fbpx

Powrót do góry

Zasady dopuszczalnego użytkowania

1. Przyjęte Zasady Użytkowania Portalu

Aktualizacja – 1 Marca 2017

Ta polityka przyjętych zasad użytkowania portalu określa warunki, dzięki którym otrzymasz dostęp do naszych Usług. Wchodzi w życie niezwłocznie po uzyskaniu dostępu i/lub korzystania z naszego Serwisu. Prosimy o zapoznanie się z Umową dla Klienta pod kątem znaczenia zdefiniowanych słów (tych z wielkimi literami).

2. Co jest zabronione?

Możesz korzystać z naszych Usług tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Nie możesz korzystać z naszego Serwisu, jeżeli:

2.1. W jakikolwiek sposób zostanie naruszone prawo i regulacje lokalne, krajowe lub międzynarodowe;

2.2. W jakikolwiek sposób, który nie będzie zgodny z prawem lub w celu oszustwa lub mający bezprawny i nieuczciwy cel;

2.3. W jakikolwiek sposób, któregocelem jest wyrządzenie szkody lub próby skrzywdzenia nieletnich;

2.4. Wprowadzasz treści, które są obraźliwe i niezgodne z naszymi standardami serwisu;

2.5. Środki wykorzystywane są do niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych lub jakiejkolwiek innej formy spamu; lub klient angażuje się w szkodliwe programy: wirusy, oprogramowania szpiegujące, kody komputerowe zaprojektowane w celu niekorzystnego działania oprogramowania komputerowego lub sprzętu komputerowego.

3. Nie zapewniamy naszych Usług firmom ani nie obsługujemy transakcji, które obejmują:

3.1. Tytoń, narkotyki, sterydy, konopie indyjskie, wybrane substancje kontrolowane lub inne produkty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów;

3.2. Akcesoria związane z narkotykami (sprzęt, produkt lub materiał zmodyfikowany do wytwarzania, używania lub ukrywania narkotyków);

3.3. Nasiona lub rośliny;

3.4. Chemikalia;

3.5. Wojskowe i półmilitarne towary i usługi (w tym broń, oprogramowanie wojskowe lub technologie); treści dla dorosłych;

3.6. Osoby, podmioty lub kraje, które podlegają sankcjom międzynarodowym.

4. Nie zapewniamy naszych Usług następującym podmiotom:

4.1. Organizacjom charytatywnym (chyba, że mają siedzibę w Kanadzie, Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), Szwajcarii, USA lub Nowej Zelandii);

4.2. Niezarejestrowanym organizacjom charytatywnym w Wielkiej Brytanii;

4.3. Trusty (chyba, że mają siedzibę w Kanadzie, EOG lub Szwajcarii).

5. Klient zgadza się również na:

5.1. Nie kopiowanie, ani nie wykorzystywanie żadnej części naszych Usług, które naruszają postanowienia Umowy z Klientem;

5.2. Nie udostępnianie dostępu bez upoważnienia, nie kolidowanie, nie niszczenie i nie zakłócanie;

5.2.1. Każdą część naszych Usług;

5.2.2. Każdy sprzęt lub sieć, w której przechowywana jest nasza Witryna;

5.2.3. Wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w świadczeniu naszych Usług;

5.2.4. Wszelki sprzęt, sieć lub oprogramowanie będące własnością lub używane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

6. Standardy treści

Te standardy treści dotyczą każdego materiału, który wnosisz do naszych Usług („wkład”).

6.1. Wkład musi być:

6.1.1. Dokładny;

6.1.2. Autentyczny (gdzie wyraża opinie); i stosuje się do obowiązującego prawa na Litwie oraz w każdym kraju, z którego pochodzi, lub do którego się odnosi.

6.2. Wkład nie może:

6.2.1. Zawierać materiałów, które są zniesławiające;

6.2.2. Zawierać materiałów, które są nieprzyzwoite, obraźliwe, antagonistyczne lub podburzające;

6.2.3. Promować materiałów o charakterze erotycznym;

6.2.4. Promować przemocy;

6.2.5. Promować dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;

6.2.6. Naruszać jakichkolwiek praw autorskich, praw do bazy danych lub znaków towarowych jakiejkolwiek innej osoby;

6.2.7. Przyczynić się do oszukania innej osoby;

6.2.8. Być dokonywany z naruszeniem jakiegokolwiek obowiązku prawnego wobec osoby trzeciej, takiego jak obowiązek umowny lub obowiązek poufności;

6.2.9. Promować jakichkolwiek nielegalnych działań;

6.2.10. Być w jakikolwiek sposób zagrażający, znieważający lub naruszający prywatność innej osoby lub wywoływać rozdrażnienia, niedogodności lub niepotrzebny niepokój;

6.2.11. Nękać, denerwować, zawstydzać, alarmować lub drażnić inną osobę;

6.2.12. Być wykorzystywany do podszywania się pod inną osobę lub do fałszywego przedstawiania swojej tożsamości lub powiązywania go z jakąkolwiek osobą;

6.2.13. Dać wrażenia, że odnosi się do nas, jeśli tak nie jest;

6.2.14. Popierać, promować lub wspomagać wszelkich bezprawnych działań, takich jak (na zasadzie przykładu) naruszenie praw autorskich lub niewłaściwe użycie komputera.

7. Zawieszenie i wypowiedzenie

Tylko my ustalimy, czy nastąpiło naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania korzystania z naszych usług.

Wszelkie naruszenia niniejszej polityki traktujemy poważnie i możemy podjąć następujące działania:

7.1. Natychmiastowe, czasowe lub stałe odebranie prawa do korzystania z naszych usług;

7.2. Zawieszenie lub anulowanie zleceń płatniczych i podjęcie innych działań, które uważamy za konieczne;

7.3. Natychmiastowe, czasowe lub stałe usunięcie wszelkich wpisów lub materiałów przesłanych przez Ciebie;

7.4. Wydanie ostrzeżenia;

7.5. Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko Tobie, w tym postępowanie o zwrot wszystkich kosztów na zasadzie „wszystkich wydatków”;

7.6. Zgłoszenie i ujawnienie informacji organom ścigania.

8. Zmiany w zaakceptowanej polityce użytkowania

Możemy zmienić zaakceptowaną politykę dopuszczalnego użytkowania w dowolnym momencie poprzez modyfikację tej strony. Należy ją sprawdzać regularnie, ponieważ jest prawnie wiążąca.