fbpx

Powrót do góry

Przepisy dotyczące użytkowania kart płatniczych

1. Wstęp

1.1. Postanowienia dotyczące korzystania z kart płatniczych, jako środków płatności elektronicznych (dalej „Postanowienia”) określają zasady dostarczania i używania zadeklarowanych tu kart płatniczych, wraz z zasadami rozliczania transakcji dokonanych przy użyciu ww. kart.

1.2. Pierwsze użycie karty płatniczej przez Klienta lub przez jego autoryzowanych użytkowników, która została dostarczona przez SatchelPay UAB uważane jest za akceptację niniejszych postanowień i zgodę na ich przestrzeganie.

2. Definicje

2.1. Pojęcia użyte w tych przepisach oznaczają:

Posiadacz karty, Klient, Użytkownik – osoba posiadająca konto w SatchelPay, wnioskująca o kartę płatniczą, jak również osoba, której karta płatnicza została przez nas dostarczona, włączając upoważnionych użytkowników, którym karta płatnicza została dostarczona w związku z żądaniem wykonanym na kocie użytkownika.

Akceptant – podmiot prawny akceptujący płatności kartą za oferowane produkty i usługi.

Organizacja płatnicza – instytucje finansowe lub organizacje takie jak Visa International, Visa Europe, MasterCard Inc. i Maestro International wydające karty płatnicze zgodnie z otrzymaną wcześniej licencją.

SatchelPay, We, Our, Us – SatchelPay UAB.

Internetowa obsługa kart płatniczych – usługa świadczona za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej SatchelPay UAB, która umożliwia posiadaczowi karty sprawdzenie dostępnej historii salda i transakcji.

Punkt sprzedaży lub terminal POS – elektroniczny terminal płatniczy, w którym posiadacz karty może dokonywać transakcji.

Automatyczna maszyna bankomatowa lub bankomat – daje posiadaczowi karty upoważnienie lub środki do wypłaty gotówki lub dokonywania innych operacji związanych z kartą.

Karta, karta płatnicza – elektroniczna opłata płatnicza za dokonywanie transakcji bezgotówkowych zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

Kod CVC2 lub CVV2 – 3-cyfrowy kod na odwrocie karty płatniczej używany do potwierdzenia autentyczności karty w płatnościach pocztowych, telefonicznych, faksowych lub internetowych.

Osobisty numer identyfikacyjny lub kod PIN – poufny kod, który jest dostarczany posiadaczowi karty i jest wykorzystywany z danymi osadzonymi na karcie płatniczej do elektronicznego uwierzytelniania posiadacza karty.

Autoryzacja – zgoda posiadacza karty na dokonanie transakcji zgodnie z niniejszymi Postanowieniami.

Transakcja – płatność kartą lub wypłata gotówki z karty.

Częściowa transakcja – płatność kartą tylko za część kosztów transakcji lub do wysokości dostępnego salda na karcie, jeśli kwota transakcji jest wyższa niż dostępne saldo.

Transakcja zdalna – transakcja bezgotówkowa przeprowadzana bez potrzeby fizycznej prezentacji karty płatniczej, w tym za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu lub Internetu.

Limit transakcji – limit autoryzacji na ilość i liczbę transakcji, które można wykonać na karcie płatniczej.

Dostępne saldo – jest to dostępna kwota, która zezwala na dokonanie i zrealizowanie transakcji kartą płatniczą.

Zasilenie – zwiększenie dostępnego salda przelewem z konta w UB SatchelPay.

Blokada karty – tymczasowe zablokowanie karty w efekcie braku salda i transakcji, które nie mogły zostać wykonane.

Zatrzymanie karty – stała blokada na karcie wykonana przez organizację płatniczą, na żądanie posiadacza karty lub z powodu decyzji organizacji płatniczej lub SatchelPay UAB.

3. Przepisy dotyczące kart płatniczych

3.1. Karta płatnicza pozostaje własnością firmy SatchelPay UAB przez cały okres użytkowania i może zostać przez nas odwołana. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie lub przekazywanie karty płatniczej na rzecz strony trzeciej. Posiadacz karty zgadza się zniszczyć kartę lub ją zwrócić na nasze żądanie, w przypadku, gdy Ty / upoważnieni użytkownicy naruszyli przynajmniej jeden z tych przepisów.

3.2. SatchelPay UAB może według własnego uznania wydać, odnowić, wymienić lub odwołać kartę płatniczą. W niektórych przypadkach akceptant może zostać zobowiązany do zatrzymania karty płatniczej, a w razie takiej sytuacji zgadzasz się na przekazanie karty akceptantowi.

3.3. Karta płatnicza jest aktywowana przy pierwszym zasileniu karty i jest ważna do końca okresu ważności wydrukowanego na przedniej stronie karty. Nie można realizować transakcji ani zasilać karty po upływie okresu ważności. Nie możesz korzystać z wygasłej karty płatniczej i należy ją zniszczyć. Obowiązkiem każdego posiadacza karty jest wykorzystanie dostępnego salda na karcie płatniczej przed upływem okresu ważności.

3.4. Posiadacz karty musi podpisać kartę płatniczą natychmiast po jej otrzymaniu i nie może jej używać, jeśli nie zostanie podpisana.

3.5. SatchelPay UAB przekazuje posiadaczowi karty kod PIN w ścisłej tajemnicy za pomocą narzędzi online. W związku z tym kod ten nie może zostać ujawniony ani przekazany stronie trzeciej.

4. Obsługa karty

4.1. Karta może być używana do:

4.1.1. Płacenie za towary i usługi u akceptanta (pełne lub częściowe transakcje);

4.1.2. Opłaty za towary i usługi zamówione lub dostarczone za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu lub za pośrednictwem Internetu / poczty elektronicznej;

4.1.3. Wypłaty gotówki w bankomacie lub kasie banku i innych placówkach oferujących tę usługę.

4.2. Kartę można wykorzystać w dowolnym miejscu, w którym dostępny jest symbol organizacji płatniczej wydrukowany na karcie. SatchelPay UAB nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty do zapłaty przez akceptanta.

Transakcje, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.3. mogą być realizowane za pomocą terminali POS / bankomatów noszących symbol organizacji płatności.

Transakcje, o których mowa w 4.1.2. mogą być realizowane zdalnie u akceptantów, u których dostępny jest symbol organizacji płatniczej i informacji o akceptacji danej karty (na przykład na stronie internetowej).

4.3. Posiadacz karty może autoryzować transakcję poprzez:

4.3.1. Przedstawienie karty płatniczej lub umieszczenie jej w urządzeniu płatniczym;

4.3.2. Wprowadzanie kodu PIN;

4.3.3. Umieszczenie podpisu na pokwitowaniu transakcji;

4.3.4. Dostarczenie poufnych danych wydrukowanych na karcie i danych dotyczących jej posiadacza (należy pamiętać, że w przypadku transakcji zdalnych posiadacz karty autoryzuje kwotę transakcji dla akceptanta, nawet jeżeli posiadacz karty może nie podpisuje kuponu sprzedaży);

Posiadacz karty jest upoważniony do wykonywania transakcji do wysokości dostępnego salda i do momentu wygaśnięcia ważności karty.

4.4. Dostarczenie długiego numeru karty do realizacji zdalnej transakcji może spowodować obciążenie karty bez konieczności potwierdzania transakcji poprzez wprowadzenie kodu PIN lub uiszczenie podpisu.

4.5. W przypadku powtarzających się transakcji (np. opłat licencyjnych, składek członkowskich lub subskrypcji) posiadacz karty akceptuje wykonanie kolejnych transakcji w ten sam sposób jak autoryzacja pierwszej transakcji w sposób określony w pkt 4.3, w zakresie uzgodnionym ze sprzedawcą.

4.6. Transakcje autoryzowane przez posiadacza karty zgodnie z punktem 4.5. są nieodwołalne. Jednak posiadacz karty może cofnąć zatwierdzenie dla kolejnych transakcji, o których mowa w pkt 4.5. zgodnie z zasadami określonymi przez akceptanta.

4.7. Nie możesz zasilić karty więcej niż dwa razy w ciągu jednego dnia, maksymalnie 10 000 EUR jednorazowo.

4.8. Zasilenia karty można dokonać tylko poprzez przekazanie pieniędzy z konta posiadanego w UB SatchelPay.

4.9. Kartę można wykorzystać w ramach limitów:

4.9.1. Brak ograniczeń dla transakcji POS;

4.9.2. 2 000 EUR – dzienny limit transakcji na wypłaty gotówki w bankomatach (należy pamiętać, że 2 wypłaty dziennie w wysokości 1000 EUR to maksymalna możliwość);

4.9.3. Nie ma limitu całkowitej wartości zasilenia karty w roku kalendarzowym.

Limity te obejmują sumy kwoty transakcji i kwoty wszelkich należnych prowizji. SatchelPay UAB publikuje aktualne ograniczenia na stronie i może dostosować wspomniane limity, gdy wymagają tego okoliczności.

W przypadku kart płatniczych, które są emitowane w walutach innych niż euro, mogą obowiązywać inne limity.

4.10. Transakcje dokonywane są w walucie kraju, w którym są wykonywane, pod warunkiem, że organizacja płatnicza zezwala na dokonywanie transakcji w innej walucie. Jeżeli akceptant karty dopuszcza transakcje w walucie innej niż waluta kraju, w którym dokonywana jest transakcja, posiadacz karty wyraża zgodę na każdą dodatkową opłatę oraz na kurs wymiany walut używany przez akceptanta przy autoryzacji transakcji.

4.11. Gdy transakcje są przeprowadzane w walucie innej niż waluta karty, organizacja płatnicza akceptuje dokonanie transakcji dopóki dostępne jest saldo, które:

4.11.1. Jest wystarczające do pokrycia ewentualnej prowizji od przeprowadzonej transakcji przez organizację płatniczą;

4.11.2. Stanowi co najmniej 103% wartości transakcji, po przeliczeniu jej na walutę karty po kursie sprzedaży danej waluty stosowanym przez organizację płatniczą w dniu dokonania transakcji.

4.12. Dopóki transakcja przeprowadzona w walucie innej niż waluta karty nie zostanie rozliczona przez organizację płatniczą, kwota równa 103% transakcji i kwota należnej prowizji zostanie zablokowana, zmniejszając dostępne saldo o odpowiednią kwotę.

4.13. Posiadacz karty może zostać poproszony o dostarczenie dokumentu potwierdzającego tożsamość w momencie transakcji. Akceptant ma prawo odmówić realizacji transakcji poprzez zapłatę kartą, jeśli posiadacz karty odmówi okazania dokumentu tożsamości lub na karcie nie ma podpisu posiadacza karty.

4.14. Organizacja płatnicza ma prawo odrzucić transakcję w przypadkach określonych poniżej:

4.14.1. Podanie nieprawidłowych danych przez posiadacza karty podczas autoryzacji transakcji (nieprawidłowy numer karty, data ważności, kod PIN, kod CVC2 lub CVV2, podpis na pokwitowaniu przelewu);

4.14.2. Używanie nieaktywnej, zablokowanej, zatrzymanej lub nieważnej karty;

4.14.3. Niewystarczające dostępne saldo na karcie w celu pokrycia kwoty transakcji i opłat lub prowizji za tę transakcję;

4.14.4. Limity autoryzacji karty dotyczące kwoty lub liczby transakcji zostały przekroczone;

4.14.5. Odmówienie przedstawienia dowodu tożsamości przez posiadacza karty na żądanie akceptanta;

4.14.6. Kiedy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w tym ochroną przed oszustwami.

4.15. Organizacja płatnicza określa odmowę wykonania transakcji, wyświetlając lub przekazując powiadomienie do akceptanta. Chyba że informacje te nie mogą być dostarczone z przyczyn niezależnych od organizacji płatniczej, organizacja ta określa odmowę dokonania transakcji poprzez wysłanie powiadomienia do urządzenia obsługującego transakcję.

5. Obowiązki

5.1. Posiadacz karty / uprawnieni użytkownicy mają obowiązki i muszą przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa. Odpowiedzialnością posiadacza karty jest przekazanie tych instrukcji upoważnionym użytkownikom do ich przestrzegania.

5.1.1. Należy używać karty płatniczej do zamierzonego celu, nie w celach nielegalnych lub bezprawnych;

5.1.2. Należy być na bieżąco z podanymi Przepisami, jak również z obowiązującymi przepisami odnośnie korzystania z bankomatów;

5.1.3. Należy używać karty płatniczej tylko w okresie jej ważności;

5.1.4. Należy zatrzymać kartę zgodnie z postanowieniami niniejszych Przepisów;

5.1.5. Należy chronić kartę przed utratą, kradzieżą i uszkodzeniem;

5.1.6. Należy bezpiecznie przechowywać kartę i zabezpieczyć kod PIN (na przykład zapamiętując go, a nie przechowywać w formie pisemnej, należy upewnić się, że osoby trzecie nie widzą kodu PIN podczas jego wprowadzania);

5.1.7. Nie można ujawniać stronom trzecim numeru karty, daty ważności lub kodu CVV2 / CVC2 do celów innych niż realizacja transakcji lub zatrzymana karty;

5.1.8. Należy podjąć każde środki, które są wymagane w celu ochrony karty;

5.1.9. Należy zgłaszać wszelkie anomalia w historii transakcji przedstawionych w serwisie internetowym kart płatniczych SatchelPay UAB;

5.1.10. Należy przechowywać paragonów transakcji kart płatniczych oraz innych powiązanych dokumentów, gdyż w przypadku sporu należy je dostarczyć do SatchelPay UAB;

5.1.11. Wycofanie zgody udzielonej akceptantowi na powtarzające się transakcje, które są wykonywane zgodnie z dostarczonymi danymi, w momencie, gdy karta zostanie zablokowana lub zatrzymana lub przed końcem okresu jej ważności;

5.1.12. Rezerwacje dokonane kartą zostaną anulowane przed końcem okresu ważności.

5.2. Posiadacz karty / uprawnieni użytkownicy muszą sprawdzić poprawność szczegółów transakcji, w tym kwotę przed jej autoryzacją. Akceptant, który akceptuje płatność kartą, wystawia pokwitowanie transakcji i potwierdza, że transakcja została zrealizowana. Jeśli posiadacz karty / uprawnieni użytkownicy kwestionują transakcję, w której został użyty kod PIN, mamy prawo do zatrzymania karty z powodu podejrzenia, że nieupoważniona osoba uzyskała kod PIN.

5.3. Dodatkowe i obowiązkowe środki ostrożności:

5.3.1. Posiadacz karty nie może używać ani wybierać kodu PIN, który jest łatwy do odgadnięcia.

5.3.2. Posiadacz karty nie może nikomu podawać kodu PIN, jak również nie może oddać, jak i pozwolić na używanie swojej karty osobom trzecim (w tym członkom rodziny, policji lub personelowi UAB firmy SatchelPay).

5.3.3. Posiadacz karty nie może: ujawnić kodu PIN w odpowiedzi na żądanie e-mail; pozostawić karty w nieużywanym portfelu, torebce, jak również w pojeździe lub gdziekolwiek, gdzie inna osoba mogłaby wyjąć kartę bez zauważenia; logować się do witryny z publicznych komputerów (na przykład w kafejce internetowej lub biblioteki) lub pozostawić komputer bez nadzoru podczas logowania.

5.3.4. Posiadacz karty nie może wysyłać karty płatniczej drogą pocztową.

5.3.5. Posiadacz karty musi zawsze trzymać kartę w swoim polu widzenia podczas dokonywania transakcji, odebrać kartę po jej zakończeniu; powinien zdawać sobie sprawę, gdzie jest karta i nie pozostawiać jej bez nadzoru; powinien zachować szczególną ostrożność przy podawaniu danych z karty oraz przy transakcjach procesowych przed otrzymaniem towarów lub usług.

5.3.6. Posiadacz karty może używać tylko renomowanych stron internetowych do zakupów online i rezerwacji.

5.3.7. Podczas korzystania z karty, w celu dokonywania zakupów towarów i usług w sposób zdalny (na przykład pocztą), gdzie istnieje ryzyko związane z podawaniem danych karty i autoryzowaniem transakcji przed otrzymaniem towarów lub usług, posiadacz karty powinien wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i akceptanta.

5.3.8. Posiadacz karty musi zawsze być czujny wobec wszystkich otaczających go osób, którzy np. oferują pomoc przy korzystaniu z bankomatu; zwracać uwagę na podejrzane urządzenia podłączone do bankomatu, a w razie wątpliwości z niego nie korzystać.

5.3.9. Posiadacz karty musi natychmiast zmienić kod PIN, jeśli odkryje, że wszedł w posiadanie innej osoby (lub istnieje jedynie takie podejrzenie).

5.3.10. Posiadacz karty musi niezwłocznie przekazać SatchelPay UAB wszelkie dostępne informacje dotyczące każdego incydentu, w którym ma podstawy sądzić, że dane karty zostały naruszone, oraz udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy w odzyskaniu nieautoryzowanej pobranej lub zapłaconej kwoty.

5.3.11. Posiadacz karty nie może w żadnych okolicznościach podejmować zdalnych transakcji dotyczących towarów lub usług, jeśli karta została anulowana, zawieszona, zagubiona lub skradziona.

6. Uszkodzone lub brakujące karty

6.1. Posiadacz karty musi niezwłocznie poprosić o zablokowanie karty po stwierdzeniu, że:

6.1.1. Karta płatnicza została zniszczona, zagubiona, skradziona, przywłaszczona, zatrzymana przez bankomat lub udostępniona w sposób nieuprawniony;

6.1.2. Dane karty płatniczej i / lub kod PIN zostały ujawnione nieuprawnionej osobie;

6.1.3. Karta płatnicza została wykorzystana przez nieupoważnioną osobę.

6.2. Posiadacz karty ma prawo zażądać zablokowania karty, o którym mowa w punkcie 6.1. dzwoniąc do naszej 24-godzinowej Obsługi Klienta, której numer telefonu znajduje się na karcie. Posiadacz karty będzie musiał podać numer karty płatniczej, aby ją zablokować.

Alternatywne sposoby zablokowania karty mogą być wskazane na tej stronie.

6.3. Rozmowy telefoniczne dotyczące wniosków, o których mowa w pkt 6.2. mogą być rejestrowane, w celu udokumentowania daty i dokładnego czasu zgłoszenia.

6.4. Jeśli zablokowana karta zostanie odzyskana, powinna zostać natychmiast zniszczona w taki sposób, aby uniemożliwić ponowne użycie karty lub odczytanie danych na niej zapisanych.

7. Zobowiązania

7.1. Posiadacz karty ponosi pełną odpowiedzialność za:

7.1.1. Autoryzowane transakcje;

7.1.2. Konsekwencje korzystania z karty płatniczej, w tym, ale nie wyłącznie, korzystanie z karty z naruszeniem niniejszych przepisów, odpowiednich przepisów prawa i lokalnych przepisów dotyczących korzystania z bankomatu, przeprowadzania transakcji zdalnych, tj. bez fizycznej prezentacji karty, lub natychmiastowe zatrzymanie karty za pomocą SatchelPay UAB.13. Posiadacz karty odpowiada za powtarzające się transakcje, w przypadku gdy zgoda na rozpoczęcie transakcji przez akceptanta nie została wycofana pomimo faktu, że karta została zatrzymana.

7.2. Posiadacz karty jest również odpowiedzialny za transakcje kartą, w następujących przypadkach:

7.2.1. Utracono lub skradziono kartę płatniczą;

7.2.2. Karta płatnicza została przywłaszczona lub podlegała nieuprawnionemu użyciu, a posiadacz karty nie zastosował obowiązkowych środków ostrożności, w celu ochrony karty i zapobiegnięciu jej nieuprawnionemu użyciu;

7.2.3. Umyślnego naruszenia obowiązków określonych w niniejszych Przepisach;

7.2.4. Gdy, posiadacz karty działa w nieuczciwy sposób lub zaniedbuje i przyczynia się do nieautoryzowanego użycia karty, w tym między innymi nie podejmuje środków ostrożności opisanych w niniejszych Przepisach, jak również nierozsądnie i zbyt późno informuje SatchelPay UAB o tym, że karta może lub jest zgubiona, skradziona lub uszkodzona.

7.3. Posiadacz karty odpowiada za każdą stratę w przypadku:

7.3.1. Zapisania kodu PIN na karcie lub przechowywania pisemnego zapisu kodu PIN przy karcie lub w jej pobliżu;

7.3.2. Trzymania kodu PIN w taki sposób, aby łatwo można było go zidentyfikować, jako PIN karty;

7.3.3. Ujawnienia kodu PIN stronie trzeciej lub nie podjęcia należytej staranności, aby uniemożliwić innym identyfikację kodu PIN, na przykład podczas jego wprowadzania lub używania;

7.3.4. Umożliwienia stronom trzecim użycia karty lub w przypadku jej braku odpowiedniej ochrony karty;

7.3.5. Przyczynienia się do strat spowodowanych nieautoryzowanymi transakcjami.

8. Anulowanie i zawieszenie

8.1. Karta jest udostępniana użytkownikowi / autoryzowanemu użytkownikowi i SatchelPay UAB zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia całości lub części prawa do użytkowania karty, w szczególności jeśli użytkownik / uprawniony użytkownik nie dostosował się do tych Przepisów. W momencie usunięcia prawa do użycia karty płatniczej dla użytkownika, upoważnieni użytkownicy również tracą prawo do korzystania z karty.

8.2. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza może anulować lub zawiesić kartę płatniczą, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód, na przykład:

8.2.1. Zostały naruszone ww. Przepisy;

8.2.2. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza mają powody, by sądzić, że karta jest wykorzystywana do oszustw, prania pieniędzy lub innych przestępstw;

8.2.3. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza ma powody sądzić, że strona trzecia może być zainteresowana dostępnym saldem;

8.2.4. Wielokrotne transakcje na karcie płatniczej są odrzucane w krótkim odstępie czasu;

8.2.5. Dostępne saldo jest zerowe, a karta płatnicza nie była używana przez okres 18 miesięcy.

8.3. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza ma prawo zablokować lub opóźnić płatność do lub z dostępnego salda, bez Twojej zgody i bez powiadomienia, jeśli którakolwiek ze stron jest do tego zobowiązana przez prawo lub ma powody wierzyć, że płatność stanowi jakąś formę oszustwa, prania pieniędzy lub innych przestępstw. W takim przypadku SatchelPay UAB / organizacja płatnicza powiadomi o tym fakcie użytkownika najszybciej, jak będzie to praktycznie możliwe po anulowaniu lub zawieszeniu karty, chyba że jest to zabronione przez prawo.

8.4. Jeśli SatchelPay UAB / organizacja płatnicza anuluje kartę płatniczą z którejkolwiek z przyczyn wymienionych powyżej, możesz otrzymać zwrot dostępnego salda, dzwoniąc do działu obsługi klienta.

8.5. Co do zasady urząd płatniczy SatchelPay / organizacja płatnicza nie pobiera opłaty za zamknięcie karty. Jednakże, jeśli SatchelPay UAB / organizacja płatnicza anuluje kartę płatniczą w wyniku naruszenia umowy, oszustwa, zaniedbania lub innego rodzaju wykroczenia, obowiązywać będzie opłata za zamknięcie karty.

8.6. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza może również odliczyć od dostępnego salda wszelkie straty, które w uzasadniony sposób sądzi, że są uprawnione do odzyskania w tym zakresie.

8.7. SatchelPay UAB / organizacja płatnicza może wypłacić całość lub część dostępnego salda osobie trzeciej na podstawie dowolnego, zgodnego z prawem wymogu lub nakazu sądowego, w tym przypadku nie ponosząc odpowiedzialności za tę kwotę.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

9.1. Ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia firmy SatchelPay UAB mają zastosowanie do wszystkich form odpowiedzialności, w tym kontrakty, prawa, zaniedbania, z wyjątkiem zakresu, w którym nie można ich wyłączyć zgodnie z prawem.

9.2. Odpowiedzialność SatchelPay UAB względem użytkownika karty płatniczej jest ograniczona do aktualnego salda dostępnego na karcie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne utracenie zysków, oszczędności, reputacji, niezależnie od przyczyny.

9.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za:

9.3.1. Wszelkie roszczenia, które powstają, gdy postępujemy rozsądnie i zgodnie z instrukcjami Klienta;

9.3.2. Każda strata poniesiona przez Klienta i jakąkolwiek osobę trzecią, która wynika ze spraw, które są poza kontrolą SatchelPay, w tym, ale nie wyłącznie, strajków, awarii maszyny lub systemu, awarii bankomatu lub łącza komunikacyjnego, niedostarczenia poczty lub utraty komunikacji i wszystko co powoduje niezdolność Klienta do posługiwania się kartą płatniczą;

9.3.3. Wszelkie działania podjęte przez SatchelPay w przypadku zgubienia lub kradzieży karty płatniczej oraz odrzucenia transakcji przez akceptanta z powodu podejrzenia, że klient nie jest posiadaczem karty płatniczej;

9.3.4. Wszelkie działania podjęte w związku z nieuprawnionym użyciem karty płatniczej;

9.3.5. Wszelkie straty powstałe w wyniku zaniedbania lub oszustwa, samodzielnie lub wraz z osobami trzecimi;

9.3.6. Wszelkie spory między Klientem, a akceptantem;

9.3.7. Odmowa przez akceptanta przyjęcia płatności kartą;

9.3.8. Odmowa instytucji finansowej, która wydaje zgodę na wypłatę gotówki.

9.4. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane z zakupami wynikającymi z użycia karty płatniczej lub jakością towarów lub usług zakupionych przy użyciu tej karty. Wszelkie roszczenia lub spory, w tym wszelkie prawa do odszkodowania, jeśli dotyczy, między użytkownikiem / autoryzowanym użytkownikiem, a akceptantem muszą być rozstrzygane bezpośrednio między zainteresowanymi stronami.

9.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za pewne korzyści lub usługi związane z kartą i oferowane przez stronę trzecią, jak również za postępowanie lub działania takich stron trzecich. Wszelkie roszczenia lub spory, w tym wszelkie prawa do odszkodowania, w stosownych przypadkach, między użytkownikiem / uprawnionym użytkownikiem a stroną trzecią muszą być rozstrzygane bezpośrednio przez stronę trzecią.

10. Inne

10.1. Zabronione jest sprzedawanie karty i przypisywanie jej innej osobie wedle praw i obowiązków wynikających z niniejszych Przepisów. Z drugiej strony SatchelPay UAB może przypisać dowolne prawa i obowiązki wynikające z niniejszych postanowień innej osobie lub firmie, pod warunkiem, że strona ta wywiąże się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych postanowień.

10.2. Jeżeli jakakolwiek część tych Przepisów zostanie uznana za nieważną, niezgodną z prawem lub niewykonalną przez właściwy sąd, część ta zostanie oddzielona od pozostałej części przepisów, które będą nadal ważne i wykonalne w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.3. Uprawnienia Klienta są zgodne z obowiązującymi Przepisami. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Przepisów będzie sprzeczna z jakimkolwiek obowiązującym prawem, Przepisy te będą miały zastosowanie w zakresie, w jakim nie zmieniają lub negują prawo, ale tylko w zakresie dozwolonym przez prawo.

10.4. Korzystając z karty, jesteś zobowiązany do przestrzegania litewskiego prawa i przepisów każdego innego kraju, który się do Ciebie stosuje, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisów zabraniających finansowania terroryzmu lub zajmowania się określonymi krajami, osobami lub rodzajami działalności.

11. Zmiany

11.1. SatchelPay UAB może dowolnie zmienić Przepisy, zamieszczając je na naszej stronie internetowej w celu:

11.1.1. Poprawy wszelkich błędów;

11.1.2. Uczynienia Przepisów bardziej zrozumiałymi dla naszych Klientów;

11.1.3. Zastanowienia się nad nowymi rozwiązaniami lub dostarczaj nowe usługi / produkty;

11.1.4. Zapewnienia rozsądnych i konkurencyjnych operacji biznesowych;

11.1.5. Reprezentowania zmian w warunkach rynkowych, praktykach bankowych lub kosztach usług;

11.1.6. Przestrzegania obowiązujących przepisów lub unikanie sprzeczności z obowiązującym prawem lub przepisami;

11.1.7. Wzięcia pod uwagę wszelkich zarządzeń sądowych lub sankcji międzynarodowych, które wpływają na UAB SatchelPay i którąkolwiek z naszych usług.

11.2. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanych przepisów na naszej stronie internetowej lub powiadomieniu klientów.

11.3. Z reguły wysyłamy naszym klientom wiadomość e-mail z informacją o wszelkich zmianach lub modyfikacjach tych przepisów. Niemniej jednak nie zobowiązujemy się do wysyłania takich wiadomości e-mail.

11.4. Użytkownik zgadza się okresowo dokonywać weryfikacji niniejszych Zasad, aby mieć świadomość takich modyfikacji, a ciągły dostęp lub korzystanie z tej strony internetowej będzie uważane za akceptację zmodyfikowanych Przepisów.

11.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności wynikające z braku informacji o tych Przepisach.