Grįžti į viršų

Sąlygos ir nuostatos

BENDROJI INFORMACIJA

„SatchelPay“, UAB, juridinio asmens kodas 304628112, buveinės adresas A. Goštauto 40, Vilnius, Lietuva (toliau – „SatchelPay“) – tai licencijuota elektroninių pinigų įstaiga, kurią prižiūri Lietuvos bankas. „SatchelPay“ veiklą prižiūrinti priežiūros institucija yra Lietuvos bankas. Duomenys apie „SatchelPay“ renkami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

1. Paslaugos

1.1. „SatchelPay“ siūlo šias paslaugas:

a) sąskaitų atidarymas,

b) priimami ir siunčiami pervedimai įvairiomis valiutomis, įskaitant SEPA ir SWIFT mokėjimus;

c) e. piniginės paslaugos, įskaitant el. piniginių papildymą per išorės partnerius;

d) prekybininko sąskaitos įmokoms surinkti;

e) mokėjimai kortele;

f) pinigų išėmimas bankomatuose.

2. Sąvokų apibrėžtys

2.1. Taikomoji programa – tai mobilioji taikomoji programa Sąskaitai valdyti, įdiegta ir naudojama mobiliajame įrenginyje.

2.2. Sąskaita – tai „SatchelPay“ Kliento vardu atidaryta sąskaita.

2.3. Darbo diena – tai „SatchelPay“ nustatyta diena, kai „SatchelPay“ teikia paslaugas. „SatchelPay“ gali nustatyti skirtingas darbo dienas skirtingoms paslaugoms.

2.4. Klientas – tai Sistemoje užsiregistravęs fizinis asmuo (privatus) ar prekybininkas, kuriam „SatchelPay“ teikia paslaugas.

2.5. Vartotojas – tai fizinis asmuo, kuris perka Paslaugas savo asmeninėms reikmėms.

2.6. Elektroniniai pinigai – tai pinigai įskaityti (pervesti) į Sąskaitą ar joje laikomi Mokėjimo paslaugoms Sistemoje teikti.

2.7. Mokėjimo operacija – tai pinigų pervedimas, sumokėjimas ar paėmimas, kurį inicijuoja mokėtojas ar gavėjas.

2.8. Mokėjimo pavedimas – tai Kliento pavedimas dėl Mokėjimo operacijos vykdymo.

2.9. Mokėjimo paslauga – tai: (i) mokėjimų sandorių, įskaitant lėšų mokėjimo paslaugų naudotojo ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo mokėjimo sąskaitoje pervedimą, vykdymas: tiesioginio debeto operacijų, įskaitant vienkartinį tiesioginį debetą, vykdymas, mokėjimo operacijų vykdymas naudojantis mokėjimo kortele ar panašių įrenginiu ir (arba) kreditinių pervedimų, įskaitant periodinius nurodymus, vykdymas; ir (arba) (ii) mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėtojas duoda sutikimą įvykdyti mokėjimo operaciją galiniais telekomunikacijų įrenginiais, skaitmenine ar IT įranga, ir mokėjimas atliekamas per telekomunikacijų tinklą ar IT sistemos operatorių, kuris veikia tik kaip tarpininkas tarp prekių ar paslaugų tiekėjo ir mokėjimo paslaugos naudotojo; ir (arba) (iii) mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) įsigijimas; ir (arba) (iv) pinigų perlaidos; ir (arba) (v) paslaugos, suteikiančios galimybę įnešti grynuosius pinigus į mokėjimo sąskaitą, taip pat visos operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitos veikimui; ir (arba) (vi) paslaugos, suteikiančios galimybę paimti grynuosius pinigus iš mokėjimo sąskaitos, taip pat visos operacijos, reikalingos mokėjimo sąskaitos veikimui.

2.10. Mokėjimo priemonė – tai bet kokia mokėjimo priemonė, kuri suteikia galimybę prisijungti prie Sąskaitos ir naudojantis šia mokėjimo priemone atlikti mokėjimo nurodymus.

2.11. „SatchelPay“ sąskaita – tai Sistemoje Kliento vardu atidaryta sąskaita, naudojama pinigams laikyti ir mokėjimo nurodymams atlikti.

2.12. Paslaugos – tai Elektroninių pinigų išdavimo ir išpirkimo paslauga, Mokėjimo paslaugos ir kitos „SatchelPay“ teikiamos paslaugos.

2.13. Internetinė paskyra – tai registracijos kompiuterinėje sistemoje ar Taikomojoje programoje, kurios metu išsaugomi užregistruoto Kliento asmens duomenys, suteikiamas prisijungimo slaptažodis ir nustatomos Kliento teisės Sistemoje, rezultatas.

2.14. Sistema – tai programinės įrangos sprendimas „SatchelPay“ interneto svetainėje ir Taikomojoje programoje „SatchelPay“ paslaugoms teikti.

2.15. Slaptažodis (slaptažodžiai) – tai bet koks Kliento kodas, sukurtas Sistemoje arba „SatchelPay“ suteiktas Klientui dėl prieigos prie Internetinės paskyros ir (arba) Taikomosios programos arba dėl atskirų „SatchelPay“ teikiamų paslaugų valdymo, ir (arba) dėl Paslaugų inicijavimo, autorizavimo, įgyvendinimo, patvirtinimo ir gavimo.

2.16. Šalis – tai „SatchelPay“ arba Klientas (kartu – Šalys).

3. Registracija „satchelpay“ sistemoje

3.1. Klientas, norintis pradėti naudotis Sistema, turi atlikti registracijos procedūrą. „SatchelPay“ užregistruoja Klientą nuotoliniu būdu. Išsamus Kliento tapatybės nustatymo procedūros aprašymas pateiktas „SatchelPay“ pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklėse.

3.2. Klientas įsipareigoja užtikrinti Slaptažodžio ir jam suteikto Unikalaus identifikatoriaus saugumą ir slaptumą. Jei Slaptažodį sužinojo (ar galėjo sužinoti) trečiosios šalys, Klientas privalo nedelsdamas jį pakeisti.

3.3. Klientas įsipareigoja užtikrinti duomenų apie savo Mokėjimo priemonę, įskaitant mokėjimo kortelės numerį ir kortelės saugos kodą (CVV), saugumą ir slaptumą.

3.4. Registruodamasis Sistemoje, Klientas įsipareigoja registracijos metu pateikti teisingus ir išsamius savo duomenis. Klientas įsipareigoja nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoti „SatchelPay“ apie savo rekvizitų ir „SatchelPay“ registracijos metu pateiktų dokumentų pasikeitimą, įskaitant el. pašto, telefono, informacijos apie atstovą pasikeitimą, tačiau tuo neapsiribojant.

3.5. „SatchelPay“ turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Kliento veikla, ir reikalauti, kad Klientas periodiškai atnaujintų šią informaciją.

3.6. Klientui nepateiktus pareikalautos informacijos ir (arba) dokumentų per „SatchelPay“ nustatytą terminą, „SatchelPay“ turi teisę sustabdyti Kliento registracijos procesą.

3.7. Klientas gali užmegzti teisinius santykius su „SatchelPay“ tiesiogiai ir (arba) per savo Atstovus.

4. Mokėjimo paslaugos ir sąskaitos atidarymo taisyklės

4.1. Sąskaita suteikia Klientui galimybę į ją įnešti, pervesti, laikyti lėšas pervedimui, vietos ir tarptautiniams pinigų pervedimams vykdyti, sumokėti įmokas, gauti pinigus, atsiskaityti už prekes ir paslaugas ir atlikti kitas su pinigų pervedimais tiesiogiai susijusias operacijas.

4.2. Kliento Sąskaitoje laikomi pinigai laikomi Elektroniniais pinigais, kuriuos „SatchelPay“ išduoda Klientui pervedus ar įnešus pinigų į savo sąskaitą. Klientui įnešus (pervedus) pinigų į savo sąskaitą ir „SatchelPay“ gavus šiuos pinigus, „SatchelPay“ įskaito juos į Kliento Sąskaitą ir tuo pačiu metu išduoda Elektroninių pinigų pagal nominalią vertę. Elektroniniai pinigai įskaitomi į Kliento Sąskaitą ir joje laikomi.

4.3. Konkretų pinigų įnešimo ar pervedimo į Sąskaitą būdą pasirenka Klientas Internetinėje paskyroje, pasirinkdamas funkciją „Pridėti pinigų“, ,kurioje pateiktos instrukcijos, kaip įnešti pinigų kiekvienu mokėjimo būdu.

4.4. Nominalioji Elektroninių pinigų vertė sutampa su į Sąskaitą įneštų (pervestų) pinigų verte (atėmus standartinį Komisinį mokestį, taikomą atitinkamam mokėjimo metodui, jei taikoma).

4.5. Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis, ir „SatchelPay“ jokiomis aplinkybėmis nemoka jokių palūkanų už „SatchelPay“ Sąskaitoje laikomus pinigus ir neteikia jokios naudos, susijusios su Elektroninių pinigų saugojimo laikotarpiu.

4.6. Kliento prašymu jo Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai bet kada išperkami jų nominalia verte, išskyrus Bendrosiose sąlygose numatytus atvejus.

4.7. Prašymą išpirkti Elektroninius pinigus klientas pateikia sukurdamas Mokėjimo pavedimą, pagal kurį Elektroniniai pinigai pervedami iš jo Sąskaitos į bet kurią kitą Kliento nurodytą sąskaitą arba pasiimdamas Elektroniniu pinigus iš savo Sąskaitos kitais „SatchelPay“ siūlomais būdais, nurodytais Sistemoje. „SatchelPay“ turi teisę taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus.

4.8. Netaikomos jokios specialiosios Elektroninių pinigų išpirkimo sąlygos, kurios skirtųsi nuo standartinių pervedimo ir kitų Sąskaitoje vykdomų Mokėjimo operacijų sąlygų. Išperkamų ar pervedamų Elektroninių pinigų sumą pasirenka Klientas.

4.9. Už Elektroninių pinigų išpirkimą joks papildomas mokestis netaikomas. Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą Komisinį mokestį už pinigų pervedimą ar išėmimą, kuris priklauso nuo Kliento pasirinkto Elektroninių pinigų pervedimo ar išėmimo būdo. Taikomas standartinis „SatchelPay“ komisinis mokestis už pinigų pervedimą ar išėmimą.

4.10. Jeigu Klientas nutraukia Bendrąsias sąlygas ir sudarytus susitarimus ir pateikia prašymą uždaryti savo Sąskaitą ir ištrinti Internetinę paskyrą iš Sistemos arba „SatchelPay“ nutraukia Paslaugų teikimą, Kliento Sąskaitoje laikomi pinigai pervedami į Kliento nurodytą banko sąskaitą ar sąskaitą kitoje elektroninėje mokėjimo sistemoje. „SatchelPay“ turi teisę pirmiausia išskaityti „SatchelPay“ priklausančias lėšas (mokesčius už „SatchelPay“ suteiktas Paslaugas ir kitas nesumokėtas sumas, įskaitant tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų, kitų finansų įstaigų ir (arba) valdžios institucijų taikytas baudas ir žalą, kurią „SatchelPay“ patyrė dėl Kliento įvykdyto Bendrųjų sąlygų pažeidimo). Kilus ginčui tarp „SatchelPay“ ir Kliento, „SatchelPay“ turi teisę sulaikyti pinigus, dėl kurių jis kilo, kol šis ginčas bus išspręstas.

4.11. „SatchelPay“ pasilieka teisę neatidaryti ir (arba) neuždaryti sąskaitos nenurodžiusi priežasties.

5. Sąskaitos naudojimas

5.1. Klientas gali valdyti savo Sąskaitą internetu, prisijungęs prie savo Interneto paskyros, naudodamasis savo prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu arba per Taikomąją programą.

5.2. Mokėjimo nurodymai iš Kliento Sąskaitos gali būti vykdomi:

5.2.1. kitam Sistemos naudotojui;

5.2.2. į Lietuvos, ES ar užsienio banko sąskaitas (išskyrus bankus, į kuriuos vykdyti Mokėjimo nurodymus draudžiama; apie šias šalis „SatchelPay“ informuoja Klientą Sistemoje);

5.2.3. į sąskaitas kitose Sistemoje nurodytose elektroninėse mokėjimo sistemose;

5.2.4. į kitas debetines ir kreditines korteles, naudojantis mokėjimo iš kortelės į kortelę paslaugomis.

5.3. Lėšos į Sąskaitą gali būti pervestos įvairiomis valiutomis. Prieš Sistemoje sudarant sandorį kita valiuta, Klientui bus parodytas konvertavimo metu galiojantis valiutos keitimo kursas. Valiutos keitimo kursas Sistemoje nuolat atnaujinamas.

5.4. Bankas ar kita elektroninių pinigų pervedimo sistema gali taikyti mokesčius už pinigų pervedimą iš Kliento Sąskaitos į Kliento banko sąskaitą, kortelę ar mokėjimo sąskaitą kitoje mokėjimo sistemoje ar atvirkščiai.

5.4.1. „SatchelPay“ gali imti papildomus mokesčius, jei gautos lėšos turi būti konvertuotos į kitą valiutą prieš tai, kai jas galima įskaityti į Kliento sąskaitą.

5.5. Mokesčiai už „SatchelPay“ Paslaugas nuskaitomi nuo Kliento Sąskaitos. Jei pinigų suma Sąskaitoje yra mažesnė nei Mokėjimo nurodymo suma ir „SatchelPay“ Paslaugos kaina, Mokėjimo nurodymas nevykdomas.

5.6. Jeigu Klientas nurodo neteisingus gavėjo duomenis, ir Mokėjimo pavedimas įvykdomas pagal Kliento pateiktus duomenis (pvz., Klientas nurodo klaidingą sąskaitos numerį), laikoma, kad „SatchelPay“ tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus ir ji neprivalo grąžinti Klientui pervestos sumos. Dėl pinigų grąžinimo Klientas turi tiesiogiai susisiekti su pavedimą gavusiu asmeniu.

5.7. Mokėjimo pavedimą Mokėjimo operacijai įvykdyti Klientas privalo pateikti pagal Sistemoje pateiktas instrukcijas, galiojančias pervedimo metu.

5.8. Mokėtojui pateikus netinkamą Mokėjimo pavedimą arba nurodžius neteisingus Mokėjimo pervedimo duomenis, jis gali paprašyti ištaisyti Mokėjimo pavedimą, kol šis dar neįvykdytas.

5.9. Jei „SatchelPay“ negali įskaityti gavėjui Mokėjimo pavedime nurodytų lėšų dėl jame Kliento padarytų klaidų, Mokėjimo pavedimas gali būti atšauktas, o lėšos grąžintos Klientui, jei tai techniškai įmanoma.

5.10. Visais atvejais, kai „SatchelPay“ gauna Mokėjimo pavedimą, bet lėšų negali įskaityti dėl klaidų Mokėjimo pavedime ar nepakankamos informacijos, „SatchelPay“ imasi visų galimų priemonių Mokėjimo operacijai sekti, kad gautų tikslią informaciją ir įvykdytų Mokėjimo pavedimą.

5.11. Klientas, pastebėjęs, kad pinigai įskaityti į jo sąskaitą per klaidą ar kitu būdu be teisinio pagrindo, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 Darbo dieną nuo to momento, kai pastebėjo netinkamai įskaitytus pinigus, apie tai pranešti „SatchelPay“. Klientas neturi teisės disponuoti pinigais, kurie jam nepriklauso. Tokiais atvejais „SatchelPay“ turi teisę, o Klientas duoda neatšaukiamą sutikimą nuskaityti pinigus nuo Kliento Sąskaitos be jo pavedimo. Jei pinigų sumos Kliento Sąskaitoje nepakanka per klaidą pervestiems pinigams nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja grąžinti per klaidą įskaitytus pinigus „SatchelPay“ per 3 (tris) Darbo dienas nuo „SatchelPay“ prašymo gavimo dienos.

5.12. Klientas turi teisę pakeisti Sąskaitos Mokėjimo pervedimų limitus, užpildęs papildomą patvirtinimą Internetinėje paskyroje Sistemoje nustatyta tvarka ir nustatyti kitokius pervedimų limitus, užpildęs papildomą patvirtinimą. Klientas gali nustatyti limitus savo nuožiūra, tačiau „SatchelPay“ turi teisę bet kada apriboti limitų dydį. Taikomus limitus Klientas gali pasitikrinti Sistemoje. Klientui bus pranešta apie limitų įsigaliojimą el. paštu ir Sistemoje.

5.13. Sąskaitos likutį ir istoriją Klientas gali pasitikrinti prisijungęs prie Internetinės paskyros arba Taikomojoje programoje. Be to, Klientas gali rasti informaciją apie visus taikomus mokesčius ir kitus mokesčius, išskaitytus iš Kliento Sąskaitos per pasirinktą laikotarpį.

5.14. Kliento patvirtinimai, pavedimai, prašymai, pranešimai ir kiti veiksmai, atlikti per trečiųjų šalių interneto svetaines ar kitas vietas, prisijungus prie savo Sąskaitos ir taip nustačius savo tapatybę, laikomi sutarties sudarymu.

5.15. Sąskaitos valdymas internetu:

5.15.1. Norėdamas atlikti Mokėjimo operaciją internetu, Klientas turi Sistemoje užpildyti Mokėjimo pavedimą ir pateikti jį vykdyti, elektroniniu būdu Sistemoje patvirtinęs, kad sutinka jį įvykdyti.

5.15.2. Pateikdamas Mokėjimo pavedimą Sistemoje, Klientas sutinka įvykdyti Mokėjimo operaciją, ir jo negalima atšaukti (Mokėjimo pavedimą atšaukti galima tik iki jo vykdymo pradžios – Mokėjimo pavedimo statusas ir galimybę jį atšaukti matyti Kliento Internetinėje paskyroje).

5.15.3. Pateikdamas Mokėjimo pavedimą, Klientas gali įrašyti būsimą mokėjimo datą, kuri gali būti iki 30 dienų į priekį. Mokėjimo pavedimas įvykdomas, jeigu Kliento nurodytą dieną Sąskaitoje pakanka pinigų. Pervedimas į kitą Kliento Sąskaitą įvykdomas nurodytos dienos pradžioje (00.00 val. pagal serverio laiko juostą GTM+2). Pavedimas į banko sąskaitą įvykdomas per Sistemoje nurodytą terminą.

5.15.4. Jeigu Sąskaitoje esančių pinigų nepakanka Mokėjimo nurodymui įvykdyti, Mokėjimo nurodymas atšaukiamas. Klientas gali dar kartą pateikti Mokėjimo pavedimą, kai pinigų suma Sąskaitoje tampa pakankama. Jei pinigų Sąskaitoje viena valiuta nepakanka, tačiau yra pakankama pinigų suma kita valiuta, Mokėjimo nurodymas nevykdomas, kol Klientas nekonvertuoja kitos valiutos į mokėjimo valiutą (išskyrus atvejus, kai Klientas užsakė automatinio valiutos keitimo funkciją, skirtą sumokėti už prekes ir paslaugas per Sistemą).

5.16. Mokėjimo pavedimas laikomas gautu (pradedamas skaičiuoti jo įvykdymo laikotarpis) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo pavedimo gavimo diena yra ne Darbo diena, jis laikomas gautu artimiausią Darbo dieną.

5.17. Mokėjimo pavedimas (ne Sistemoje), kurį „SatchelPay“ gavo Darbo dieną, bet ne „SatchelPay“ nustatytomis darbo valandomis, laikomas gautu artimiausią Darbo dieną.

5.18. Visi Sistemoje gauti Mokėjimo pavedimai išdėstomi į eilę pagal pirmumą. Tada Mokėjimo pavedimai iš eilės įvykdomi – nedelsiant arba kai tik užbaigiami ankstesni Mokėjimo pavedimai.

5.19. „SatchelPay“ turi teisę užregistruoti ir išsaugoti bet kokiomis su „SatchelPay“ sutartomis priemonėmis pateiktus Mokėjimo pavedimus, be to, užregistruoti ir išsaugoti informaciją apie Kliento atliktus Mokėjimo pavedimus ar pagal Kliento Mokėjimo pavedimus. Šiame punkte nurodytus įrašus „SatchelPay“ gali pateikti Klientui ir (arba) trečiosioms šalims, kurios turi teisę gauti šiuos duomenis teisės aktuose numatytu pagrindu, kaip įrodymą, patvirtinantį Mokėjimo pavedimų pateikimą ir (arba) įvykdytas Mokėjimo operacijas.

5.20. Kliento pateikti Mokėjimo pavedimai turi atitikti jiems keliamus reikalavimus ir (arba) teisės aktų arba „SatchelPay“ nustatytą Mokėjimo pavedimo turinį. Kliento pateikti Mokėjimo pavedimai turi būti aiškiai, nedviprasmiškai suformuluoti, įvykdomi ir juose turi būti aiškiai nurodyta Kliento valia. „SatchelPay“ neprisiima atsakomybės už klaidas, neatitikimus, pasikartojimus ir (arba) prieštaravimus Kliento patiktuose Mokėjimo pavedimuose, įskaitant Kliento Mokėjimo pavedime pateiktų rekvizitų teisingumą, tačiau tuo neapsiribojant. Jei Kliento pateiktame Mokėjimo pavedime nepakanka duomenų ar yra trūkumų, „SatchelPay“, nepriklausomai nuo Mokėjimo pavedimo trūkumų pobūdžio, gali atsisakyti įvykdyti Mokėjimo pavedimą arba jį vykdyti pagal Mokėjimo pavedime pateiktus duomenis.

5.21. „SatchelPay“ turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo pavedimą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo pavedimą pateikė Klientas ar jo įgaliotas atstovas, arba Mokėjimo pavedimas ar pateikti dokumentai yra teisėti. Tokiais atvejais „SatchelPay“ turi teisę pareikalauti, kad Klientas papildomai patvirtintų pateiktą Mokėjimo pavedimą ir (arba) pateiktų dokumentus, kurie patvirtina asmenų teisę valdyti Sąskaitoje laikomus pinigus arba kitus „SatchelPay“ nurodytus dokumentus Kliento sąskaita „SatchelPay“ priimtinu būdu. Šiame punkte nurodytais atvejais „SatchelPay“ veikia siekdama apsaugoti teisėtus Kliento, „SatchelPay“ ir (arba) kitų asmenų interesus, taigi, „SatchelPay“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurie gali kilti atsisakius vykdyti pateiktą Mokėjimo pavedimą.

5.22. Prieš įvykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo pavedimą, „SatchelPay“ turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, patvirtinančius teisėtą su Mokėjimo pavedimu susijusių lėšų šaltinį. Klientui nepateikus šių dokumentų, „SatchelPay“ turi teisę atsisakyti vykdyti jo Mokėjimo pavedimą.

5.23. „SatchelPay“ turi teisę įtraukti trečiąsias šalis Kliento pavedimui visiškai ar iš dalies įvykdyti, jeigu to reikalauja Kliento interesai ir (arba) Mokėjimo pavedimo esmė. Jeigu Kliento Mokėjimo pavedimo esmė reikalauja, kad Mokėjimą išsiųstų ar įvykdytų kita finansų įstaiga, tačiau ši įstaiga sustabdo Mokėjimo pavedimą, „SatchelPay“ neatsako už šiuos finansų įstaigos veiksmus, tačiau stengiasi sužinoti priežastis, dėl kurių Mokėjimo pavedimas sustabdytas. „SatchelPay“ turi teisė sustabdyti ir (arba) nutraukti Kliento Mokėjimo pavedimų vykdymą, jei to reikalauja įstatymai, arba jei tai būtina dėl kitų priežasčių, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti.

5.24. Jeigu „SatchelPay“ atsisakė įvykdyti Kliento pateiktą Mokėjimo pavedimą, ji privalo nedelsdama apie tai informuoti Klientą arba sudaryti reikiamas sąlygas, kad Klientas susipažintų su šiuo pranešimu, išskyrus atvejus, kai pranešimą pateikti techniškai neįmanoma arba tai draudžia teisės aktai.

5.25. „SatchelPay“ nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo pavedimų operacijoms Kliento Sąskaitoje atlikti, jei lėšos sąskaitoje yra areštuotos, Kliento teisė valdyti pinigus yra kitaip apribota, arba operacijos sustabdytos pagal galiojančius teisės aktus.

5.26. Jeigu pagal Mokėjimo pavedimą pervesti pinigai grąžinami dėl priežasčių, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti (netikslūs Mokėjimo pavedimo duomenys, uždaryta gavėjo sąskaita ir pan.), grąžinta suma įskaitoma į Kliento Sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo pavedimo vykdymą negrąžinami, ir iš Kliento Sąskaitos gali būti išskaityti kiti mokesčiai, susiję su pinigų grąžinimu, kuriuos taiko „SatchelPay“.

5.27. „SatchelPay“ turi teisę grąžinti bet kokias pervedamas lėšas siuntėjui, jei operacija atrodo įtartina, ir išskaičiuoti taikomą mokestį iš Kliento sąskaitos. Šie mokesčiai gali apimti įprastus mokesčius, taikomus už banko pervedimą ar SWIFT patvirtinimo procedūrą, siekiant nustatyti siuntėjo sąskaitos numerį ir grąžinti išsiųstas lėšas. Gali būti taikomas didesnis mokestis, atsižvelgiant į gavėjo banką ir, jei taikoma, valiutos keitimo mokestį.

5.28. Klientas sutinka, kad „SatchelPay“ perduotų Kliento Asmens duomenis asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo pavedimo vykdymu, pavyzdžiui, tarptautinėms mokėjimo kortelių organizacijoms, įmonės, tvarkančioms mokėjimų, atliktų mokėjimo kortelėmis, informaciją, gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui, Mokėjimo operacijos mokėjimo sistemos operatoriui, Kliento ir gavėjo Mokėjimo paslaugų teikimo tarpininkams.

5.29. Jei būtina ir (arba) jeigu reikalauja kitų valstybių institucijos, „SatchelPay“ turi teisę gauti papildomos informacijos (pvz., Mokėtojo vardą, pavardę ir pareigas, įmokos kodą), kuri yra reikalinga Mokėjimo pavedimui tinkamai įvykdyti.

5.30. Vykdydama Kliento inicijuotus Mokėjimo pavedimus, „SatchelPay“ perduos Mokėjimo paslaugų teikėjui Mokėjimo pavedime Kliento nurodytą informaciją (įskaitant Kliento Asmens duomenis).

5.31. Kliento mirties atveju (kai Klientas yra fizinis asmuo), Kliento Sąskaita uždaroma ir Kliento laikomos lėšos pervedamos į jo paveldėtojo nurodytą sąskaitą. Šiame punkte nurodyti veiksmai bus įgyvendinami galiojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka.

5.32. „SatchelPay“ taikys atitinkamu mokesčius, susijusius su Sąskaitos uždarymu. Jei nė vienas paveldėtojas nepareikalauja likusių lėšų (t. y., nenurodoma, kur turi būti pervestos lėšos) iš Sąskaitos per 12 mėnesių, „SatchelPay“ taip pat taikys Sąskaitoje laikomoms lėšoms mokestį, lygų 0,15 % per dieną.

5.33. Klientas sutinka, kad „SatchelPay“, teikdama Paslaugas, gali naudotis kitų šalių paslaugomis (įskaitant bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų ir kitų finansų įstaigų paslaugomis, tačiau jomis neapsiribojant). „SatchelPay“ turi teisę pasitelkti trečiąsias šalis Paslaugoms teikti be išankstinio Kliento sutikimo.

5.34. Tam tikriems klientams gali būti taikomas avanso reikalavimas, kuris suteikia „SatchelPay“ galimybę geriau apsisaugoti nuo galimų rizikų ir išlaidų, susijusių su konkrečiomis Sąskaitomis. „SatchelPay“ praneša Klientams apie šį reikalavimą ir prievolė sumokėti avansą taikoma tik iš anksto gavus Kliento sutikimą.

5.34.1. Avansas laikomas 45 kalendorines dienas po Sąskaitos uždarymo. Jei uždarius Sąskaitą, atsiranda papildomų su ja susijusių išlaidų, „SatchelPay“ gali laikyti avansą ilgiau nei 45 kalendorines dienas. Be to, „SatchelPay“ turi teisę išskaičiuoti patirtas išlaidas iš avanso. Jeigu avanso sumos nepakanka, „SatchelPay“ gali išieškoti kitas dėl Kliento veiklos patirtas išlaidas teisme.

5.34.2. „SatchelPay“ gali grąžinti avansą, prieš uždarydama Sąskaitą.

5.34.3. „SatchelPay“ nemoka palūkanų už avansą.

6. Kainodara

6.1. Paslaugų kainodara (toliau – Kainodara) pateikta tinklalapyje www.satchelpay.com/lt/fees ir laikoma šių Bendrųjų sąlygų dalimi. „SatchelPay“ turi teisę vienašališkai keisti Kainodarą ir bet kokių mokesčių, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, dydį, mokėjimo dažnį ar terminus. „SatchelPay“ privalo pranešti Klientui apie šiuos pakeitimus prieš 5 Darbo dienas iki Kainodaros įsigaliojimo, nebent Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas kitas terminas.

6.2. Klientas patvirtina, kad jis susipažino su jam taikoma ir aktualia Kainodara ir atsiskaitymo terminais,

6.3. Klientui mokėtini mokesčiai išskaitomi iš Sąskaitos likučio.

6.4. Jokie mokesčiai negrąžinami.

6.5. Visi mokesčiai „SatchelPay“ mokami eurais. Jei Sąskaitoje nepakanka lėšų fiduciarine valiuta ir (arba) eurais, „SatchelPay“ pasirūpina, kad reikiama pinigų suma būtų konvertuota į fiduciarinę valiutą ir eurus. „SatchelPay“ turi teisę konvertuoti pinigus į fiduciarinę ir reikalingą valiutą pagal Sistemoje skelbiamą valiutų keitimo kursą. Jei Sąskaitoje yra Elektroninių pinigų ir lėšų kita nei eurai valiuta, „SatchelPay“ gali pasirinkti, ar konvertuoti Elektroninius pinigus į fiduciarinę valiutą arba lėšas kita nei eurai valiuta į eurus.

6.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad ko sąskaitoje būtų pakankamai lėšų visiems „SatchelPay“ mokėtiniems mokesčiams sumokėti (išskaičiuoti). Jei Klientas nesumoka „SatchelPay“ už suteiktas Paslaugas per nustatytą terminą, jis moka 0,2 procento laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7. Draudžiami veiksmai

7.1. Klientui draudžiama:

7.1.1. pažeisti „SatchelPay“ teises į prekių ženklus, autorių teises, komercines paslaptis ir kitas intelektinės nuosavybės teises;

7.1.2. teikti neteisingą, klaidinančią ar netikslią informaciją;

7.1.3. atsisakyti suteikti informaciją, kurios paprašė „SatchelPay“;

7.1.4. pervesti ir (arba) gauti neteisėtai įsigytus pinigus;

7.1.5. atsisakyti bendradarbiauti su „SatchelPay“ tiriant pažeidimus;

7.1.6. platinti kompiuterinius virusus ir taikyti kitas priemones, dėl kurių Sistema gali netinkamai veikti, sugesti ar kurios gali sunaikinti informaciją, kaip pat padaryti sistemoms, įrangai ar informacijai kitą žalą;

7.1.7. tyčia taikyti kitas priemones, dėl kurių Sistema gali netinkamai veikti, sugesti ar kurios gali sunaikinti informaciją, kaip pat padaryti sistemoms, įrangai, informacijai ar trečiosioms šalims kitą žalą;

7.1.8. organizuoti neteisėtus lošimus, prekybą ginklais, narkotikais, receptiniais vaistais, steroidais, pornografijos produktais, nelicencijuota loterija, neteisėtą prekybą programine įranga ar kitais įstatymų draudžiamais produktais ar paslaugomis;

7.1.9. teikti finansines paslaugas be išankstinio „SatchelPay“ sutikimo;

7.1.10. teikti paslaugas, kurias draudžia įstatymas, ar kurios prieštarauja viešajai tvarkai ir (arba) gerai moralei.

8. Ryšiai

8.1. Klientas patvirtina, jog sutinka, kad jam Sistemoje būtų teikiami „SatchelPay“ pranešimai. Klientas patvirtina, kad jam Sistemoje pateikti pranešimai bus laikomi pateiktais tinkamai. Laikoma, kad Klientas gavo pranešimą per 24 (dvidešimt keturias) valandas po to, kai jis buvo paskelbtas Sistemoje.

8.2. Visa Kliento ir „SatchelPay“ komunikacija bus vykdoma kalba, kuria Klientas ir „SatchelPay“ sudarė sutartį.

8.3. Klientas įsipareigoja nuolat atnaujinti telefono numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją, pateiktą kuriant „SatchelPay“ paskyrą, ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 Darbo dienas informuoti „SatchelPay“ apie jų pasikeitimą.

8.4. Be to, Klientas patvirtina, kad jis turi prieigą prie interneto, ir sutinka, jog „SatchelPay“ gali pateikti jam nekonfidencialios ir (arba) neasmeninės informacijos, skelbdama ją interneto svetainėje www.satchelpay.com.

8.5. „SatchelPay“ gali bet kada pakeisti šioje interneto svetainėje pateiktą informaciją. „SatchelPay“ neprivalo apie tokius keitimus informuoti Klientų.

9. Kliento informacija

9.1. „SatchelPay“ privatumą vertina labai rimtai ir taiko griežtas konfidencialumo taisykles esamiems ir buvusiems Klientams. „SatchelPay“ imasi visų deramų veiksmų, kad apsaugotų bet kokią apie Klientus turimą informaciją laikydamasi taikomų įstatymų. Niekam neatskleidžiame informacijos apie Klientus, nebent gauname Kliento leidimą arba esame įpareigoti pagal įstatymą.

9.2. „SatchelPay“ gali įrašinėti ir (arba) stebėti telefono pokalbius tarp Klientų ir personalo siekdama pagerinti paslaugų kokybę ir (arba) patvirtinimo ar mokymų tikslais.

9.3. „SatchelPay“ negali užtikrinti, kad naudojantis „SatchelPay“ interneto svetaine internetu siunčiama informacija yra visiškai saugi. Klientai pateikia informaciją savo rizika.

9.4. „SatchelPay“ saugo asmeninę informaciją apie Klientą ir operacijų istoriją, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Uždarius „SatchelPay“ Sąskaitą, šie duomenys nesunaikinami, nebent Klientas pareikalauja juos sunaikinti, įgyvendindamas savo teises.

10. Pakeitimai. Sutarties nutraukimas

10.1. Šios Bendrosios sąlygos gali būti bet kuriuo metu keičiamos, kad:

10.1.1. jose atsispindėtų nauji verslo, teisiniai ir kiti pokyčiai, turintys įtakos „SatchelPay“;

10.1.2. Bendrosios sąlygos taptų aiškesnės Klientams ir, jei reikia, bet kokioms klaidoms ištaisyti;

10.1.3. būtų galima užtikrinti tinkamą ir konkurencingą veiklą;

10.1.4. būtų galima atspindėti rinkos sąlygų, bankų praktikos ar paslaugų mokesčių pokyčius;

10.2. „SatchelPay“ privalo pranešti Klientui apie Bendrųjų sąlygų pakeitimus per 30 (trisdešimt) Darbo dienų iki numatomų pakeitimų. Informacija apie numatomus pakeitimus taip pat skelbiama „SatchelPay“ interneto svetainėje ir Taikomojoje programoje.

10.3. Jeigu Klientas nesutinka su atliktais pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę nutraukti sudarytas sutartis, pateikęs rašytinį pranešimą apie nutraukimą „SatchelPay“ ne vėliau kaip prieš 3 (tris) Darbo dienas iki numatomo nutraukimo datos.

10.4. pranešimo terminas netaikomas ir pranešimai neteikiami, kai:

10.4.1. Bendrosios sąlygos buvo pakeistos dėl įstatymų pasikeitimų;

10.4.2. sumažinamos Paslaugų kainos;

10.4.3. Bendrosios sąlygos pakeičiamos taip, kad Klientas atsiduria palankesnėje padėtyje.

10.4.4. Klientas sutinka periodiškai peržiūrėti Bendrąsias sąlygas ir susipažinti su tokiais pakeitimais. Toliau „SatchelPay“ Sistemos naudojamos tik tuo atveju, jei Klientas sutinka su pakeistomis Bendrosiomis sąlygomis.

10.5. Klientas ir „SatchelPay“ turi teisę nutraukti santykius, įskaitant tarpusavyje sudarytas sutartis, apie tai pranešę prieš 30 (trisdešimt) dienų.

10.6. „SatchelPay“ gali nedelsdama nutraukti santykius su Klientu, įskaitant visas sudarytas sutartis ir (arba) paslaugų teikimą, šiais atvejais:

10.6.1. Klientas laiku neatsiskaito;

10.6.2. Klientas pažeidžia (arba gali būti pažeidęs) bet kokios susijusios šalies įstatymą ir (arba) kitą teisės aktą;

10.6.3. Klientas pažeidžia pateiktus patvirtinimus ir garantijas;

10.6.4. Klientas atlieka veiksmus ir (arba) susidaro konkrečios aplinkybės, nurodytos „SatchelPay“ vidaus taisyklėse kaip pagrindas nutraukti santykius;

10.6.5. „SatchelPay“ nuomone Klientas nebeatitinka „SatchelPay“ Kliento profilio.

11. Paslaugų teikimo sustabdymas

11.1. „SatchelPay“ turi teisę savo nuožiūra vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias toliau nurodytas priemones:

11.1.1. sustabdyti Paslaugų teikimą;

11.1.2. apriboti Kliento prieigą prie Sąskaitos ir (arba) Internetinės paskyros;

11.1.3. atsisakyti teikti Paslaugas.

11.2. Bendrųjų sąlygų 10.1 punkte nurodytos priemonės gali būti taikomos šiais atvejais:

11.2.1. jeigu Klientas pažeidžia Bendrąsias sąlygas ir (arba) kyla įtarimas, kad Klientas pažeidė Bendrąsias sąlygas;

11.2.2. Kliento veiksmai kenkia „SatchelPay“ reputacijai arba gali sukelti „SatchelPay“ nuostolių, užtraukti pinigines sankcijas ar lemti kitas neigiamas pasekmes;

11.2.3. pateiktas mokėjimo nurodymas yra neišsamus ir (arba) neteisingas;

11.2.4. susidarė aplinkybės, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti;

11.2.5. galiojančiuose įstatymuose numatytais atvejais;

11.2.6. „SatchelPay“ sužinojo apie Kliento mirtį, neveiksnumą, bankrotą ar nemokumą;

11.2.7. „SatchelPay“ sužinojo apie ginčą dėl Kliento sąskaitos tvarkymo arba Kliento lėšų Sąskaitoje nuosavybės, arba kad trečioji šalis pareiškė turinti interesų dėl Kliento sąskaitos;

11.2.8. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas ar susiję tretieji asmenys netinkamai elgiasi su „SatchelPay“ pareigūnais (pvz., gąsdinančiai, bauginančiai ar agresyviai);

11.2.9. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas arba susiję tretieji asmenys naudojo arba tebenaudoja įmonių Sąskaitas, nors asmens, atstovaujančio konkrečiam juridiniam asmeniui, kompetencija kelia abejonių;

11.2.10. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientui arba mokėjimams, siunčiamiems iš jo Sąskaitos arba į ją gaunamiems, taikomos tarptautinių mokėjimų sankcijos;

11.2.11. „SatchelPay“ turi pagrindo manyti, kad Klientas arba tretieji asmenys naudojo arba tebenaudoja Sąskaitą draudžiamais arba nesąžiningais tikslais;

11.2.12. Klientas paprašytas nepateikia „SatchelPay“ informacijos ir (arba) dokumentacijos, privalomos pagal šias Bendrąsias sąlygas, kad būtų galima teikti jam paslaugas, arba pateikia „SatchelPay“ nepriimtinu būdu;

11.2.13. Klientas nė karto nenaudojo Sąskaitos arba jos nenaudojo ilgą laiką;

11.2.14. „SatchelPay“ turi svarų patvirtinimą, kad Kliento veiksmai yra nesąžiningi;

11.2.15. „SatchelPay“ turi priežasčių manyti, kad yra atitinkamas teisinis reikalavimas nutraukti santykius su Klientu, arba teismas ar kita valdžios institucija reikalauja užblokuoti arba apriboti sąskaitos naudojimą ar kitų paslaugų teikimą;

11.2.16. „SatchelPay“ pagrįstai įtaria, kad Lėšos Sąskaitoje ir (arba) Mokėjimo priemonėse naudojamos neturint tokios teisės arba sukčiaujant.

11.3. „SatchelPay“ privalo informuoti Klientą apie 10.1 punkte nurodytas priemones, kurių imtasi, taip pat apie galimybę grąžinti pinigus, kurie priklauso Klientui per 1 Darbo dienų nuo 10.1 punkte nurodytų veiksmų, išskyrus atvejus, kai tokios informacijos pateikimas susilpnintų saugumo priemones arba kai tai draudžia teisės aktai.

11.4. Jeigu „SatchelPay“ pagrįstai įtaria, kad kažkas įsilaužė į Sistemą ir (arba) Sąskaitą ir (arba) Internetinę paskyrą, „SatchelPay“ turi teisę sustabdyti visų ar dalies paslaugų teikimą Klientui.

11.5. Jeigu „SatchelPay“ pagrįstai įtaria arba nustato, kad Mokėjimo priemonės buvo neteisėtai įsigytos arba naudojamos be leidimo, taip pat apie faktus ar įtarimus, kad individualizuotos Mokėjimo priemonės savybės tapo žinomos ar gali būti žinomos trečiosioms šalims, arba „SatchelPay“ pagrįstai įtariai, kad lėšas Sąskaitoje ir (arba) Mokėjimo priemonę gali neteisėtai naudoti trečiosios šalys, „SatchelPay“ gali sustabdyti visus sandorius, atliekamus naudojantis Mokėjimo priemone.

11.6. Paslaugų sustabdymas ir (arba) nutraukimas neatleidžia Kliento nuo prievolės vykdyti visus įsipareigojimus „SatchelPay“, kurie atsirado iki nutraukimo.

11.7. Nutraukus sutartis, sudarytas tarp Kliento ir „SatchelPay“, Klientas turi pasirinkti savo Elektroninių pinigų išpirkimo būdą. Klientas įsipareigoja atlikti visus veiksmus, būtinus Elektroniniams pinigams išpirkti. Jeigu Klientas nepasirenka savo Elektroninių pinigų išpirkimo būdo ir (arba) negali atlikti veiksmų, būtinų jo Elektroniniams pinigams išpirkti, „SatchelPay“ gali išpirkti Kliento Elektroninius pinigus tuo Elektroninių pinigų išpirkimo būdu, kuriuo galima pasinaudoti išpirkimo metu.

11.8. „SatchelPay“ gali sustabdyti Kliento galimybę naudotis Paslaugomis be išankstinio įspėjimo, jei Kliento atstovo įgaliojimas yra pasibaigęs ir (arba) buvo atšauktas, ir „SatchelPay“ nebuvo informuota apie įgaliojimo pratęsimą.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Kiekviena Šalis atsako už savo baudas, netesybas ir kitus nuostolius, kuriuos kita Šalis turi sumokėti dėl Bendrųjų sąlygų, kitų vidaus taisyklių ir (arba) kaltosios šalies sudarytų sutarčių pažeidimo. Kaltoji Šalis įsipareigoja atlyginti tiesiogiai nuostolius, patirtus dėl nukentėjusiajai Šaliai kilusios atsakomybės. Visais atvejais „SatchelPay“ atsakomybė ribojama pagal šias nuostatas:

12.1.1. „SatchelPay“ atsako tik už tiesioginius nuostolius, kuriuos tiesiogiai lėmė „SatchelPay“ padarytas esminis Bendrųjų sąlygų pažeidimas, ir tik už žalą, kurią „SatchelPay“ galėjo numatyti Bendrųjų sąlygų, kitų vidaus taisyklių ir (arba) sudarytų sutarčių pažeidimo metu;

12.1.2. Kompensacijos suma už žalą, sukeltą pažeidus Bendrąsias sąlygas, kitas vidaus taisykles ir (arba) „SatchelPay“ sudarytas sutartis negali viršyti vidutinės per pastaruosius 3 (tris) mėnesius „SatchelPay“ už suteiktas Paslaugas sumokėto Komisinio mokesčio sumos. Šis apribojimas taikomas bendrai per mėnesį padarytų pažeidimų sumai. Tuo atveju, jei neįmanoma apskaičiuoti 3 (trijų) mėnesių vidurkio, kompensacija negali viršyti 2 000 EUR (dviejų tūkstančių eurų);

12.1.3. Bet kokiu atveju „SatchelPay“ neatsako už Kliento prarastą pelną ir pajamas, sugadintą reputaciją, prarastą ar nepavykusį verslą ir netiesioginius nuostolius;

12.1.4. „SatchelPay“ atsakomybės apribojimas netaikomas, jei tokie apribojimai yra draudžiami pagal taikytiną teisę.

12.2. Klientas įsipareigoja apsaugoti „SatchelPay“ ir jos partnerius, pasitelktus Paslaugoms teikti, nuo bet kokio reikalavimo ar išlaidų (įskaitant teisines išlaidas ir baudas), kurias „SatchelPay“ privalo sumokėti ar patiria dėl Bendrųjų sąlygų ir (arba) galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo.

12.3. „SatchelPay“ negarantuoja nepertraukiamo Sistemos veikimo, nes Sistemos veikimui gali turėti įtakos (kliudyti) daug veiksnių, kurių „SatchelPay“ kontroliuoti. „SatchelPay“ visomis priemonėmis stengsis užtikrinti sklandų Sistemos veikimą, tačiau „SatchelPay“ neatsako už pasekmes, kurios kyla dėl Sistemos veikimo sutrikimų, jei šie sutrikimai kilo ne dėl „SatchelPay“ kaltės.

12.4. Atvejai, kai „SatchelPay“ laikinai, bet ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms apriboja prieigą prie Sistemos dėl jos remonto, plėtros darbų ir kitais panašiais atvejais, jei „SatchelPay“ informuoja klientą apie tokius atvejus ne mažiau kaip prieš 2 (dvi) Darbo dienas, nelaikomi Sistemos veikimo sutrikimais.

12.5. „SatchelPay“ neatsako už:

12.5.1. pinigų išėmimą ar pervedimą iš Sąskaitos ir kitas Mokėjimo operacijas, atliekamas su lėšomis, laikomomis Kliento Sąskaitoje, jeigu Klientas neapsaugojo savo slaptažodžių ar kitų identifikavimo priemonių, ir todėl juos sužinojo kiti asmenys, taip pat už neteisėtus trečiųjų šalių veiksmus ar operacijas, atliktas naudojantis padirbtais ir (arba) neteisėtais dokumentais ar neteisėtai gautais duomenimis;

12.5.2. bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių klaidas ir pavėluotai atliktas ar praleistas operacijas;

12.5.3. pasekmes, kurios kyla trečiajai šaliai, kurios „SatchelPay“ negali kontroliuoti, trukdant įvykdyti „SatchelPay“ įsipareigojimus;

12.5.4. pasekmes, kurios kyla „SatchelPay“ teisėtai nutraukus Bendrąsias sąlygas, kitas vidaus taisykles ir sudarytas sutartis, ar apribojus prieigą prie jų, taip pagrįstai apribojus ar nutraukus dalies Paslaugų teikimą;

12.5.5. bet kokius nuostolius ar nepatogumus, kurie atsiranda Klientui nesusipažinus su atnaujintomis Bendrosiomis sąlygomis;

12.5.6. Sąskaita naudojantis įsigytas prekes ir paslaugas, taip pat už kitos šalies, kuri gauna pinigus iš Sąskaitos, sutarties sąlygų nesilaikymą;

12.5.7. už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir žalą, padarytą „SatchelPay“ vykdant įstatymuose numatytus įsipareigojimus;

12.5.8. Paslaugų teikimo sutrikimus;

12.5.9. pinigų išėmimą ir pervedimą iš Sąskaitos ir kitas operacijas su Sąskaitoje laikomais pinigais, jei Klientas nesaugojo savo slaptažodžio ir jį sužinojo kiti asmenys;

12.5.10. bankų, atsiskaitymo sistemų ir kitų trečiųjų šalių, kurių „SatchelPay“ negali kontroliuoti, veiksmus;

12.5.11. aplinkybes, kai „SatchelPay“ sustabdo ir (arba) nutraukia Paslaugas pagal privalomas įstatymo nuostatas;

12.5.12. nuostolius, patirtus dėl neleistinų mokėjimo operacijų, jei Klientas juos patyrė nesąžiningai, dėl savo didelio aplaidumo ar neįvykdęs pareigų pagal Bendrąsias sąlygas;

12.5.13. bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius, įskaitant prarastą pelną ar gerą vardą, tačiau tuo neapsiribojant.

12.6. Klientas visiškai atsako už „SatchelPay“ pateiktų duomenų, pavedimų ir dokumentų teisingumą.

12.7. Jei Klientas, kuris yra vartotojas, neigia leidęs atlikti Mokėjimo operaciją, kurią buvo leisti atlikti, arba teigia, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai, „SatchelPay“ privalo įrodyti, kad Mokėjimo operacija buvo patvirtinta, ji buvo tinkamai užregistruota ir įrašyta į sąskaitas, ir jai neturėjo įtakos jokie techniniai ar kiti trikdžiai.

12.8. Jei Klientas yra vartotojas, jis atsako už visus nuostolius, kurie atsirado dėl be leidimo atliktų mokėjimo operacijų iki 50 (penkiasdešimties) eurų sumos, jei šie nuostoliai buvo patirti dėl prarastos ar pavogtos Mokėjimo priemonės naudojimo; neteisėtai įsigytos Mokėjimo priemonės.

12.9. Klientas atsako už bet kokius nuostolius, patirtus dėl be leidimo atliktų Mokėjimo operacijų, jei Klientas patyrė nuostolių dėl nesąžiningos veiklos ar savo didelio aplaidumo, arba tyčia neįvykdęs vienos ar kelių toliau nurodytų pareigų:

12.9.1. laikytis vidaus taisyklių ir Mokėjimo priemonių naudojimo taisyklių, numatytų Bendrosiose sąlygose, ir vidaus taisyklių kurios reglamentuoja Mokėjimo priemonių išdavimą;

12.9.2. Jei Klientas sužino apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę ar neteisėtą naudojimą, ar apie faktus ir įtarimus, kad jo Mokėjimo priemonės individualizuoti saugos požymiai tapo žinomi tretiesiems asmenims ar jie gal jas naudoti, jis privalo nedelsdamas informuoti „SatchelPay“ arba „SatchelPay“ nurodytą subjektą pagal taisykles, reglamentuojančias Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą, numatytas Bendrosiose taisyklėse ir (arba) kitose „SatchelPay“ vidaus taisyklėse;

12.9.3. imtis visų galimų priemonių, kad apsaugotų Mokėjimo priemonės individualizuotus saugos požymius išdavus Mokėjimo priemonę.

12.10. Jei dėl kliento kaltės ar jo veiksmų „SatchelPay“ patirtų nuostolių, teisinių išlaidų ar gautų baudų, „SatchelPay“ turi teisę išskaičiuoti nuostolius (baudas) iš Kliento Sąskaitos (-ų). Jei Kliento Sąskaitoje (-ose) nepakanka lėšų nuostoliams, baudoms ir teisinėms išlaidoms padengti, „SatchelPay“ gali kreiptis į teismą.

12.11. Klientui pateikus pranešimą, kuriame prašoma užblokuoti Mokėjimo priemonę, „SatchelPay“ atsako už Kliento patirtus nuostolius dėl prarastos, pavogtos ar neteisėtai įsigytos Mokėjimo priemonės, išskyrus atvejus, kai Klientas veikė nesąžiningai.

12.12. Jeigu „SatchelPay“ nesudaro sąlygų nedelsiant pranešti apie prarastą, pavogtą arba neteisėtai įgytą Mokėjimo priemonę, „SatchelPay“ privalo padengti nuostolius, patirtus dėl neteisėto Mokėjimo priemonės naudojimo, išskyrus atvejus, kai Klientas veikė nesąžiningai.

12.13. Šios vartotojams skirtos Bendrųjų sąlygų nuostatos netaikomos klientams, kurie nėra vartotojai ir veikia pagal Bendrąsias taisykles ir kitas vidaus taisykles, siekdami susijusių su savo verslu, komercine ar profesine veikla susijusių tikslų.

12.14. Klientas turi bent kartą per mėnesį patikrinti informaciją apie Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas ir pranešti „SatchelPay“ apie be leidimo ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas, taip pat apie bet kokias kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus išraše. Pranešimas pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kak „SatchelPay“ anot Kliento atliko Mokėjimo operaciją be leidimo ar netinkamai. Jeigu Klientas yra vartotojas, jis privalo raštu informuoti „SatchelPay“ apie Mokėjimo pavedimą, kuris buvo įvykdytas be leidimo arba netinkamai Europos Sąjungos valstybės narės valiuta ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo pinigų nurašymo nuo mokėjimo sąskaitos datos. Jei Klientas nepateikia nurodytų pranešimų per nustatytą laikotarpį, laikoma, kad Klientas besąlygiškai sutinka su Sąskaitoje atliktomis Mokėjimo operacijomis. Klientas privalo pateikti „SatchelPay“ visą informaciją apie neteisėtus prisijungimus prie Sąskaitos ir įsipareigoja imtis visų deramų „SatchelPay“ nurodytų veiksmų, kad padėtų ištirti neteisėtus veiksmus.

12.15. Šalis atleidžiamas nuo atsakomybės už Bendrųjų sąlygų ir (arba) kitų vidaus taisyklių ir (arba) sudarytų sutarčių nesilaikymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimai nebuvo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurios yra įrodytos įstatymuose nustatyta tvarka. Klientas privalo informuoti „SatchelPay“ apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

12.16. Klientas pats visiškai atsako už mokesčių (ar valstybės rinkliavų), jam privalomų šalyje, kurioje gyvena, mokėjimą. Klientas pats atsako už savo sąskaitų registravimą (deklaravimą) pagal šalies, kurioje gyvena, teisės aktus.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios Bendrosios sąlygos sudarytos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

13.2. Jei nustatoma, kad kuri nors šių Bendrųjų sąlygų dalis yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, kitos dalys toliau galios ir bus šalims privalomos.

13.3. „SatchelPay“ atidarytoms sąskaitoms netaikoma Lietuvos indėlių garantijos schema. Jeigu „SatchelPay“ taps nemoki, galite prarasti „SatchelPay“ atidarytose sąskaitose laikomus pinigus. Vis dėlto, „SatchelPay“ užtikrina, kad Klientų lėšos laikomos atskiroje banko sąskaitoje, atidarytoje „SatchelPay“ Klientų naudai, kuri nebus naudojama laikyti „SatchelPay“ ar kitų šalių, kurios nelaikomos „SatchelPay“ siūlomų paslaugų naudotojomis, lėšoms.

info@satchelpay.com

+370 5214 1818

Adresas

A. Goštauto 40,
Vilnius, LT-03163,
Lietuva

UAB „SatchelPay“ (reg. Nr. 304628112) yra licencijuojama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos, jai suteikta el. pinigų įstaigos licencija Nr. 28 ir mokėjimo sistemos dalyvio kodas Nr. 30600. UAB „SatchelPay“ vykdo veiklą laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir ES direktyvos 2009/110/EB bei Direktyva (ES) Nr. 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų visoje ES. UAB „SatchelPay“ leidžiama teikti finansines paslaugas šiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Kroatijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Gibraltare, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.

info@satchelpay.com

+370 5214 1818


Adresas

A. Goštauto 40,
Vilnius, LT-03163,
Lietuva
UAB „SatchelPay“ (reg. Nr. 304628112) yra licencijuojama Lietuvos banko Priežiūros tarnybos, jai suteikta el. pinigų įstaigos licencija Nr. 28 ir mokėjimo sistemos dalyvio kodas Nr. 30600. UAB „SatchelPay“ vykdo veiklą laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir ES direktyvos 2009/110/EB bei Direktyva (ES) Nr. 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų visoje ES. UAB „SatchelPay“ leidžiama teikti finansines paslaugas šiose šalyse: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Kipre, Kroatijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Gibraltare, Graikijoje, Vengrijoje, Islandijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje.