaitymą į Kliento sąskaitą, gautos lėšos turi būti konvertuotos į kitą valiutą. Klientas iš anksto bus informuotas apie papildomus mokesčius.

5.5. Mokesčiai už „SatchelPay“ Paslaugas yra nurašomi nuo Kliento Sąskaitos. Tuo atveju, jei pinigų suma Sąskaitoje yra mažesnė, nei Mokėjimo Pervedimo ir „SatchelPay“ Paslaugos suma, Mokėjimo Pervedimas nėra vykdomas.

5.6. Jei Klientas nurodo neteisingus gavėjo duomenis, o Mokėjimo Nurodymas įvykdomas remiantis Kliento pateiktais duomenimis (pvz. Klientas nurodo neteisingą sąskaitos numerį), turi būti laikoma, jog „SatchelPay“ savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir Klientui neprivalo grąžinti pervedimo sumos. Norėdamas susigrąžinti pervestą sumą, Klientas turi tiesiogiai susisiekti su asmeniu, gavusiu pervedimą.

5.7. Mokėjimo Nurodymą Mokėjimo operacijos vykdymui Klientas įsipareigoja pateikti remiantis Sistemoje pateiktomis instrukcijomis, galiojančiomis pervedimo metu.

5.8. Jei Mokėtojas pateikia neteisingą Mokėjimo Nurodymą ar nurodo neteisingus Mokėjimo Pervedimo duomenis, tačiau Mokėjimo Pervedimas dar nėra įvykdytas, Klientas gali prašyti ištaisyti Mokėjimo Nurodymą.

5.9. Jei „SatchelPay“ negali gavėjui įskaityti Mokėjimo Nurodyme nurodytų lėšų dėl Mokėjimo nurodyme Kliento padarytų klaidų, Mokėjimo Nurodymas gali būti atšauktas, o nuskaitytos lėšos, jei tai techniškai yra įmanoma, būti grąžintos Klientui.

5.10. Visais atvejais, kai „SatchelPay“ gauna Mokėjimo Nurodymą, tačiau lėšos negali būti įskaitytos dėl Mokėjimo Nurodyme esančių klaidų arba informacijos trūkumo, „SatchelPay“ imasi visų priemonių Mokėjimo Operacijai susekti ir gauti tikslia informaciją bei įvykdyti Mokėjimo Nurodymą.

5.11. Klientas, pastebėjęs kad į jo Sąskaitą pinigai buvo įskaityti per klaidą ar kitais, teisinio pagrindo neturinčiais būdais, yra įpareigotas apie tai nedelsiant pranešti „SatchelPay“, tačiau ne vėliau kaip per 1 Darbo Dieną pastebėjus, kai pastebėjo neteisingai įskaitytus pinigus. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiais pinigais. Tokiais atvejais „SatchelPay“ turi teisę, o Klientas suteikia neatšaukiamą sutikimą nuskaityti pinigus iš jo Sąskaitos be Kliento nurodymo. Jei Kliento Sąskaitoje yra nepakankama pinigų suma per klaidą įskaitytiems pinigams nurašyti, Klientas besąlygiškai pasižada „SatchelPay“ grąžinti per klaidą įskaitytus pinigus per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo iš „SatchelPay“ gavimo.

5.12. Klientas turi teisę pakeisti Sąskaitos Mokėjimų Pervedimų limitus Sistemoje nustatyta tvarka užpildęs papildomą Internetinės Paskyros patvirtinimą ir nustatyti kitus pervedimų limitus užpildydamas papildomą patvirtinimą. Klientas gali nustatyti limitus savo nuožiūra, tačiau „SatchelPay“ turi teisę bet kuriuo metu apriboti limitų dydį. Taikomus limitus Klientas gali pasitikrinti Sistemoje. Apie įsigaliojusius limitus Klientas bus informuotas elektroniniu paštu ir Sistemoje.

5.13. Klientas Sąskaitos likutį ir istoriją gali pasitikrinti prisijungdamas prie Internetinės Paskyros ar Taikomojoje Aplikacijoje. Klientas taip pat gali rasti visą informaciją apie visus taikytus mokesčius ir kitus mokesčius, per tam tikrą laikotarpį išskaitytus iš Kliento Sąskaitos.

5.14. Kliento patvirtinimai, nurodymai, prašymai, įspėjimai ir kiti veiksmai atlikti per trečiųjų asmenų svetaines ar kitas vietas, kuomet buvo prisijungta prie savo Sąskaitos ir tokiu būdų identifikuota savo tapatybė yra laikomi sutarties sudarymu.

5.15. Sąskaitos valdymas internetu:

5.15.1. Norint atlikti Mokėjimo operaciją internetu, Sistemoje Klientas turi užpildyti Mokėjimo Nurodymą ir pateikti jį vykdymui bei elektroniniu būdu Sistemoje patvirtinti savo Sutikimą dėl Mokėjimo Nurodymo vykdymo.

5.15.2. Mokėjimo Nurodymo Sistemoje pateikimas yra Kliento sutikimas įvykdyti Mokėjimo Operaciją, kuri negali būti atšaukti (Mokėjimo Nurodymo atšaukimas įmanomas tol, kol neprasidėjo Mokėjimo Nurodymo vykdymas – Mokėjimo Nurodymo būklė ir atšaukimo galimybė yra matomi Kliento Internetinėje Paskyroje).

5.15.3. Tuo atveju, jei Kliento Sąskaitoje esanti pinigų suma yra nepakankama Mokėjimo Pavedimui įvykdyti, Mokėjimo Pavedimas yra atšaukiamas. Klientas vėl gali užpildyti naują Mokėjimo Nurodymą, kai Sąskaitoje esanti pinigų suma tampa pakankama. Jei Sąskaitoje esanti pinigų suma viena valiuta yra nepakankama, tačiau yra pakankama suma kita valiuta, Mokėjimo Pervedimas negali būti įvykdytas, iki Klientas konvertuos valiutą į pervedime naudojamą valiutą (išskyrus atvejus, kai Klientas yra užsisakęs automatinę valiutos konversijos funkciją, skirtą naudojant Sistemą apmokėti už prekes ir paslaugas).

5.16. Mokėjimo Nurodymas (iš „SatchelPay“ atidaryto Sąskaitos į kitą „SatchelPay“ atidarytą Sąskaitą) laikomas gautas (prasideda tokio Mokėjimo Nurodymo vykdymo laiko skaičiavimas) jo gavimo dieną arba jei Mokėjimo Nurodymo gavimo momentas yra ne Darbo Diena, Mokėjimo Nurodymas laikomas gautu artimiausią Darbo Dieną.

5.17. Mokėjimo Nurodymas (ne Sistemos viduje), kuris „SatchelPay“ buvo gautas Darbo Dieną, tačiau ne „SatchelPay“ nustatytomis darbo valandomis, yra laikomas gautu artimiausią „SatchelPay“ Darbo Dieną.

5.18. Visi Mokėjimo Nurodymai Sistemą pasiekia pirmumo eilės tvarka. Vėliau, visi Mokėjimo Nurodymai yra vykdomi eilės tvarka, juos vykdant nedelsiant arba iš karto, kai tik ankstesni Mokėjimo Nurodymai yra užbaigti.

5.19. “SatchelPay“ pasilieka teisę įrašyti ir saugoti bet kurį pateiktą Mokėjimo Nurodymą, atliktą bet kokiu su “SatchelPay“ sutartu būdu, ir įrašyti bei saugoti informaciją apie visas Kliento atliktas Mokėjimo Operacijas arba pagal Kliento Mokėjimo Nurodymus. Šiame punkte nurodytus įrašus „SatchelPay“ gali pateikti Klientui ir/arba tretiesiems asmenims, kurie kaip patvirtinantį įrodymą apie Mokėjimo Nurodymo pateikimą ir/arba Mokėjimo Operacijų įvykdymą, teisės aktuose nustatyta tvarka turi teisę gauti tokius duomenis.

5.20. Kliento pateikti Mokėjimo Nurodymai turi atitikti tokiems Mokėjimo Nurodymams keliamus reikalavimus ir/arba teisės aktų ar „SatchelPay“ nustatytą turinį. Kliento pateikti Mokėjimo Nurodymai turi turėti aiškią ir vienareikšmę formuluotę, būti įvykdomi ir juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. „SatchelPay“ neprisiima atsakomybės dėl klaidų, neatitikimų, pasikartojimų ir/arba prieštaravimų esančių Kliento pateiktuose Mokėjimo Nurodymuose, įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento pateiktame Mokėjimo Nurodyme esančių rekvizitų teisingumu. Jei Kliento pateiktame Mokėjimo Nurodyme nėra pakankamai duomenų arba yra trūkumų, „SatchelPay“, atsižvelgiant į Mokėjimo Nurodyme esančius trūkumus, gali atsisakyti vykdyti tokius Mokėjimo Nurodymus, arba vykdyti pagal Mokėjimo Nurodyme esančius duomenis.

5.21. “SatchelPay“ turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo Nurodymą tuo atveju, jei kyla pagrįstų abejonių, jog Mokėjimo Nurodymas buvo pateiktas Kliento arba Kliento įgalioto asmens, Mokėjimo Nurodymas arba pateikti dokumentai yra teisėti. Tokiais atvejais, “SatchelPay“ turi teisę iš Kliento reikalauti papildomai patvirtinti pateiktą Mokėjimo Nurodymą ir/arba pateikti dokumentus, patvirtinančius asmens teisę valdyti Sąskaitoje laikomas lėšas arba kitus “SatchelPay“ nurodytus dokumentus “SatchelPay“ priimtinu būdu, kaštus Padengiant Klientui. Šiame punkte išvardintais atvejais, “SatchelPay“ veikia su tikslu apsaugoti teisėtus Kliento, “SatchelPay“ ir/arba kitų asmenų interesus, tačiau “SatchelPay“ neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, atsiradusių atsisakius įvykdyti Mokėjimo Nurodymą.

5.22. Prieš įvykdant Kliento pateiktą Mokėjimo Nurodymą, “SatchelPay“ turi teisę iš Kliento reikalauti dokumentų, kurie patvirtintų teisėtą pinigų, susijusių su Mokėjimo Nurodymu, gavimo šaltinį. Tuo atveju, jei Klientas nepateikia tokių dokumentų, “SatchelPay“ turi teisę atsisakyti vykdyti Kliento Mokėjimo Nurodymą.

5.23. “SatchelPay“ turi teisę į Kliento Mokėjimo Nurodymo vykdymą visiškai arba iš dalies įtraukti trečiąsias šalis, jeigu to reikalauja Kliento interesai it/arba Mokėjimo Nurodymo esmė. Tuo atveju, jei Kliento Mokėjimo Nurodymo esmė reikalauja toliau siųsti ir vykdyti Mokėjimą kitai finansinei institucijai, tačiau ta institucija sustabdo Mokėjimo Nurodymą, “SatchelPay“ nėra atsakinga už tokius finansinės institucijos veiksmus, tačiau stengiasi išsiaiškinti Mokėjimo Nurodymo sustabdymo priežastis. “SatchelPay“ turi teisę sustabdyti ir/arba nutraukti Kliento Mokėjimo Nurodymo vykdymą, jei to reikalauja įstatymas arba tai būti atlikti dėl priežasčių, kurių “SatchelPay“ negali kontroliuoti.

5.24. Tuo atveju, jei “SatchelPay“ atsisakė vykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo Nurodymą, “SatchelPay“ privalo apie tai nedelsiant informuoti Klientą arba sudaryti būtinas sąlygas Klientui susipažinti su tokiu pranešimu išskyrus tuos atvejus, kai nėra techninės galimybės pateikti tokį pranešimą arba tai padaryti draudžia teisės aktai.

5.25. “SatchelPay“ nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo Nurodymų operacijoms Kliento Sąskaitoje atlikti, jei Sąskaitoje esančios lėšos yra areštuotos, Kliento teisė valdyti lėšas yra teisiškai apribota arba tais atvejais, kai operacijos yra sustabdytos teisinių aktų pagrindu.

5.26. Jei Mokėjimo Nurodymo pagrindu pervesti pinigai yra grąžinami dėl priežasčių, kurių “SatchelPay“ negali kontroliuoti (neteisingi Mokėjimo Nurodymo duomenys, gavėjo sąskaita yra uždaryta ir pan.), grąžinta suma yra įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo Nurodymo vykdymą nėra grąžinami ir kiti “SatchelPay“ taikomi su pinigų grąžinimu susiję mokesčiai gali būti nuskaitomi iš Kliento Sąskaitos.

5.27. “SatchelPay“ turi teisę grąžinti bet kokius įeinančius pervedimus siuntėjui, jei jie atrodo įtartini ir išskaičiuoti taikomus mokesčius iš Kliento Sąskaitos. Tie mokesčiai gali apimti standartiškai pervedimams taikomus mokesčius arba SWIFT patvirtinimo procedūrą, siekiant nustatyti siuntėjo sąskaitos numerį ir į ją nukreipti grąžinamas lėšas. Priklausomai nuo gavėjo banko, valiutos ir galimo užsienio valiutos konvertavimo, gali būti taikomas didesnis mokestis.

5.28. Klientas sutinka, kad “SatchelPay“ perduotų Kliento Asmeninius Duomenis asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo Nurodymo vykdymu, tokiems kaip tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijos, kompanijoms, apdorojančioms informaciją apie atsiskaitymą mokėjimo kortelėmis, gavėjo Mokėjimo Paslaugų teikėjui, Mokėjimo Operaciją vykdantiems sistemų operatoriams, Kliento ir gavėjo Mokėjimo Paslaugų teikėjo tarpininkams.

5.29. Jei būtina ir/arba jei to reikalauja kitų valstybių institucijos, „SatchelPay“ turi teisę gauti papildomą informaciją (pvz. mokėtojo vardą ir pavardę/pareigas, mokėtojo kodą), reikalingą teisingam Mokėjimo Nurodymo įvykdymui.

5.30. Vykdant Kliento inicijuotus Mokėjimo nurodymus, „SatchelPay“ Mokėjimo Paslaugų teikėjui turi perduoti Kliento Mokėjimo Nurodyme nurodytą informaciją (Įskaitant Asmeninius Kliento Duomenis).

5.31. Kliento mirties atveju (kai klientas yra fizinis asmuo), Kliento Sąskaita bus uždaryta, o Kliento laikomos lėšos bus pervestos į paveldėtojo nurodytą sąskaitą. Šiame punkte nurodyti veiksmai bus atliekami taikant visas įstatymiškai pagrįstas procedūras.

5.32. „SatchelPay“ taikys visus taikytinus mokesčius, susijusius su Sąskaitos uždarymu. Jei nei vienas paveldėtojas per 12 mėnesių nepareikalauja Sąskaitoje esančio lėšų likučio (pvz. nenurodyta, kur turėtų būti pervestos lėšos), „SatchelPay“ Sąskaitoje esančioms lėšoms taikys mokestį lygų 0.15% per dieną.

5.33. Klientas sutinka, kad teikiant paslaugas „SatchelPay“ gali naudotis kitų šalių paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant bankams, elektroninių pinigų institucijoms, mokėjimų institucijoms ir kitoms finansinėms institucijoms). „SatchelPay“ turi teisę gauti paslaugas iš kitų šalių be išankstinio Kliento sutikimo.

5.34. Kai kuriems Klientams gali būti taikomas išankstinio mokėjimo reikalavimas, kuris suteikia geresnę apsaugą „SatchelPay“ apsisaugant nuo galimų rizikų ir išlaidų, susijusių su tam tikromis Sąskaitomis. „SatchelPay“ tokius Klientus informuoja, o išankstinis mokėjimas yra nustatomas tik gavus išankstinį Kliento sutikimą.

5.34.1. Išankstinis mokėjimas yra laikomas 45 kalendorines dienas po Sąskaitos uždarymo. Jei po Sąskaitos uždarymo atsiranda papildomų su Sąskaita susijusių išlaidų, „SatchelPay“ gali laikyti išankstinį mokėjimą ilgiau nei 45 kalendorines dienas. „SatchelPay“ taip pat turi teisę iš išankstinio apmokėjimo išskaičiuoti atsiradusias išlaidas. Jei išankstinio apmokėjimo suma yra nepakankama, „SatchelPay“ gali išieškoti kitas, dėl Kliento veiklos atsiradusias išlaidas, teisme.

5.34.2. „SatchelPay“ gali sugrąžinti išankstinį apmokėjimą iki Sąskaitos uždarymo.

5.34.3. “SatchelPay“ nemoka jokių palūkanų už išankstinį apmokėjimą.

6. Kainodara

6.1. Paslaugų Kainodara (Kainodara) yra pateikta adresu www.satchelpay.com/lt/fees ir yra laikoma šių Bendrųjų Taisyklių dalimi. „SatchelPay“ turi teisę vienašališkai keisti Kainodarą ir bet kokius su teikiamomis Paslaugomis susijusius mokesčius, mokėjimo dažnumą ir terminus. „SatchelPay“ turi informuoti Klientą apie pakeitimus prieš 5 (penkias) Darbo Dienas iki naujos/pakeistos Kainodaros įsigaliojimo, jei Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytas kitas terminas.

6.2. Klientas patvirtina, kad jis įdėmiai susipažino su Klientui taikoma aktualia kainodara ir mokėjimo terminais.

6.3. Kliento mokėtini mokesčiai yra išskaitomi iš Sąskaitos likučio.

6.4. Visi mokesčiai yra negrąžinami.

6.5. Visi „SatchelPay“ mokesčiai yra mokami Eurais. Tuo atveju, jei Sąskaitos likutis Eurų valiuta yra nepakankamas, „SatchelPay“ inicijuoja reikalingų lėšų konvertavimą į Eurus. „SatchelPay“ turi teisę konvertuoti pinigus į reikiamą valiutą pagal Sistemoje nurodytą valiutos konvertavimo kursą. Tuo atveju, jei Sąskaitoje yra Elektroninių Pinigų ir pinigų kita, nei Euras, valiuta, „SatchelPay“ konvertuos Elektroninius Pinigus į Eurus (naudojamus).

6.6. Klientas įsipareigoja, kad jo Sąskaitoje bus pakankama pinigų sumą, reikalinga padengti/sumokėti visus „SatchelPay“ mokamus mokesčius. Jei per duotą terminą Klientas nesumoka „SatchelPay“ už suteiktas paslaugas, jis kiekvieną dieną moka 0,2 procento dydžio mokestį nuo pradelstos sumos.

7. Draudžiami Veiksmai

7.1. Klientui draudžiama:

7.1.1. pažeisti „SatchelPay“ teises į prekinį ženklą, autorines teises, komercines paslaptis ir kitas intelektualinės nuosavybės teises;

7.1.2. teikti netikrą, klaidinančią ir neteisingą informaciją;

7.1.3. atsisakyti pateikti „SatchelPay“ prašomą informaciją;

7.1.4. pervesti ir/arba gauti nelegaliais būdais gautus pinigus;

7.1.5. atsisakyti bendrauti su „SatchelPay“ tiriant pažeidimus;

7.1.6. skleisti kompiuterinius virusus ar imtis kitų veiksmų, kurie gali sukelti Sistemos sutrikimus, pavojų ar sunaikinti informaciją, o taip pat kitais būdais sukelti pavojų sistemoms, įrangai ar informacijai;

7.1.7. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie gali sukelti Sistemos sutrikimus, pavojų ar informacijos sunaikinimą, o taip pat kitaip sukelti pavojų sistemai, įrangai, informacijai ar trečiosioms šalims;

7.1.8. organizuoti nelegalius lošimus, prekybą ginklais, narkotikais, receptiniais vaistais, steroidais, pornografijos produkcija, nelicencijuota loterija, nelegaliai prekiauti programine įranga ar kitais įstatymų draudžiamais produktais ir paslaugomis;

7.1.9. teikti finansines paslaugas be išankstinio „SatchelPay“ sutikimo;

7.1.10. teikti paslaugas, kurias draudžia įstatymas arba kurios nesutinka su vieša tvarka ir/arba gera morale.

8. Komunikavimas

8.1. Klientas patvirtina, kad sutinka, jog Sistemoje „SatchelPay“ vykdys komunikavimą. Klientas patvirtina, kad per Sistema vykdomas komunikavimas yra pripažįstamas pateiktas tinkamai. Laikoma, kad Klientas gavo pranešimą per 24 (dvidešimt keturias) valandas, po jo paskelbimo Sistemoje.

8.2. Visas komunikavimas tarp „SatchelPay“ ir Kliento turi būti atliekamas Kliento ir „SatchelPay“ sutarta kalba.

8.3. Klientas įsipareigoja telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą informaciją, pateiktą kuriant „SatchelPay“ Sąskaitą, laikyti atnaujintą ir nedelsiant, ne ilgiau kaip per 5 Darbo Dienas, informuoti „SatchelPay“ apie bet kokius pasikeitimus.

8.4. Klientas taip pat patvirtina, jog jis turi prieigą prie interneto ir sutinka, kad „SatchelPay“ gali savo Klientui pateikti ne konfidencialios ir/arba ne asmeniškai adresuotos informacijos, ją publikuojant internetinėje svetainėje www.satchelpay.com.

8.5. “SatchelPay“ savo internetinėje svetainėje gali bet kada keisti informaciją.“SatchelPay“ neturi jokių įsipareigojimų, informuoti savo Klientus apie tokius pakeitimus.

8.6. Klientui reikalaujant, “SatchelPay“ Klientui sutarties kopiją (pvz. Bendrąsias Sąlygas ir kitus dokumentus) pateiks popierine ar kita patvariosios laikmenos forma.

8.7. Remiantis 8.6. Bendrųjų Sąlygų punktu, „SatchelPay“ pateikta patvarioji laikmena turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.7.1. patvarioji laikmena turi būti adresuota asmeniškai Klientui;

8.7.2. techninės patvariosios laikmenos charakteristikos turi leisti Klientui ją saugoti ir tam tikrą laikotarpį informacijos atskleidimo tikslais suteikti prie jos prieigą;

8.7.3. techninės patvariosios laikmenos charakteristikos turi Klientui suteikti nekintamą patvariojoje laikmenoje saugomą informaciją.

9. Kliento informacija

9.1. “SatchelPay“ skiria ypatingą dėmesį privatumui ir esamiems ir buvusiems Klientams taiko griežtas konfidencialumo taisykles. „SatchelPay“ atlieka visus reikiamus veiksmus, kad remiantis visais taikomais įstatymais, apsaugotų bet kokią turimą, su Klientais susijusią, informaciją. Niekam neatskleidžiame informacijos apie Klientus, nebent gavus Kliento leidimą arba gavus įstatymiškai pagrįstą reikalavimą.

9.2. “SatchelPay“ gali įrašinėti ir/arba stebėti telefoninius pokalbius tarp Kliento ir personalo, siekiant pagerinti paslaugų kokybę ir/arba patvirtinimo ar mokymo tikslais.

9.3. “SatchelPay“ negarantuoja, kad informacija, išsiųsta internetu naudojant „SatchelPay“ internetine svetaine yra visiškai apsaugota. Klientas pateikia informaciją savo rizika.

9.4. “SatchelPay“ saugo asmeninę informaciją apie Klientą ir operacijų istoriją pagal įstatymų reikalavimus. Uždarius „SatchelPay“ Sąskaitą, ši informacija nėra anuliuojama, nebent remiantis savo teisėmis, Klientas pareikalauja tokio anuliavimo.

10. Pakeitimai. Sutarties nutraukimas

10.1. Šios Bendrosios Sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo metu, kad:

10.1.1. atspindėtų naujus verslo, teisinius reikalavimus ir kitus „SatchelPay“ įtakojančius pokyčius;

10.1.2. padaryti dar aiškesnes Bendrąsias Sąlygas Klientui ir jei reikia, ištaisyti bet kokias klaidas;

10.1.3. užtikrinti pagrįstas ir konkurencingas verslo operacijas;

10.1.4. atspindėtų rinkos sąlygų, bankinių praktikų ir paslaugų kainų pokyčius.

10.2. “SatchelPay“ Sistemos pagalba turi įspėti Klientus apie Bendrųjų Sąlygų pakeitimą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) Darbo Dienų iki numatomų pakeitimų. Informacija, apie numatomus pakeitimus taip pat bus paskelbta „SatchelPay“ internetinėje svetainėje ir Taikomojoje Aplikacijoje.

10.3. Jei Klientas nesutinka su atliktais pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę nutraukti sudarytas sutartis įteikiant rašytinį nutraukimo pranešimą „SatchelPay“ ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo Dienas iki numatomos nutraukimo datos, išsiunčiant pranešimą „SatchelPay“ Sistemoje.

10.4. Pranešimo terminas netaikomas ir pranešimai neturi būti teikiami, kai:

10.4.1. Bendrosios Sąlygos buvo pakeistos dėl įstatymų pasikeitimo;

10.4.2. sumažintos Paslaugų kainos;

10.4.3. Bendrosios Sąlygos yra pakeičiamos Kliento naudai.

10.4.4. Norėdamas žinoti tokius pakeitimus, Klientas sutinka periodiškai peržiūrėti Bendrąsias Sąlygas ir tolimesnis prisijungimas arba „SatchelPay“ Sistemos naudojimas bus suprantamas kaip Kliento sutikimas su pakeistomis Bendrosiomis Sąlygomis.

10.5. Klientas turi teisę nutraukti santykius, įskaitant su „SatchelPay“ sudarytas sutartis, apie tai pranešdamas prieš 30 (trisdešimt) dienų.

10.6. “SatchelPay“ gali nedelsiant su Klientu nutraukti santykius, įskaitant visas sudaryta sutartis ir/arba paslaugų teikimą, esant šiems atvejams:

10.6.1. Klientas nevykdo pradelstų mokėjimų;

10.6.2. Klientas pažeidžia (arba galimai pažeidžia) susijusios šalies įstatymą ir/arba taisyklę;

10.6.3. Klientas pažeidžia pateiktus pareiškimus ir garantijas;

10.6.4. tam tikri kliento veiksmai ir/ ar tam tikros aplinkybės, nurodytos vidinėse „SatchelPay“ taisyklėse, suteikia priežastį sutarties nutraukimui.

10.6.5. “SatchelPay“ įsitikinimu, Klientas daugiau nebeatitinka „SatchelPay“ Kliento profilio.

10.7. „SatchelPay“ turi teisę su Klientu nutraukti santykius, įskaitant su Klientu sudarytas sutartis (be jokios priežasties), pranešant prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

10.8. Paslaugų teikimo sutartis yra sudaryta neterminuotam laikotarpiui.

11. Paslaugų sustabdymas

11.1. 11.1. Savo nuožiūra, “SatchelPay“ turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

11.1.1. sustabdyti Paslaugų teikimą;

11.1.2. apriboti Kliento prieigą prie sąskaitos ir/ar Internetinės Paskyros;

11.1.3. atsisakyti teikti Paslaugas.

11.2. Bendrųjų Taisyklių 11.1. Punkte nurodytos priemonės, gali būti taikomos šiais atvejais:

11.2.1. jei Klientas pažeidžia Bendrąsias Sąlygas ir/arba kyla įtarimas, kad Klientas pažeidė Bendrąsias Sąlygas;

11.2.2. Kliento veiksmai gali pakenkti „SatchelPay“ reputacijai arba sukelti nuostolius, pinigines sankcijas ar kitas neigiamas pasekmes „SatchelPay“;

11.2.3. pateiktas mokėjimo nurodymas yra nepilnas ir/arba neteisingas;

11.2.4. atsirado „SatchelPay“ nekontroliuojamos aplinkybės;

11.2.5. atsiradus taikomų įstatymų numatytiems atvejams;

11.2.6. „SatchelPay“ sužinojo apie Kliento mirtį, teisinį neveiksnumą, bankrotą ar nemokumą;

11.2.7. „SatchelPay“ sužinojo apie Kliento sąskaitos operacijų arba Kliento lėšų nuosavybės užginčijimą arba trečioji šalis pareiškė interesą į Kliento Sąskaitą.

11.2.8. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas arba susiję tretieji asmenys, su „SatchelPay“ atstovais elgėsi netinkamai (pvz. grasino, baugino ar elgėsi agresyviai); 11.2.9. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas ar susiję tretieji asmenys naudojo ar vis dar naudoja įmonių Sąskaitas, tačiau asmenys, atstovaujantys tam tikrą juridinį asmenį kelia abejonių;

11.2.10. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas arba įeinantys ar išeinantys mokėjimai Sąskaitoje yra tarptautinių mokėjimo sankcijų rėžimo subjektai;

11.2.11. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas ar susiję tretieji asmenys naudoja Sąskaitą neteisėtai ar apgaulingai;

11.2.12. Klientui nepavyksta pateikti pagal šias Bendrąsias Sąlygas „SatchelPay“ reikalaujamos informacijos ir/ar dokumentų, kai to yra reikalaujama, kad būtų galima teikti paslaugas arba pateikia „SatchelPay“ nepriimtina forma;

11.2.13. Klientas niekada nesinaudojo Sąskaita, arba nesinaudojo ja labai ilgą laiką; 11.2.14. „SatchelPay“ turi pagrįstų patvirtinimų dėl nesąžiningų Kliento veiksmų; 11.2.15. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad yra teisiniai reikalavimai nutraukti santykius su Klientu arba teismas, ar bet kuri kita valdžios institucija reikalauja sustabdyti ar apriboti sąskaitos operacijas arba bet kokių paslaugų teikimą;

11.2.16. „SatchelPay“ pagrįstai įtaria neleistiną arba apgaulingą Sąskaitoje esančių pinigų ir/arba Mokėjimo Priemonių naudojimą.

11.3. „SatchelPay“ turi nedelsiant informuoti Klientą apie 11.1 Punkte nurodytų priemonių paskyrimą, taip pat apie galimybę, per 1 Darbo Dieną sugrąžinti Klientui priklausančius pinigus prieš imantis 11.1 Punkte nurodytų veiksmų, išskyrus tuos atvejus, kai tokios informacijos teikimas susilpnintų apsaugos priemones arba tai daryti draudžia teisės aktai.

11.4. Tuo atveju, jei „SatchelPay“ pagrįstai įtaria, jog kažkas įsilaužė į Sistemą ir/arba Sąskaitą ir/arba Internetinę Paskyrą ir/arba „SatchelPay“ įtaria, kad pagal galiojančius įstatymus buvo pažeisti galiojantys reikalavimai, „SatchelPay“ turi teisę nedelsiant sustabdyti kai kurių arba visų Paslaugų teikimą Klientui be išankstinio pranešimo.

11.5. Tuo atveju, jei „SatchelPay“ pagrįstai įtaria ar išsiaiškina apie nelegalius pirkinius ar neleistiną Mokėjimo Priemonių naudojimą, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad asmeninės Mokėjimo Priemonės saugumo žymės tapo žinomos ar naudojamos trečiųjų asmenų arba „SatchelPay“ turi pagrįstų įtarimų, kad Sąskaitoje ir/arba Mokėjimo Instrumente esančios lėšos gali būti neteisėtai naudojamos trečiųjų asmenų, „SatchelPay“ gali nedelsiant sustabdyti visas Mokėjimo Priemonės operacijas.

11.6. Paslaugų nutraukimas ir/arba sustabdymas, neatleidžia Kliento nuo visų „SatchelPay“ įsipareigojimų vykdymo, kurie atsirado iki nutraukimo.

11.7. Kai tarp Kliento ir „SatchelPay“ sudaryta sutartis yra nutraukiama, Klientas turi pasirinkti savo Elektroninių Pinigų išpirkimo būdą. Klientas įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų, reikalingų Elektroniniams Pinigams išpirkti. Tuo atveju, jei Klientas nepasirenka savo Elektroninių Pinigų išpirkimo būdo ir/arba nesiima reikiamų veiksmų išpirkti Elektroniniams Pinigams, „SatchelPay“gali išpirkti Kliento Elektroninius Pinigus tuo metu galiojančiu Elektroninių Pinigų išpirkimo būdu.

11.8. „SatchelPay“ gali sustabdyti Kliento prieigą prie Paslaugų be jokio išankstinio perspėjimo, jei Kliento Atstovo įgaliojimas yra pasibaigęs ar buvo atšauktas ir „SatchelPay“ nebuvo informuota apie įgaliojimo atnaujinimą.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Kiekviena Šalis yra atsakinga dėl baudų, netesybų ir kitų praradimų, kurias viena Šalis patiria dėl kaltosios Šalies Bendrųjų Sąlygų, kitų vidinių taisyklių ir/arba sudarytų sutarčių pažeidimo. Kaltoji Šalis prisiima atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl nukentėjusiai šaliai kilusios atsakomybės. „SatchelPay“ atsakomybė visais atvejais yra ribojama remiantis šiomis nuostatomis:

12.1.1. „SatchelPay“ yra atsakinga tik dėl tiesioginių nuostolių, atsiradusių dėl tiesioginio ir esminio „SatchelPay“ Bendrųjų Taisyklių pažeidimo ir tik tais atvejais, kuomet šiuos nuostolius, Bendrųjų Taisyklių, kitų vidinių taisyklių ir/arba sudarytų sutarčių pažeidimo metu, „SatchelPay“ galėjo numatyti.

12.1.2. Visais atvejais, „SatchelPay“ nėra atsakinga už Kliento negautą pelną ir pajamas, Kliento prarastą reputaciją, Kliento verslo praradimą ar žlugimą ir netiesiogines žalas;

12.1.3. „SatchelPay“ atsakomybės ribojimas negali būti taikomas, jei toks ribojimas yra uždraustas taikomais įstatymais.

12.2. Klientas įsipareigoja apsaugoti „SatchelPay“ ir jos paslaugų teikimo partnerius nuo bet kokių ieškinių, išlaidų ar kaštų (įskaitant teisines išlaidas ir baudas), nuo kurių „SatchelPay“ nukenčia arba patiria dėl Bendrųjų Taisyklių pažeidimo ir/arba bet kurių taikomų įstatymų ir/arba kitų teisės aktų pažeidimo. Klientas bus informuotas apie galutinę ieškinio sumą, išlaidas ar kaštus, kuriuos „SatchelPay“ patyrė atsižvelgiant į aukščiau išvardintais įvykiais.

12.3. „SatchelPay“ negarantuoja nepertraukiamo Sistemos veikimo, nes Sistemos veikimas gali būti įtakotas (sutrikdytas) daugybės veiksnių, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti. „SatchelPay“ turi dėti visas pastangas, kad užtikrintų sklandų Sistemos veikimą, tačiau „SatchelPay“ nėra atsakinga dėl pasekmių, atsiradusių dėl Sistemos veikimo sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiranda ne dėl „SatchelPay“ kaltės.

12.4. Atvejai, kuomet „SatchelPay“ atliekant Sistemos remontą, tobulinimą ir kitais panašiais atvejais laikinai riboja prieigą prie Sistemos, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms ir jei „SatchelPay“ apie tokius atvejus informuoja Klientą iš anksto, prieš 2 (dvi) Darbo Dienas, negali būti laikomi Sistemos veikimo sutrikimais.

12.5. „SatchelPay“ nėra atsakinga dėl:

12.5.1. pinigų išėmimo ar pervedimo iš Sąskaitos ir dėl kitų Mokėjimo Operacijų, atliktų naudojant Kliento Sąskaitoje laikomas lėšas, jei Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių ir/arba kitų identifikavimo priemonių, ko pasekoje jos tapo žinomos kitiems asmenims, taip pat dėl nelegalių veiksmų ir operacijų, kurias tretieji asmenys atliko naudojantis padirbtais ir/arba nelegaliais dokumentais ar nelegaliai gautais duomenimis;

12.5.2. bankų, mokėjimo sistemų ir kitų trečių asmenų klaidų ir pavėluotų ar dingusių pervedimų;

12.5.3. pasekmių, kylančių iš trukdymo „SatchelPay“ vykdyti savo įsipareigojimus, kai tą kelia „SatchelPay“ nekontroliuojama trečioji šalis;

12.5.4. pasekmių, kylančių po to, kai „SatchelPay“ teisiškai nutraukia Bendrąsias Sąlygas, kitas vidines taisykles ir sudarytas sutartis ar prie jų apriboja prieigą, o taip pat pagrįstai apriboja/nutraukia dalies paslaugų teikimą;

12.5.5. bet kokių praradimų ar nepatogumų, kuriuos sukelia Kliento neatnaujinta informacija, kuri reikalaujama remiantis Bendrosiomis Taisyklėmis;

12.5.6. prekių ir paslaugų, įsigytų naudojantis Sąskaita, o taip pat dėl kitos šalies, kuri gauna mokėjimą iš Sąskaitos, taisyklių ir susitarimų nesilaikymo;

12.5.7. už savo paties sutartinių įsipareigojimų nesilaikymą ir žalą, išskyrus tuos atvejus, kai tai buvo sukelta „SatchelPay“ vykdant įstatymiškai apibrėžtas pareigas;

12.5.8. Paslaugų teikimo sutrikimų;

12.5.9. pinigų išėmimo ir pervedimo iš Sąskaitos ir dėl kitų Sąskaitoje laikomų pinigų operacijų tais atvejais, kai Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžio ir jis tapo žinomas kitiems asmenims;

12.5.10. bankų, mokėjimo sistemų ir kitų trečiųjų šalių veiksmų, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti;

12.5.11. aplinkybių, kai „SatchelPay“ sustabdo ir/arba nutraukia Paslaugas remiantis privalomomis įstatymų nuostatomis;

12.5.12. nuostolių, kurie kilo dėl neleistinų mokėjimo operacijų, jei Klientas juos patyrė elgdamasis nesąžiningai, dėl savo didelio nerūpestingumo arba nesilaikant Bendrųjų Taisyklių;

12.5.13. tiesioginių ar pasekminių nuostolių, įskaitant, bet neapsiribojant pelno praradimu, reputacijos praradimu.

12.6. Klientas yra visiškai atsakinga dėl „SatchelPay“ pateiktų duomenų, nurodymų ir dokumentų teisingumo.

12.7. Jei Klientas, kuris yra Vartotojas, neigia suteikęs leidimą atlikti Mokėjimo Operaciją, kuriai buvo suteiktas leidimas arba tvirtina, kad Mokėjimo Operacija buvo įvykdyta neteisingai, „SatchelPay“ įpareigota įrodyti Mokėjimo Operacijos patvirtinimo autentiškumą, kad ji buvo teisingai užregistruota ir įrašyta į sąskaitas, ir jokie techniniai ar kiti trikdžiai jai nesukėlė įtakos.

12.8. Jei Klientas yra Vartotojas, Klientas atsako už visus nuostolius, kilusius dėl be leidimo atliktų iki 50 (penkiasdešimt) Eurų sumos Mokėjimo Operacijų, jei šie nuostoliai atsirado dėl: pavogtos ar pamestos Mokėjimo Priemonės naudojimo; neteisėtai įgytos Mokėjimo Priemonės.

12.9. Klientas atsako už bet kokius nuostolius, kilusius dėl be leidimo atliktų Mokėjimo Operacijų, jei Klientas šiuos nuostolius patyrė dėl savo nesąžiningos veiklos ar dėl didelio aplaidumo arba tyčia nevykdant vienos ar kelių iš žemiau nurodytų pareigų:

12.9.1. laikytis taisyklių, reglamentuojančių Mokėjimo Priemonės išdavimą ir naudojimą, pateiktų Bendrosiose Sąlygose ir „SatchelPay“ instrukcijų, reglamentuojančių Mokėjimo Priemonės išdavimą;

12.9.2. Jei Klientas sužino apie nuostolį, vagystę, nelegalų įsigijimą ar nepatvirtintą Mokėjimo Priemonės naudojimą, apie faktus ar įtarimus, jog personaliniai jo Mokėjimo priemonės saugos požymiai tapo žinomi arba gali būti panaudoti trečiųjų asmenų, Klientas turi nedelsiant informuoti „SatchelPay“ arba „SatchelPay“ nurodytą subjektą elektroniniu paštu, telefonu ar išsiunčiant pranešimą per mobiliąją ar kompiuterinę „SatchelPay“ taikomąją aplikaciją;

12.9.3. imtis visų įmanomų veiksmų, kad po Mokėjimo Priemonės išdavimo, apsaugoti personalinius Mokėjimo Priemonės saugos požymius.

12.9.4. jei Klientas nevykdo „SatchelPay“ privalomos politikos, susijusios su slaptažodžio keitimu, įskaitant, bet neapsiribojant slaptažodžio keitimo rašytinio prašymo siuntimu iš Kliento patvirtinto elektroninio pašto ar „SatchelPay“ sistemos ir pateikiant Kliento tapatybę įrodančio dokumento kopiją (pasas, id kortelė).

12.10. Jei Klientas ar jo veiksmai „SatchelPay“ sukėlė nuostolius, baudas ar teisines išlaidas, „SatchelPay“ turi teisę nuskaityti lėšas iš Kliento Sąskaitos(-ų). Jei lėšų nepakanka padengti nuostoliams, baudoms ar bet kokioms teisinėms išlaidoms, „SatchelPay“ gali kreiptis į teismą.

12.11. Po to, kai Klientas pateikia pranešimą su prašymų užblokuoti Mokėjimo Instrumentą, „SatchelPay“ atsako už vėlesnius Kliento nuostolius, atsiradusius dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įgytos Mokėjimo Priemonės, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas veikė ne sąžiningai.

12.12. Tuo atveju, jei „SatchelPay“ nesukuria sąlygų nedelsiant informuoti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai įgytą Mokėjimo Priemonę, „SatchelPay“ turi atsakyti dėl nuostolių, atsiradusių dėl neleistino Mokėjimo Priemonės naudojimo, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas elgėsi nesąžiningai.

12.13. Šios Bendrosios Sąlygos, kurios taikomos vartotojams, yra netaikomos Klientams, kurie nėra vartotojai ir veikia pagal Bendrąsias Sąlygas ir kitas vidines taisykles, siekdami savo verslo, komercinės ar profesinės veiklos tikslų.

12.14. Klientas bent kartą per mėnesį turi patikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo Operacijas ir perspėti „SatchelPay“ apie neleistiną ar neteisingą Mokėjimo Operacijų atlikimą, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus išraše. Pranešimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo dienos, kada, pasak Kliento, „SatchelPay“ atliko neleistiną Mokėjimo Operaciją arba neteisingai atliko Mokėjimo Operaciją. Jei Klientas yra Vartotojas, jis turi pranešti „SatchelPay“ apie neleistiną ar neteisingai įvykdytą Mokėjimo Operaciją Europos Sąjungos Valstybės Narės valiuta pateikiant rašytine forma Europos Sąjungos Valstybei Narei ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių, po pinigų išskaitymo iš mokėjimo sąskaitos. Jei Klientas per nurodytą laikotarpį nepateikia nurodyto pranešimo, yra laikoma, kad Klientas besąlygiškai sutinka su Sąskaitoje atliktomis Mokėjimo Operacijomis. Klientas privalo nedelsiant „SatchelPay“ pateikti bet kokią informaciją, apie nelegalius prisijungimus prie Sąskaitos arba kitus, su Sąskaita susijusiu nelegalius veiksmus, bei imtis visų „SatchelPay“ nurodytų pagrįstų priemonių, kad padėti nelegalių veiksmų tyrimui.

12.15. Šalis yra atleidžiama nuo atsakomybės už Bendrųjų Sutarties Sąlygų ir/arba kitų vidinių taisyklių ir/arba sudarytų sutarčių nesilaikymą tuo atveju, jei Šalis įrodo, kad įsipareigojimai buvo nevykdomi dėl force majeure aplinkybių, kurios pagrindžiamos įstatymiškai numatyta tvarka. Klientas apie force majeure aplinkybes „SatchelPay“ turi informuoti raštiškai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, po tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

12.16. Klientas asmeniškai ir pilnai atsakingas už mokesčių mokėjimą (ar kitokių valstybės rinkliavų) toje šalyje, kurioje Klientas gyvena ir privalo mokėti mokesčius. Klientas asmeniškai atsakingas dėl Kliento sąskaitų registracijos / deklaravimo pagal visus Kliento gyvenamosios šalies teisės aktus.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Bendrosios Sąlygos turi būti sudarytos ir aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

13.2. Jei kuri nors šių Bendrųjų Sąlygų dalis yra pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar neįgyvendinama, kitos sąlygos ir terminai išlieka galiojantys ir Šalims privalomi.

13.3. „SatchelPay“ atidarytoms sąskaitoms nėra taikoma Lietuvos indėlių apsaugos schema. Tačiau „SatchelPay“ užtikrina, kad Klientų lėšos yra laikomos atskiroje banko sąskaitoje atidarytoje dėl „SatchelPay“ Klientų gerovės ir ji nebus naudojama „SatchelPay“ ar kitos šalies, kuri nėra „SatchelPay“ siūlomų paslaugų vartotoja, lėšų laikymui.

13.4. Klientas turi teisę „SatchelPay“ pateikti skundą. Tokius skundus „SatchelPay“ išnagrinėja ne ilgiau kaip per 15 Darbo Dienų nuo skundo gavimo dienos. Į Kliento skundą „SatchelPay“ atsakymą Klientui pateikia rašytine forma arba elektroniniu paštu.

13.5. Išskirtiniais atvejais, kai „SatchelPay“ negali pateikti atsakymo per 13.3 punkte nurodytą laikotarpį dėl „SatchelPay“ nekontroliuojamų priežasčių, „SatchelPay“ turi teisę Klientui pateikti preliminarų (pvz. ne galutinį) atsakymą, galutiniame atsakyme aiškiai nurodant uždelsimo priežastis. Tuo atveju, kai Kliento skundas turi būti atsakytas ne vėliau kaip per 35 Darbo Dienas nuo Kliento skundo gavimo, Kliento skundas nagrinėjamas nemokamai.

13.6. Jei Kliento netenkina „SatchelPay“ pateiktas atsakymas į Kliento skundą, ar tuo atveju, jei atsakymas nebuvo pateiktas per 13.3 ir 13.4 Bendrųjų Taisyklių punktuose nurodytą laikotarpį, Klientas turi teisę dėl skundo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos Respublikos Teismą. Tuo atveju, kai Klientas yra Vartotojas, Klientas, dėl skundo ar reikalavimo pateikimo, gali rašyti elektroniniu paštu į Lietuvos Respublikos Banką ( Lietuvos Respublikos Bankų priežiūros Tarnybą adresu Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, pt@lb.lt, www.lb.lt) per vienerius metus nuo skundo pateikimo „SatchelPay“. Toks skundas ar prašymas Lietuvos Respublikos Bankui turi būti pateiktas remiantis Lietuvos Respublikos Lietuvos Banko įstatymais arba Lietuvos Respublikos Vartotojų Teisių Apsaugos Įstatymu.