fbpx

Powrót do góry

Polityka prywatności

Polityka Prywatności SatchelPay

Aktualizacja – 25 maja 2018 r

1. W celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, podmiotem kontrolującym Twoje dane osobowe jest SatchelPay UAB (zwane dalej „SatchelPay”, „nas” lub „my”). Ta polityka (wraz z naszą Umową Klienta i wszelkimi innymi dokumentami, o których w niej mowa) określa podstawę, na której przetwarzane są przez nas wszelkie dane osobowe, które od Ciebie gromadzimy lub które nam dostarczasz. Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć rodzaje informacji, które są od Ciebie wymagane i w jaki sposób wykorzystujemy te informacje i okoliczności, w których udostępnimy je stronom trzecim. Odwiedzając naszą stronę internetową („Strona internetowa”) na stronie www.satchelpay.com lub korzystając z aplikacji mobilnej SatchelPay („Aplikacja”), akceptujesz i wyrażasz zgodę na praktyki opisane w tej polityce. O ile kontekst nie wymaga inaczej, uznaje się, że odniesienie do Strony internetowej odnosi się również do Aplikacji.

2. W celu poszanowania indywidualnych praw do prywatności, SatchelPay przetwarza zebrane dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi aktami prawnymi, takimi jak dyrektywa nr. 95/46 / WE Parlamentu Europejskiego. Pracownicy, agenci i inne strony, które mają dostęp do Twoich danych osobowych, są zobowiązani do zapewnienia ich bezpieczeństwa nawet po zakończeniu stosunku umownego.

3. Możliwe, że SatchelPay może angażować przetwarzających dane i osoby trzecie, które będą wykonywać pewne funkcje w imieniu SatchelPay. SatchelPay ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że te ostatnie traktują poufne dane zgodnie z aktywnym ustawodawstwem i instrukcjami. SatchelPay może również zażądać pewnych środków bezpieczeństwa i monitorować ich wdrażanie. W tych okolicznościach SatchelPay gwarantuje nałożenie obowiązku zachowania poufności, co uniemożliwi stronom wykorzystywanie informacji wykraczających poza skalę niezbędną do wykonywania danych funkcji.

4. Niniejsza Polityka Prywatności wprowadza podstawowe zasady, których przestrzega SatchelPay podczas gromadzenia, przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych i innych informacji dotyczących Ciebie. Obejmuje również cel przetwarzania danych osobowych, a także źródeł, odbiorców i innych ważnych aspektów przetwarzania danych w korzystaniu z usług SatchelPay jako dostawcy usług płatniczych.

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu dalszego korzystania z usług świadczonych przez SatchelPay. Na przykład jest to wymagany krok w procedurze otwierania konta StachelPay. Dane osobowe, które podasz, są przetwarzane w systemie w celu zakończenia ustalonych procedur identyfikacji.

6. Kontynuując działania na stronie internetowej, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności, zrozumiałeś ją i zaakceptowałeś jej postanowienia. SatchelPay ma prawo aktualizować i zmieniać postanowienia, co oznacza, że wyłącznie Ty jesteś odpowiedzialny za zapoznanie się z najnowszą wersją niniejszej Polityki Prywatności.

Cele, Odbiorcy, i Informacje, które możemy gromadzić od Ciebie

7. Podstawową przyczyną gromadzenia danych jest świadczenie usług SatchelPay osobom, które przeprowadzają transakcje w ramach systemu. Jako dostawca usług płatniczych SatchelPay jest prawnie zobowiązany do ustanowienia i weryfikacji Twojej tożsamości, zanim zacznie z Tobą współpracować i świadczyć jakiekolwiek usługi finansowe. SatchelPay ma prawo do przechowywania wszelkich wstępnych i żądanych informacji przez cały okres przechowywania oszacowany przez odpowiednie przepisy. Dlatego Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych i kompletnych informacji.

8. CEL: identyfikacja tożsamości Klienta, świadczenie usług płatniczych (otwieranie rachunków, przelewy środków, zbieranie płatności i inne), realizacja innych zobowiązań prawnych dostawcy usług płatniczych.

8.1. Dane osobowe zbierane są dla celów wymienionych powyżej i są przetwarzane w następujących ramach prawnych:

8.1.1. ustalenie i weryfikacja tożsamości Klienta;

8.1.2. zawieranie umów z Klientem w celu realizacji jego wniosków;

8.1.3. wykonywanie transferów finansowych zgodnie z przepisami;

8.1.4. przestrzeganie przepisów „Poznaj swojego klienta”;

8.1.5. prowadzenie systematycznego monitorowania;

8.1.6. przeprowadzanie oceny ryzyka;

8.1.7. zapewnienie dokładności danych dostarczonych przez Klienta;

8.1.8. zapobieganie: możliwemu praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i oszustwom; terminowe wykrywanie, dogłębne badanie i informowanie o takiej działalności, działając zgodnie z sankcjami finansowymi nałożonymi na Klienta;

8.1.9. skuteczne wykonywanie zarządzania ryzykiem i organizacją.

8.2. Przetwarzanie następujących danych jest priorytetem zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, adres, data urodzenia, dokument tożsamości, zdjęcie, nagrywanie bezpośredniej transmisji wideo, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, numer konta, adres IP, bieżące działania, obecna funkcja publiczna oraz wszelkie inne dane wymagane przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

8.3. Istotne informacje są gromadzone i przetwarzane na podstawie prawnego obowiązku nałożonego na SatchelPay, jako dostawcę usług płatniczych na podstawie ustawy o płatnościach Republiki Litewskiej, ustawy o Pieniądzach Elektronicznych i Instytucjach Pieniądza Elektronicznego Republiki Litewskiej oraz ustawy w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Republice Litewskiej. Dlatego w celu otwarcia rachunku i / lub korzystania z usług płatniczych SatchelPay, Klient jest zobowiązany do dostarczenia pełnego zestawu żądanych dokumentów.

8.4. Strony, które mogą być odbiorcami danych związanych z Klientem to: organy nadzoru, instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze i / lub elektroniczne instytucje pieniężne, instytucje dochodzeniowe, Państwowa Inspekcja Podatkowa, agenci płatniczy SatchelPay (jeżeli ich usługi są niezbędne do przeprowadzenia operacji), beneficjenci funduszy transakcyjnych otrzymujących informacje w oświadczeniach o płatnościach wraz ze środkami transakcji, agencje windykacyjne, firmy przetwarzające skonsolidowane pliki dłużników, prawnicy, audytorzy, inne strony trzecie mające uzasadniony interes, inne podmioty na mocy umowy z SatchelPay wyłącznie po otrzymaniu od Ciebie oddzielnej zgody.

8.5. Państwa trzecie mogą również uzyskać dostęp do danych, ale tylko w przypadku, gdy ich kraj jest bezpośrednio zaangażowany w realizację przelewu.

9. CEL: Zarządzanie długiem.

9.1. Zgodnie z tym przepisem przetwarzane są informacje dotyczące Klienta w celu zarządzania kwestiami związanymi z windykacją, zgłoszeniem roszczeń, żądaniami, procesami sądowymi i innymi dokumentami.

9.2. Przetwarzanie następujących danych może dotyczyć: imienia, nazwiska, osobistego numeru identyfikacyjnego, adresu, daty urodzenia, danych z dokumentu tożsamości, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego, adresu IP, wyciągów z rachunku bankowego.

9.3. Grupy odbiorców danych to: firmy przetwarzające skonsolidowane pliki dłużników, instytucje kredytowe, finansowe, płatnicze i / lub elektroniczne instytucje pieniężne, prawnicy, sądy, instytucje dochodzeniowe, Państwowa Inspekcja Podatkowa, agencje windykacyjne, inne podmioty mające uzasadniony interes.

9.4. Państwa trzecie mogą również uzyskać dostęp do danych, ale tylko w przypadku, gdy ich kraj jest bezpośrednio zaangażowany w realizację przelewu.

10. CEL: Wspieranie i zarządzanie relacjami z Klientami, zapobieganie sporom i zbieranie dowodów (nagrywanie rozmów telefonicznych), korespondencja relacji biznesowych z Klientem.

10.1. Przetwarzanie danych Klienta może być związane z:

10.1.1. ochroną interesów Klienta i / lub SatchelPay;

10.1.2. zapobieganiem sporów, dostarczaniem dowodów komunikacji biznesowej z Klientem (nagrywanie rozmów, korespondencja);

10.1.3. zapewnieniem najwyższej jakości usług świadczonych przez SatchelPay;

10.1.4. wykonywaniem zleceń Klienta wynikających z obowiązków nałożonych przez prawo lub inne dokumenty prawne.

10.2. Mogą być przetwarzane następujące informacje dotyczące Klienta: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, wyciągi z rachunku płatniczego, nagrania rozmowy telefonicznej, korespondencja z Klientem.

10.3. Adresaci danych to: organy nadzoru, firmy przetwarzające skonsolidowane akta dłużników, prawnicy, komornicy, sądy, instytucje dochodzeniowe, agencje windykacyjne, inne podmioty mające uzasadniony interes, inne podmioty na mocy umowy z SatchelPay wyłącznie po otrzymaniu od Ciebie oddzielnej zgody.

10.4. Żadne państwo trzecie nie może uzyskać do dostępu do takich danych.

11. CEL: Informowanie Klienta o usługach. W tym przypadku dane Klienta przetwarzane są w celu poinformowania Klienta o usługach świadczonych przez SatchelPay, ich cenach, szczegółach, o przesyłaniu systemu oraz innych wiadomości związanych ze świadczeniem usług przez SatchelPay.

11.1. Przepis ten zakłada przetwarzanie następujących danych Klienta: adres e-mail, numer telefonu.

11.2. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest świadomy, iż takie wiadomości są postrzegane jako niezbędne na podstawie Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych i / lub jej uzupełnień zawartych z Klientem, co odróżnia je od wiadomości marketingowych.

11.3. Odbiorcy danych: żadna strona trzecia nie uzyska dostępu do danych opisanych w tym przepisie.

12. CEL: marketing bezpośredni. W takim przypadku dane Klienta przetwarzane są w celu informowania Klienta o ofertach związanych z usługami świadczonymi przez SatchelPay.

12.1. Przepis ten zakłada przetwarzanie następujących danych klienta: adresu e-mail, numeru telefonu.

12.2. Za pomocą tego postanowienia Klient przyznaje i potwierdza, że jest świadomy faktu, iż dane wymienione powyżej mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Klient zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody i zgłoszenia sprzeciwu w dowolnym momencie, informując SatchelPay pocztą elektroniczną na adres info@satchelpay.com. Wiadomość e-mail musi zawierać prawidłowe informacje niezbędne do zidentyfikowania podmiotu danych.

12.3. Adresaci danych: procedura przetwarzania danych może obejmować wyszukiwanie lub tworzenie sieci społecznościowych (sprzeciwy wobec przetwarzania danych mogą być zgłaszane w ramach, które zapewniają strony internetowe tych systemów). Żadne inne osoby nie będą miały dostępu do danych opisanych w tym przepisie.

13. Dane osobowe gromadzone do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności będą przetwarzane wyłącznie w uzasadnionych celach w sposób zgodny z wymogami prawnymi.

14. Żadna strona trzecia nie uzyska dostępu do danych związanych z klientem, oznaczonych jako „osobiste” bez uprzedniej zgody Klienta. Sytuacje, kiedy jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub w celu świadczenia usług należy traktować jako wyjątek.

Profilowanie

15. SatchelPay może wykorzystywać zautomatyzowane sposoby przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi zarządzania ryzykiem oraz systematycznie monitorować transakcje w celu zapobiegania nadużyciom; takie profilowanie jest uzasadnione interesami i obowiązkami prawnymi SatchelPay.

16. Zgodnie z celami marketingu bezpośredniego i analizy statystycznej, SatchelPay może wykonywać profilowanie za pomocą Google, Facebooka i innych narzędzi analitycznych.

Polityka Cookies

17. Pliki cookies są używane w celu odróżnienia Klienta od innych użytkowników witryny SatchelPay. Pomaga to zapewnić przyjemne wrażenia podczas poruszania się po stronie internetowej SatchelPay, a także pozwala usprawnić jej organizację. Pod względem technicznym cookies to małe pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane do komputera danej osoby po odwiedzeniu strony internetowej. Pliki cookies pozwalają stronie internetowej rozpoznać przeglądarkę danej osoby przy następnej wizycie na stronie internetowej i mogą wykrywać preferencje użytkownika oraz inne informacje.

18. Podobnie jak większość menedżerów stron internetowych, SatchelPay monitoruje ruch na stronie i automatycznie zbiera informacje o: liczbie osób odwiedzających i przeglądających witrynę, nazwie domeny dostawców usług internetowych odwiedzających itp. Takie pliki cookies są wymagane ze względów technicznych, aby zapewnić dźwięk i sprawne działanie strony internetowej (administrowanie witryną, utrzymanie bezpieczeństwa, mierzenie lub zrozumienie skuteczności reklamy, itp.), a także śledzenie i kierowanie interesami użytkowników oraz klientów w celu poprawy ich doświadczenia.

19. Osoba odwiedzająca witrynę SatchelPay automatycznie zgadza się z polityką plików cookies, chyba że wskazuje inaczej zmieniając ustawienia.

20. W przypadku zmiany ustawień, funkcjonalność strony internetowej może ulec zmianie.

Ograniczenie przetwarzania danych

21. Masz następujące prawa:

21.1. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH: być informowanym o tym czy SatchelPay przetwarza Twoje dane osobowe i czy ma dostęp do powiązanych informacji.

21.2. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA: masz prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych w celach marketingowych kontaktując się z nami pod adresem info@satchelpay.com

21.3. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób naruszający Twoje prawa oraz interesy chronione przez obowiązujące prawo, możesz zwrócić się do organu nadzorczego.

22. Możesz skontaktować się z SatchelPay na wypadek, gdybyś chciał dowiedzieć się szczegółów lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@satchelpay.com. Osoba przekazująca dane musi podać informacje, które umożliwią identyfikację jego tożsamości wraz z kopią dokumentu tożsamości lub podpisem elektronicznym.

Niepowiązane strony internetowe

23. SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie ochrony poufnych danych Klienta na niepowiązanych witrynach stron trzecich, nawet w przypadku, gdy strony te były dostępne za pośrednictwem linku podanego na stronie internetowej SatchelPay. Aktywność na takich stronach internetowych regulowana jest przez ich indywidualne Polityki Prywatności.

Bezpieczeństwo informacji

24. Priorytetem SatchelPay jest zapewnienie naszym Klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich informacji i poufnych danych, do których mamy dostęp. Podejmowane są odpowiednie prawne, administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem usunięciem, zmianą lub ujawnieniem, a także przed wszelkimi innymi nieautoryzowanymi formami przetwarzania.

Prawo i jurysdykcja

25. Niniejsze postanowienia dotyczące Polityki Prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie spory dotyczące postanowień Polityki Prywatności będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia, spór zostanie wniesiony do sądów Republiki Litewskiej.

26. Do celów odpowiedniego prawodawstwa dotyczącego ochrony danych, administrator danych jest SatchelPay UAB z Geležinio vilko g. 18A, Wilno, LT-08104, Litwa.