Powrót do góry

Ogólne warunki umowy

INFORMACJE OGÓLNE

SatchelPay UAB, podmiot prawny 304628112, zarejestrowany pod adresem Jogailos 4, Wilno, Litwa (SatchelPay), jest licencjonowaną instytucją pieniądza elektronicznego nadzorowaną przez Bank Litwy. Organem nadzorującym działalność SatchelPay jest Bank Litwy. Dane o SatchelPay są gromadzone i przechowywane w rejestrze podmiotów prawnych Republiki Litewskiej.

1. Usługi

1.1. SatchelPay oferuje następujące usługi:

a) otwieranie kont;

b) transfery pieniężne (wychodzące i przychodzące) w różnych walutach, w tym płatności SEPA i SWIFT;

c) usługi związane z e-portfelami, w tym możliwość zasilenia portfela przez strony zewnętrzne;

d) rachunki dla handlowców do przygotowania płatności;

e) płatności kartą płatniczą;

f) wypłaty gotówki z bankomatów.

2. Definicje

2.1. Aplikacja oznacza aplikację mobilną dla zarządzania swoim kontem, którą po zainstalowaniu można używać na urządzeniach mobilnych.

2.2. Konto oznacza otwarte konto w SatchelPay w imieniu Klienta.

2.3. Dzień Roboczy oznacza dzień, w którym SatchelPay świadczy swoje usługi określone przez SatchelPay. SatchelPay może ustawić różne dni robocze dla różnych usług.

2.4. Klient to osoba fizyczna (prywatna) lub handlowiec, który dokonał rejestracji w systemie i SatchelPay świadczy mu swoje usługi.

2.5. Konsument to osoba fizyczna, która kupuje usługi na swój własny użytek.

2.6. Pieniądz elektroniczny oznacza środki przekazane na rachunek i przeniesione na Konto w celu wykonania Usług Płatniczych za pośrednictwem Systemu.

2.7. Operacja płatnicza oznacza przekaz pieniężny, płatność lub wypłatę na życzenie płatnika lub odbiorcy.

2.8. Zlecenie Płatnicze oznacza wykonanie operacji płatniczej na zlecenie Klienta.

2.9. Usługa płatnicza oznacza: (i) wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transfer środków na rachunku płatniczym u dostawcy usług płatniczych od użytkownika usług płatniczych lub u innego dostawcy usług płatniczych: realizowanie poleceń zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty, realizacja transakcji płatniczych za pośrednictwem karty płatniczej lub podobnego urządzenia i / lub realizacji poleceń przelewu, w tym stałych zleceń; i / lub (ii) wykonywanie transakcji płatniczych, jeżeli zgoda zleceniodawcy na wykonanie transakcji płatniczej jest udzielana za pośrednictwem dowolnego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego, urządzenia cyfrowego lub urządzenia, a płatność dokonywana jest w sieci telekomunikacyjnej lub przez operatora systemu działającego jedynie jako pośrednik między dostawcą towarów lub usług a użytkownikiem usług płatniczych; i / lub (iii) wydawanie i / lub nabywanie instrumentów płatniczych; i / lub (iv) przekaz pieniężny; i / lub (v) usługi umożliwiające wpłatę gotówki na rachunek płatniczy, a także wszystkie operacje wymagane do prowadzenia rachunku płatniczego; i / lub (vi) usługi umożliwiające wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego, a także wszystkie operacje wymagane do prowadzenia rachunku płatniczego.

2.10. Instrument Płatności oznacza każdy instrument płatniczy umożliwiający połączenie z kontem i realizację przelewów przy użyciu tego instrumentu płatniczego.

2.11. Konto SatchelPay oznacza konto otwarte w Systemie w imieniu Klienta i używane do przechowywania środków i dokonywania przelewów.

2.12. Usługi oznaczają usługę wydawania i odkupowania Elektronicznych Pieniędzy, Usług Płatniczych i innych usług świadczonych przez SatchelPay.

2.13. Konto Online oznacza wynik rejestracji w systemie komputerowym lub Aplikacji, w trakcie którego zapisywane są dane osobowe zarejestrowanego Klienta, przypisany zostaje login i uprawnienia Klienta zostają zdefiniowane w Systemie.

2.14. System oznacza oprogramowanie na stronie internetowej SatchelPay oraz Aplikację używaną do świadczenia usług SatchelPay.

2.15. Hasło (Hasła) oznacza dowolny kod utworzony przez Klienta w Systemie lub dostarczony Klientowi przez SatchelPay w celu uzyskania dostępu do Konta internetowego i / lub Konta lub inicjowania i zarządzania osobnymi usługami świadczonymi przez SatchelPay i / lub inicjowania, autoryzacji, wdrożenia, potwierdzenia i odbioru usług.

2.16. Strona oznacza SatchelPay lub Klienta (wspólnie zwane stronami).

3. Rejestracja w systemie satchelpay

3.1. Klient, który chce rozpocząć korzystanie z Systemu musi dokonać procesu rejestracji. SatchelPay przypisuje Klienta zdalnie. Szczegółowy opis procedury identyfikacji Klienta znajduje się w Zasadach SatchelPay dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

3.2. Klient zobowiązuje się do bezpiecznego i poufnego przetrzymywania Hasła i Unikalnego Identyfikatora, który został przydzielony Klientowi. W przypadku, gdy Hasło stanie się (lub ewentualnie stanie się) znane stronom trzecim, Klient zobowiązuje się do niezwłocznej zmiany Hasła.

3.3. Klient zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych dotyczących swojego Instrumentu płatniczego, w tym numeru karty płatniczej i kodu weryfikacyjnego karty (CVV).

3.4. Rejestrując się w Systemie, Klient zobowiązuje się do podania poprawnych i kompletnych danych osobowych podczas procesu rejestracji. Klient zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 1 dnia roboczego poinformować SatchelPay o każdej zmianie informacji i dokumentów przekazanych SatchelPay podczas procesu rejestracji, w tym, między innymi o zmianie: adresu e-mail, telefonu, informacji o przedstawicielu i innych.

3.5. SatchelPay ma prawo zażądać od Klienta dodatkowych informacji i / lub dokumentów związanych z operacjami Klienta oraz poprosić Klienta wypełnianie takich informacji okresowo.

3.6. Jeżeli Klient nie przedstawi wymaganych informacji i / lub dokumentów w warunkach określonych przez SatchelPay, SatchelPay ma prawo do zawieszenia procesu rejestracji Klienta.

3.7. Klient może nawiązać prawne stosunki z SatchelPay bezpośrednio i / lub za pośrednictwem przedstawicieli Klienta.

4. Zasady usług płatniczych I otworzenia rachunku

4.1. Konto umożliwia Klientowi wpłacanie, przekazywanie, utrzymywanie środków na rachunku w celu przelewów lokalnych i zagranicznych, płatności składek, otrzymywanie pieniędzy na rachunek, rozliczanie się za towary i usługi oraz wykonywanie innych operacji bezpośrednio związanych z przekazami pieniężnymi.

4.2. Środki pieniężne zgromadzone na koncie Klienta są uznawane za Pieniądze Elektroniczne, które są wypłacane przez SatchelPay po przekazaniu przez Klienta lub wpłacie pieniędzy na jego Konto. Po wpłacie przez Klienta / przekazaniu pieniędzy na jego Konto, SatchelPay otrzymuje pieniądze i przypisuje je do konta Klienta, jednocześnie emitując Pieniądze Elektroniczne o wartości nominalnej. Pieniądze Elektroniczne są zapisywane i przechowywane na rachunku Klienta.

4.3. Konkretna metoda deponowania / przekazywania środków na rachunek jest wybierana przez Klienta na rachunku internetowym poprzez wybranie funkcji „Dodaj pieniądze”, która zawiera instrukcje dotyczące wpłacania pieniędzy dla każdej metody płatności.

4.4. Wartość nominalna Pieniądza Elektronicznego pokrywa się z wartością pieniędzy zdeponowanych / przekazanych na rachunek (po odjęciu standardowej prowizji właściwej dla danej metody płatności, jeśli dotyczy).

4.5. Pieniądze elektroniczne przechowywane na Rachunku nie stanowią depozytu, a SatchelPay w żadnym wypadku nie płaci odsetek za Pieniądze Elektroniczne przechowywane na rachunku SatchelPay i nie zapewnia żadnych innych korzyści związanych z przechowywaniem Pieniądza Elektronicznego.

4.6. Na żądanie Klienta Pieniądze Elektroniczne znajdujące się na jego Koncie mogą zostać wykorzystane w dowolnej chwili, z wyjątkiem przypadków określonych w Ogólnych Warunkach.

4.7. Klient składa wniosek o umorzenie Pieniądza Elektronicznego poprzez wygenerowanie Zlecenia Płatniczego w celu przeniesienia Pieniądza Elektronicznego z jego konta na dowolne inne konto wskazane przez Klienta lub wycofanie Pieniądza Elektronicznego z jego konta za pomocą innych metod obsługiwanych przez SatchelPay i wskazanych w Systemie. SatchelPay ma prawo do zastosowania ograniczeń w zakresie wykupu Pieniądza Elektronicznego.

4.8. Nie będą stosowane żadne szczególne warunki dotyczące wykupu Pieniądza Elektronicznego, które różnią się od standardowych warunków przelewów i innych operacji płatniczych przeprowadzanych na Rachunku. Kwota wykupionych / przekazanych Pieniędzy Elektronicznych jest wybierana przez Klienta.

4.9. Nie zostanie zastosowana dodatkowa opłata za umorzenie Pieniędzy Elektronicznych. W przypadku wykupu Pieniądza Elektronicznego Klient płaci zwykłą opłatę prowizyjną za przelew lub wypłatę pieniędzy, który zależy od wybranej metody elektronicznego przelewu / wypłaty pieniędzy. Standardowe prowizje za korzystanie z usługi Satchel Pay pobiera się za przelewy / wypłaty.

4.10. Pod warunkiem, że Klient wypowie Ogólne Warunki zawartej umowy, a także wnioskuje o zamknięcie swojego Konta i usunięcie swojego Konta Internetowego z Systemu lub SatchelPay zakończy świadczenie usług, pieniądze przechowywane na Koncie Klienta zostaną przelane na konto bankowe lub na rachunek w ramach innego elektronicznego systemu płatności wskazanego przez Klienta. SatchelPay ma prawo najpierw odliczyć fundusze należące do SatchelPay (opłaty za usługi świadczone przez SatchelPay i inne niezapłacone kwoty, w tym między innymi grzywny i szkody poniesione przez SatchelPay z powodu naruszenia Ogólnych Warunków lub innych zobowiązań Klienta, które zostały nałożone przez międzynarodowe organizacje kart płatniczych, inne instytucje finansowe i / lub instytucje państwowe). W przypadku sporu pomiędzy SatchelPay a Klientem, SatchelPay ma prawo do zatrzymania pieniędzy będących przedmiotem sporu do czasu jego rozwiązania.

4.11. SatchelPay zastrzega sobie prawo do nie otworzenia konta i / lub zamknięcia konta bez podania przyczyny.

5. Korzystanie z konta

5.1. Klient może zarządzać Kontem przez Internet, logując się na swoje Konto online za pomocą swojego loginu i hasła lub poprzez Aplikację.

5.2. Transakcje Płatnicze z Rachunku Klienta mogą być realizowane:

5.2.1. dla innego użytkownika Systemu;

5.2.2. na rachunki bankowe w języku litewskim, unijnym i zagranicznym (z wyjątkiem banków w obcych krajach, do których płatności są zabronione; SatchelPay informuje klienta o takich krajach w systemie);

5.2.3. na rachunki w innych elektronicznych systemach płatności określonych w Systemie;

5.2.4. na inne karty debetowe i kredytowe korzystając z usługi płatniczej karta na kartę.

5.3. Środki mogą być przekazywane na Rachunek w różnych walutach. Klientowi zostanie przedstawiony kurs wymiany walut obowiązujący w momencie konwersji przed dokonaniem transakcji w innej walucie w ramach Systemu. Kurs wymiany jest stale aktualizowany w Systemie.

5.4. Bank lub inny system elektronicznego przekazu pieniężnego może pobierać opłaty za przelew środków z / na rachunek Klienta na rachunek bankowy, kartę kredytową lub rachunek płatniczy innego elektronicznego systemu płatności.

5.4.1. SatchelPay może pobierać dodatkowe opłaty, jeśli otrzymane środki muszą zostać zamienione na inną walutę zanim będzie możliwe zaksięgowanie ich na rachunku Klienta.

5.5. Opłaty za Usługi SatchelPay są potrącane z Konta Klienta. W przypadku, gdy kwota środków na Koncie jest mniejsza niż kwota Transferu Płatności i cena Usługi SatchelPay, Transfer Płatności nie zostanie wykonany.

5.6. W przypadku, gdy Klient wskaże nieprawidłowe dane odbiorcy, a Zlecenie Płatnicze zostanie wykonane zgodnie z danymi dostarczonymi przez Klienta (np. Klient poda niewłaściwy numer konta) uznaje się, że SatchelPay prawidłowo wypełnił swoje zobowiązania i nie zwraca przekazanej kwoty do Klienta. Klient powinien bezpośrednio skontaktować się z osobą, która otrzymała przelew w sprawie zwrotu pieniędzy.

5.7. Klient zobowiązany jest do złożenia Zlecenia Płatniczego na realizację Transakcji Płatniczej zgodnie z instrukcjami określonymi w Systemie i obowiązującymi w momencie przelewu.

5.8. Jeśli Płatnik złoży nieprawidłowe zlecenie płatności lub wskaże nieprawidłowe dane dla przelewu, ale Transfer płatności nie został jeszcze zrealizowany, Klient może zażądać skorygowania zlecenia płatności.

5.9. Jeżeli SatchelPay nie może przekazać środków pieniężnych wskazanych w Zleceniu Płatniczym odbiorcy z powodu błędów podanych przez Klienta, Zlecenie Płatnicze może zostać anulowane, a środki mogą zostać zwrócone do Klienta, jeśli jest to technicznie możliwe.

5.10. We wszystkich przypadkach, gdy SatchelPay otrzyma Zlecenie płatnicze, ale środki nie mogą zostać zasilone z powodu błędów w poleceniu płatności lub niewystarczających informacji, SatchelPay podejmuje wszelkie możliwe środki w celu śledzenia Operacji Płatniczych w celu uzyskania dokładnych informacji i wykonania Zlecenia Płatniczego.

5.11. Klient po zauważeniu, że pieniądze zostały zaksięgowane na jego Koncie przez pomyłkę lub w inny sposób, który nie ma podstawy prawnej, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SatchelPay, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zauważeniu błędnie przyznanych środków pieniężnych. Klient nie ma prawa dysponować pieniędzmi, które nie należą do niego. W takich przypadkach SatchelPay ma prawo, a Klient wyraża nieodwołalną zgodę na odliczenie pieniędzy z jego konta bez zlecenia Klienta. Jeżeli kwota pieniędzy na koncie Klienta jest niewystarczająca do obciążenia pieniędzy uznanych przez pomyłkę, Klient bezwarunkowo zobowiązuje się do spłaty SatchelPay pieniędzy uznanych przez pomyłkę w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania takiego żądania od SatchelPay.

5.12. Klient ma prawo do zmiany limitów na Transfery Płatnicze dla konta poprzez wypełnienie dodatkowego Potwierdzenia Rachunku Internetowego zgodnie z procedurą ustanowioną w Systemie oraz ustalenie innych limitów przelewów poprzez wypełnienie dodatkowego potwierdzenia. Klient może ustalić limity według własnego uznania, jednak SatchelPay ma prawo w każdej chwili ograniczyć wielkość limitów. Klient może sprawdzić zastosowane limity w Systemie. Klient zostanie powiadomiony o wejściu limitu w życie za pośrednictwem poczty e-mail i Systemu.

5.13. Klient może sprawdzić saldo i historię konta logując się do konta internetowego lub aplikacji. Klient może również znaleźć informacje o wszystkich stosowanych opłatach pobranych z rachunku Klienta w wybranym okresie.

5.14. Potwierdzenia, zamówienia, wnioski, powiadomienia i inne czynności dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich lub innego miejsca poprzez zalogowanie się na Konto Klienta i identyfikację w ten sposób traktowane są jako zawarcie umowy.

5.15. Zarządzanie rachunkiem poprzez Internet:

5.15.1. Aby wykonać Operację Płatniczą za pośrednictwem Internetu, Klient musi wypełnić Zlecenie Płatnicze w systemie i złożyć go do realizacji. Tym samym elektronicznie potwierdzając swoją zgodę w Systemie na wykonanie Zlecenia Płatniczego.

5.15.2. Złożenie zlecenia płatniczego w Systemie jest umową Klienta na wykonanie operacji płatniczej i nie można jej anulować (anulowanie zlecenia płatniczego jest możliwe tylko do momentu rozpoczęcia realizacji zlecenia płatności. Status zlecenia płatniczego i możliwość anulowania są widoczne na koncie internetowym klienta).

5.15.3. Przy wypełnianiu zlecenia płatniczego Klient może wprowadzić przyszłą datę płatności, która może być ważna aż do 30 dni. Jeżeli kwota pieniędzy na rachunku Klienta jest wystarczająca w dniu określonym przez Klienta, zlecenie płatnicze zostanie wykonane. Przeniesienie na inne Konto będzie realizowane na początku wskazanego dnia (00:00 AM zgodnie ze strefą czasową serwera GMT + 2). Przelew na rachunek bankowy realizowany jest w terminach określonych w Systemie.

5.15.4. W przypadku, gdy kwota pieniędzy na koncie Klienta jest niewystarczająca do wykonania zlecenia płatności, Transfer Płatności zostanie anulowany. Klient może ponownie złożyć zlecenie, gdy kwota na rachunku będzie wystarczająca. Jeśli kwota pieniędzy na rachunku jest niewystarczająca w jednej walucie, ale istnieje wystarczająca ilość pieniędzy w innej walucie przelew nie zostanie zrealizowany, dopóki Klient nie zamieni waluty (z wyjątkiem przypadków, gdy Klient zamówił automatyczną funkcję wymiany walut lub transfer jest przeznaczony do opłacania towarów lub usług za pośrednictwem Systemu).

5.16. Zlecenie płatności jest uważane za otrzymane (obliczenie czasu realizacji takich Zleceń Płatniczych) w dniu jego otrzymania lub jeżeli moment otrzymania zlecenia płatności nie jest dniem roboczym, zlecenie płatnicze uważa się za otrzymane w najbliższy dzień roboczy.

5.17. Zlecenie płatności (spoza systemu), które zostało odebrane przez SatchelPay w dzień roboczy, ale nie w godzinach pracy ustalonych przez SatchelPay, jest uważany za odebrany w najbliższy dzień roboczy SatchelPay.

5.18. Wszystkie zlecenia płatnicze otrzymywane przez System są umieszczane w priorytetowej kolejce. Następnie Zlecenia Płatnicze są realizowane zgodnie z kolejką, a realizacja następuje natychmiast lub zaraz po zakończeniu poprzednich Zleceń Płatniczych.

5.19. SatchelPay ma prawo do rejestrowania i przechowywania wszelkich Zleceń Płatniczych przesłanych w dowolny sposób uzgodniony z SatchelPay, a także do rejestrowania i przechowywania informacji o wszystkich Operacjach Płatniczych wykonywanych przez Klienta lub zgodnie z Zleceniami Płatniczymi Klienta. Zapisy, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być składane przez SatchelPay Klientowi i / lub osobom trzecim, które mają prawo do otrzymania takich danych na zasadach określonych w ustawodawstwie, jako dowód potwierdzający złożenie Zleceń Płatniczych i / lub zrealizowaną Operację Płatniczą.

5.20. Zlecenia Płatnicze składane przez Klienta muszą być zgodne z wymogami składania takiego zlecenia płatniczego i / lub treści zlecenia płatniczego ustanowionego aktami prawnymi lub SatchelPay. Zlecenia płatnicze składane przez Klienta będą sformułowane jednoznacznie, a tym samym będą możliwe do wykonania i muszą zawierać jasno określoną wolę Klienta. SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za błędy, rozbieżności, powtórzenia i / lub sprzeczności w zleceniach płatniczych składanych przez Klienta. Jeżeli Zlecenie płatnicze złożone przez Klienta nie zawiera wystarczającej ilości danych lub zawiera braki, SatchelPay, niezależnie od rodzaju braków w zleceniu płatności, może odmówić realizacji takiego polecenia płatności lub wykonać je zgodnie z danymi podanymi w Poleceniu Zapłaty.

5.21. SatchelPay ma prawo odmówić realizacji zlecenia płatniczego w przypadku uzasadnionej wątpliwości że: zlecenie płatności zostało złożone przez Klienta lub upoważnionego przedstawiciela Klienta, zlecenie płatności lub przedłożone dokumenty są prawnie uzasadnione. W takich przypadkach SatchelPay ma prawo żądać od Klienta dodatkowego potwierdzenia złożonego zlecenia płatności i / lub przedstawienia dokumentów potwierdzających prawa osób do zarządzania środkami przechowywanymi na Koncie lub innych dokumentach wskazanych przez SatchelPay w sposób akceptowalny przez SatchelPay na koszt klienta. W przypadkach wymienionych w tym punkcie SatchelPay działa w celu ochrony interesów prawnych Klienta, SatchelPay i / lub innych osób, w związku z czym SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą powstać w związku z odmową wykonania złożonego zlecenia płatniczego.

5.22. Przed realizacją zlecenia płatniczego składanego przez Klienta, SatchelPay ma prawo żądać od Klienta dokumentów potwierdzających prawne źródło pieniędzy związanych ze Zleceniem Płatniczym. W przypadku, gdy Klient nie złoży takich dokumentów, SatchelPay ma prawo odmówić realizacji Zlecenia Płatniczego Klienta.

5.23. SatchelPay ma prawo angażować osoby trzecie do częściowego lub całkowitego wykonania Zlecenia Płatniczego Klienta, jeżeli wymagają tego interesy Klienta i / lub istota Zlecenia Płatniczego. W przypadku, gdy istota Zlecenia Płatniczego Klienta wymaga wysłania i wykonania Płatności przez inną instytucję finansową, ale ta instytucja zawiesza Zlecenie Płatnicze, SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za takie działania instytucji finansowej, ale podejmuje próbę znalezienia uzasadnienie zawieszenia zlecenia płatniczego. SatchelPay ma prawo do zawieszenia i / lub zakończenia realizacji Zlecenia płatniczego przez Klienta, jeśli wymaga tego prawo lub w przypadku, gdy jest to konieczne z innych przyczyn niezależnych od SatchelPay.

5.24. W przypadku, gdy SatchelPay odmówi wykonania Zlecenia płatniczego złożonego przez Klienta, SatchelPay niezwłocznie poinformuje o tym Klienta lub stworzy niezbędne warunki, aby Klient mógł zapoznać się z takim powiadomieniem, z wyjątkiem przypadków, gdy takie powiadomienie jest technicznie niemożliwe lub zabronione przez akty prawne.

5.25. SatchelPay nie przyjmuje i nie wykonuje Zleceń płatniczych Klienta, aby wykonywać operacje na Koncie Klienta, jeśli środki na Koncie zostaną zatrzymane, prawo Klienta do zarządzania funduszami jest poza tym ograniczone prawnie lub w przypadku zawieszenia operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami akty prawne.

5.26. Jeżeli pieniądze przekazane przez Polecenie płatności zostaną zwrócone z przyczyn niezależnych od SatchelPay (niedokładne dane Zlecenia Płatniczego, konto odbiorcy zostanie zamknięte itp.) Zwrócona kwota zostanie zaksięgowana na Rachunku Klienta. Opłaty zapłacone przez Płatnika za realizację Polecenia płatności nie są zwracane, a inne opłaty związane z zwrotem pieniędzy i zastosowane do SatchelPay mogą zostać potrącone z Rachunku Klienta.

5.27. SatchelPay ma prawo zwrócić stronie wydającej każdą przychodzącą transakcję, która wydaje się podejrzana w jakikolwiek sposób i pobierać odpowiednie opłaty z konta Klienta. Opłaty mogą obejmować standardowe opłaty za przelew bankowy lub procedurę potwierdzania SWIFT w celu identyfikacji numeru rachunku emitenta i przydziału zwracanych środków. Opłata może być wyższa w zależności od miejsca przeznaczenia, waluty i w stosownych przypadkach przeliczania walut.

5.28. Klient zgadza się, że SatchelPay przekaże Dane Osobowe Klienta osobom bezpośrednio związanym z realizacją Operacji Płatniczej, takimi jak: międzynarodowe organizacje kart płatniczych, firmy przetwarzające informacje o płatnościach za pomocą kart płatniczych, dostawca usług płatniczych odbiorcy, operator systemu płatności w celu realizacji operacji płatniczej, pośrednicy dostawcy usług płatniczych klienta i odbiorcy.

5.29. W razie potrzeby i / lub wymagane przez instytucje innych państw, SatchelPay ma prawo do otrzymania dodatkowych informacji (np. Imienia i nazwiska / tytułu odbiorcy płatności, kodu płatności) wymaganych do prawidłowego wykonania Zlecenia płatniczego.

5.30. Podczas wykonywania Zleceń płatniczych zainicjowanych przez Klienta, SatchelPay przekazuje Dostawcy Usług Płatniczych informacje (w tym Dane Osobowe Klienta) określone przez Klienta w Zleceniu Płatniczym.

5.31. W przypadku śmierci Klienta (w przypadku, gdy klient jest osobą fizyczną), Konto Klienta zostanie zamknięte, a środki znajdujące się w posiadaniu Klienta zostaną przekazane na wskazany rachunek następcy. Działania wskazane w niniejszej klauzuli będą realizowane zgodnie z procedurą przewidzianą w obowiązujących przepisach.

5.32. SatchelPay pobierze wszystkie odpowiednie opłaty związane z zamknięciem Rachunku. Jeżeli żaden następca nie zażąda, aby część środków pozostała (tj. nie zostało wskazane miejsce, gdzie środki mają zostać przekazane) na Rachunku w ciągu 12 miesięcy, SatchelPay będzie również pobierać środki na Rachunku z dzienną opłatą w wysokości 0,15%.

5.33. Klient zgadza się, że SatchelPay, świadcząc Usługi, może korzystać z usług kontrahentów (w tym, ale nie wyłącznie: banków, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczych i innych instytucji finansowych). SatchelPay ma prawo do pozyskania kontrahentów do świadczenia Usług bez uprzedniego umowa z klientem.

5.34. Niektórzy klienci mogą podlegać wymogowi zapłaty z góry, który pozwala SatchelPay na lepszą ochronę przed możliwymi ryzykami i wydatkami związanymi z poszczególnymi Rachunkami. SatchelPay powiadamia takich Klientów o wymaganiu, a płatność z góry jest nakładana tylko za uprzednią zgodą klienta.

5.34.1. Zaliczka jest przechowywana przez 45 dni kalendarzowych po zamknięciu Rachunku. Jeśli po zamknięciu Rachunku pojawią się dodatkowe wydatki związane z Rachunkiem, SatchelPay może zachować zaliczkę dłużej niż 45 dni kalendarzowych. SatchelPay ma również prawo do obciążenia powstałych wydatków z zaliczki. Jeżeli kwota zaliczki nie jest wystarczająca, SatchelPay może żądać innych wydatków wynikających z działalności Klienta w sądzie.

5.34.2. SatchelPay może zwolnić zaliczkę przed zamknięciem Konta.

5.34.3. SatchelPay nie płaci odsetek za zaliczkę.

6. Cennik

6.1. Cennik Usług (Cennik) jest podany na stronie www.satchelpay.com/pl/fees i jest uważany za część niniejszych Ogólnych Warunków. SatchelPay jest uprawniony do jednostronnej modyfikacji Cennika oraz zmiany kwoty, częstotliwości lub terminów płatności wszelkich opłat i / lub kosztów związanych ze świadczonymi usługami. SatchelPay powiadomi Klienta o tych zmianach w ciągu 5 dni roboczych przed datą wejścia w życie nowego / zmienionego Cennika; chyba, że ustawodawstwo Republiki Litewskiej przewiduje inny okres.

6.2. Klient potwierdza, że został odpowiednio zapoznany z Cennikiem i warunkami płatności, które są stosowane i istotne dla Klienta.

6.3. Opłaty należne do Klienta zostaną potrącone z salda konta.

6.4. Wszystkie opłaty nie podlegają zwrotowi.

6.5. Wszystkie opłaty SatchelPay są płatne w euro. W przypadku braku wystarczającej ilości środków w pieniądzu fiduracyjnym i / lub w walucie euro na koncie, SatchelPay organizuje wymianę wymaganej kwoty na walutę fiduracyjną oraz euro. SatchelPay ma prawo do wymiany pieniędzy na pieniądz fiduracyjny i niezbędną walutę stosując kurs wymiany walut publikowany w Systemie. W przypadku, gdy na koncie znajdują się Pieniądze Elektroniczne, a także środki w innej walucie niż euro, SatchelPay może zdecydować czy wymienić Pieniądz Elektroniczny na pieniądz fiduracyjny, czy środki w innej walucie na euro.

6.6. Klient zobowiązuje się do zapewnienia, że na jego rachunku będzie wystarczająca ilość pieniędzy na opłacenie wszystkich opłat należnych do SatchelPay. Jeśli Klient nie zapłaci SatchelPay za dostarczone usługi w terminie, płaci 0,2% od tej kwoty za każdy zaległy dzień.

7. Działania zabronione

7.1. Klientowi zabrania się:

7.1.1. naruszać prawa SatchelPay do znaków towarowych, praw autorskich, tajemnic handlowych i innych praw własności intelektualnej;

7.1.2. podawać nieprawdziwe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje;

7.1.3. odmówić udzielenia informacji żądanych przez SatchelPay;

7.1.4. przekazywać i / lub otrzymywać pieniądze uzyskane nielegalnie;

7.1.5. odmówić współpracy z SatchelPay w dochodzeniu w sprawie naruszeń;

7.1.6. rozprzestrzeniać wirusy komputerowe i podejmować inne działania, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie Systemu, uszkodzenie lub zniszczenie informacji, a także zabronione jest powodowanie innych uszkodzeń systemów, sprzętu lub informacji;

7.1.7. podejmować jakichkolwiek innych umyślnych działań, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie Systemu, uszkodzenie lub zniszczenie informacji, a także spowodować inne uszkodzenia systemów, sprzętu, informacji lub stron trzecich;

7.1.8. organizować nielegalny hazard, handel bronią, narkotykami, lekami na receptę, sterydami, pornografią, nielicencjonowaną loterią, nielegalnym oprogramowaniem lub innymi produktami albo usługami zabronionymi przez prawo;

7.1.9. świadczyć usługi finansowe bez uprzedniej zgody SatchelPay;

7.1.10. świadczyć usługi zabronione przez prawo lub sprzeczne z porządkiem publicznym i / lub dobrymi obyczajami.

8. Komunikacja

8.1. Klient wyraża zgodę na zapewnienie komunikacji przez SatchelPay w Systemie. Klient potwierdza, że komunikacja przedstawiona za pośrednictwem Systemu będzie brana pod uwagę adekwatnie. Klient otrzymuje powiadomienie w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin po jej opublikowaniu w Systemie.

8.2. Wszelka komunikacja między Klientem a SatchelPay będzie odbywać się w języku, w którym została zawarta Umowa Usług przez Klienta i SatchelPay.

8.3. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia SatchelPay o każdej zmianie numeru telefonu, adresu e-mail i innych informacji przesłanych podczas tworzenia Konta SatchelPay nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

8.4. Klient potwierdza również, że ma dostęp do Internetu i zgadza się, że SatchelPay może przekazywać Klientom informacje nieobjęte klauzulą poufności i / lub adresami osobistymi, publikując je na stronie internetowej www.satchelpay.com.

8.5. SatchelPay może w każdej chwili zmienić informacje na swojej stronie internetowej. SatchelPay nie ma również obowiązku powiadamiania Klientów o takich zmianach.

9. Informacja klientów

9.1. SatchelPay przywiązuje najwyższą wagę do prywatności i przyjmuje surowe zasady poufności dotyczące obecnych i byłych Klientów. SatchelPay robi wszystko, co jest wymagane, aby bezpiecznie chronić wszelkie informacje przechowywane na temat Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ujawniamy nikomu informacji o Klientach bez upoważnienia lub wymagań przez prawo.

9.2. SatchelPay może rejestrować i / lub monitorować rozmowy telefoniczne między Klientami i personelem w celu poprawy jakości usług i / lub do celów weryfikacji lub szkolenia.

9.3. SatchelPay nie może zagwarantować, że informacje przesyłane przez Internet podczas korzystania ze strony internetowej SatchelPay są całkowicie bezpieczne. Klienci dostarczają informacje na własne ryzyko.

9.4. SatchelPay przechowuje dane osobowe Klienta oraz historię transakcji zgodnie z wymogami prawa. Zamknięcie Rachunku SatchelPay nie powoduje anulowania takich danych, chyba że Klient zażąda takiej anulacji zgodnie z jego prawem.

10. Poprawki. Wypowiedzenie umowy

10.1. Niniejsze Ogólne Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym czasie w celu:

10.1.1. odzwierciedlenia nowych wydarzeń biznesowych, prawnych i innych zmian mających wpływ na SatchelPay;

10.1.2. uczynienia Ogólnych Warunków bardziej przejrzystymi dla Klientów i w razie potrzeby poprawienia wszelkich błędów;

10.1.3. zapewnienia rozsądnych i konkurencyjnych operacji biznesowych;

10.1.4. reprezentowania zmiany warunków rynkowych, praktyk bankowych lub kosztorysu usług.

10.2. SatchelPay powiadomi Klienta o każdej zmianie Ogólnych Warunków za pośrednictwem Systemu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych przed zamierzonymi zmianami. Taka informacja zostanie również ogłoszona na stronie internetowej oraz w aplikacji SatchelPay.

10.3. Jeżeli Klient nie zgadza się na dokonane zmiany lub uzupełnienia, ma prawo do wypowiedzenia zawartych umów drogą pisemnego wypowiedzenia do SatchelPay nie później niż 3 (trzy) dni robocze przed planowaną datą rozwiązania.

10.4. Okres powiadomienia nie ma zastosowania i powiadomienia nie przekazuje się, jeżeli:

10.4.1. Warunki Ogólne zostały zmienione ze względu na zmiany w prawie;

10.4.2. Koszty usług są zmniejszone;

10.4.3. Warunki Ogólne zmieniają się w sposób, który stawia Klienta w korzystniejszej pozycji;

10.4.4. Klient zobowiązuje się, aby zapoznawać się okresowo z Ogólnymi Warunkami, aby być świadomym takich zmian i kontynuować korzystanie z systemu SatchelPay zgodnie z akceptacją przez Klienta zmodyfikowanych Ogólnych Warunków.

10.5. Klient i SatchelPay są uprawnieni do rozwiązania stosunków, w tym zawarcia między sobą umów z zachowaniem 30-dniowego (trzydziestodniowego) okresu wypowiedzenia.

10.6. SatchelPay może natychmiast zakończyć relacje z Klientem, w tym wszystkie zawarte umowy i / lub świadczone usługi w następujących przypadkach:

10.6.1. Klient nie realizuje żadnej płatności, która jest należna;

10.6.2. Klient naruszył (lub prawdopodobnie naruszył) wszelkie odpowiednie krajowe przepisy prawne i / lub regulacje;

10.6.3. Klient naruszył oświadczenia i zapewnione gwarancje;

10.6.4. Niektóre zachowania Klienta i / lub szczególne okoliczności określone w innych wewnętrznych zasadach SatchelPay są wymienione jako przyczyny zakończenia relacji;

10.6.5. SatchelPay uważa, że Klient już nie spełnia profilu Klienta SatchelPay.

11. Zawieszenie usług

11.1. SatchelPay według własnego uznania ma prawo jednostronnie i bez wcześniejszego ostrzeżenia zastosować jeden lub kilka z następujących środków:

11.1.1. zawiesić wykonanie Usług;

11.1.2. ograniczyć dostęp Klienta do Konta i / lub Konta online;

11.1.3. odmówić świadczenia Usług.

11.2. Środki wskazane w Punkcie 10.1 Ogólnych Warunków można stosować w następujących przypadkach:

11.2.1. jeśli Klient naruszy Ogólne Warunki i / lub pojawi się podejrzenie, że Klient naruszył Ogólne Warunki;

11.2.2. działania Klienta mogą zaszkodzić reputacji SatchelPay lub mogą spowodować straty, sankcje pieniężne lub inne negatywne konsekwencje dla SatchelPay;

11.2.3. podana instrukcja płatności jest niekompletna i / lub niepoprawna;

11.2.4. wystąpiły okoliczności niezależne od SatchelPay;

11.2.5. w przypadkach określonych przez obowiązujące prawo;

11.2.6. SatchelPay zda sobie sprawę ze śmierci Klienta, braku zdolności prawnej, bankructwa lub niewypłacalności;

11.2.7. SatchelPay dowie się o sporze dotyczącym działania konta Klienta lub własności funduszy Klienta na rachunku lub o tym, że strona trzecia zażądała odsetek z konta Klienta;

11.2.8. SatchelPay ma powody sądzić, że Klient lub powiązane osoby trzecie zachowują się w niewłaściwy sposób wobec urzędników SatchelPay (np. w przerażający, groźny lub agresywny sposób);

11.2.9. SatchelPay ma powody, aby sądzić, że Klient lub powiązane osoby trzecie korzystały lub nadal używają kont firmowych, podczas gdy kompetencja osoby, która reprezentuje konkretną osobę prawną budzi wątpliwości;

11.2.10. SatchelPay ma powody, by sądzić, że Klient lub płatności na / albo z jego Konta, podlegają międzynarodowemu reżimowi sankcji;

11.2.11. SatchelPay ma powody sądzić, że Klient lub powiązane osoby trzecie wykorzystały lub używają Konta w sposób nielegalny lub nieuczciwy;

11.2.12. Klient nie dostarczy SatchelPay informacji i / lub dokumentacji wymaganych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, aby umożliwić świadczenie usług w razie potrzeby lub w formie, która jest do zaakceptowania przez SatchelPay;

11.2.13. Konto Klienta nigdy nie było używane lub nie było używane przez dłuższy czas;

11.2.14. SatchelPay ma uzasadnione potwierdzenie dotyczące nieuczciwości działania Klienta;

11.2.15. SatchelPay ma podstawy by sądzić, że istnieje prawny wymóg zakończenia stosunków z Klientem, jak również sąd albo inny organ wymaga zawieszenia lub ograniczenia działania konta lub świadczenia jakichkolwiek innych usług;

11.2.16. SatchelPay dorzecznie podejrzewa nieautoryzowane lub nieuczciwe wykorzystanie pieniędzy na Rachunku i / lub Instrumentach Płatniczych.

11.3. SatchelPay niezwłocznie informuje Klienta o podjętych działaniach wskazanych w pkt. 10.1, a także o możliwości zwrotu pieniędzy należnych Klientowi w ciągu 1 dnia roboczego od działań określonych w pkt 10.1, z wyjątkiem przypadków, w których podanie takich informacji powoduje osłabienie środków bezpieczeństwa lub jest zabronione przez akty prawne.

11.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia SatchelPay, że ktoś włamał się do Systemu i / lub Konta i / lub Konta internetowego, SatchelPay ma prawo zawiesić świadczenie niektórych lub wszystkich usług na rzecz Klienta.

11.5. W przypadku, gdy SatchelPay racjonalnie podejrzewa lub dowiaduje się o nielegalnym zakupie albo nieuprawnionym użyciu Instrumentów Płatności, również istnieją fakty lub podejrzenia, że spersonalizowane cechy bezpieczeństwa Instrumentu Płatniczego stały się znane lub mogą być używane przez osoby trzecie, lub SatchelPay ma uzasadnione podejrzenia, że fundusze na rachunku i / lub Instrumentach płatności mogą być nielegalnie używane przez osoby trzecie, SatchelPay może zawiesić wszystkie transakcje podejmowane Instrumentem Płatności.

11.6. Zawieszenie i / lub zakończenie świadczenia usług nie zwalnia Klienta z wykonania wszystkich obowiązków w stosunku do SatchelPay, które powstały do czasu rozwiązania.

11.7. W przypadku wypowiedzenia umów między Klientem a SatchelPay, Klient wybiera metodę umorzenia swoich Elektronicznych Pieniędzy. Klient zobowiązuje się wykonać wszystkie niezbędne czynności w celu realizacji Pieniądza Elektronicznego. W przypadku, gdy Klient nie wybierze metody wykupu swoich Elektronicznych Pieniędzy i / lub nie podejmie niezbędnych działań w celu wykupu swoich Elektronicznych Pieniędzy, SatchelPay może wykupić Elektroniczne Pieniądze Klienta metodą umorzenia Pieniądza Elektronicznego, która jest dostępna w momencie odkupienia.

11.8. SatchelPay może zawiesić dostęp Klienta do usług bez uprzedniego powiadomienia w przypadku, gdy ważność autoryzacji przedstawiciela Klienta wygasła lub jego autoryzacja została anulowana, a SatchelPay nie został zidentyfikowany w sprawie przedłużenia autoryzacji.

12. Odpowiedzialność stron

12.1. Każda ze stron jest odpowiedzialna za wszelkie grzywny, przepadki i inne straty poniesione przez drugą stronę z powodu naruszenia Ogólnych Warunków, innych wewnętrznych zasad i / lub umów zawartych przez winną stronę. Strona winna zobowiązana jest do zwrotu szkody poniesionej bezpośrednio z powodu wynikającej odpowiedzialności wobec strony poszkodowanej. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność SatchelPay jest ograniczona przez następujące postanowienia:

12.1.1. SatchelPay ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane bezpośrednim i istotnym naruszeniem Ogólnych Warunków dokonanych przez SatchelPay i tylko za szkody, które mogły być przewidziane przez SatchelPay w czasie naruszenia Ogólnych Warunków, innych wewnętrznych zasad i / lub umów zakończonych;

12.1.2. Wysokość odszkodowania za szkody spowodowane naruszeniem Ogólnych Warunków, wewnętrznych zasad i / lub zawartych umów przez SatchelPay, nie przekroczy średniej Opłaty Prowizyjnej za ostatnie 3 (trzy) miesiące opłacane do SatchelPay przez Klienta za świadczone usługi. To ograniczenie jest stosowane do łącznej kwoty wszystkich naruszeń danego miesiąca. W przypadku gdy nie można obliczyć średniej z 3 (trzech) miesięcy, rekompensata nie może przekroczyć 2 000 euro (dwa tysiące euro);

12.1.3. We wszystkich przypadkach SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta zysków i dochodów, utratę reputacji Klienta, utratę lub zaniedbanie działalności Klienta oraz szkody pośrednie;

12.1.4. Ograniczenia odpowiedzialności SatchelPay nie będą stosowane, jeżeli takie ograniczenia są zabronione przez obowiązujące prawo.

12.2. Klient zobowiązuje się do opuszczenia SatchelPay i jego partnerów zaangażowanych w świadczenie usług nieszkodliwych, z tytułu jakichkolwiek roszczeń, wydatków lub kosztów (w tym kosztów prawnych i grzywien), które SatchelPay ponosi lub cierpi z powodu naruszenia Ogólnych Warunków i / lub naruszenia obowiązującego prawa i / lub regulacji.

12.3. SatchelPay nie gwarantuje bezproblemowego działania Systemu, ponieważ na jego (nieprawidłowe) działanie może mieć wpływ wiele czynników niezależnych od SatchelPay. SatchelPay dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie jak najbardziej płynne działanie Systemu, jednak SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zaburzeń działania Systemu, jeśli nie występują one z winy SatchelPay.

12.4. Przypadki, gdy SatchelPay ogranicza czasowo dostęp do Systemu, ale nie dłużej niż przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny, z powodu jego naprawy, ulepszenia i innych podobnych przypadków i jeśli SatchelPay poinformuje Klienta o tym z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwa) dni robocze, nie są uważane za zaburzenia funkcjonowania Systemu.

12.5. SatchelPay nie ponosi odpowiedzialności za:

12.5.1. wypłatę pieniędzy i przelew z rachunku oraz inne operacje płatnicze za pomocą środków zgromadzonych na koncie Klienta, jeżeli Klient nie zabezpieczył swoich Haseł i / lub innych instrumentów identyfikacyjnych, w wyniku czego stały się one znane innym osobom, a także nielegalnych działań i operacji osób trzecich dokonywanych przy użyciu podrobionych i / lub bezprawnych dokumentów, lub nieprzepisowo otrzymanych danych;

12.5.2. błędy i późne lub nieodebrane transakcje dokonane przez banki, systemy billingowe i inne strony trzecie;

12.5.3. konsekwencje wynikające z zakłóceń w wypełnianiu jakichkolwiek zobowiązań SatchelPay spowodowanych przez stronę trzecią, która jest poza kontrolą SatchelPay;

12.5.4. konsekwencje powstałe po prawnym wypowiedzeniu przez SatchelPay Ogólnych Warunków, innych wewnętrznych zasad i zawartych umów lub ograniczenia dostępu do nich, również po rozsądnym ograniczeniu / zakończeniu świadczenia części Usług;

12.5.5. wszelkie straty lub niedogodności wynikające z nieaktualności Ogólnych Warunków Klienta;

12.5.6. towary i usługi zakupione przy użyciu Konta, a także za płatności dla drugiej strony nieprzestrzegające warunków jakiejkolwiek umowy;

12.5.7. niedotrzymanie własnych zobowiązań umownych i odszkodowań w przypadku, gdy zostały spowodowane przez SatchelPay wypełniając obowiązki określone przez prawo;

12.5.8. jakiekolwiek zakłócenie świadczenia usług;

12.5.9. wypłatę pieniędzy i przelewy z konta oraz inne operacje pieniędzmi przechowywanymi na Rachunku w przypadku, gdy Klient nie zabezpieczył swojego Hasła i stało się dostępne dla innych osób;

12.5.10. działania banków, systemów płatności i innych działań stron trzecich, które pozostają poza kontrolą SatchelPay;

12.5.11. w okolicznościach, w których SatchelPay zawiesi i / lub zakończy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

12.5.12. strat poniesionych z powodu nieautoryzowanych operacji płatniczych, jeżeli Klient poniósł je na skutek rażącego niedbalstwa lub niewykonania obowiązków wynikających z Ogólnych Warunków;

12.5.13. wszelkie straty pośrednie lub wynikowe, w tym między innymi: utratę zysków, utratę reputacji.

12.6. Klient jest w pełni odpowiedzialny za poprawność danych, zamówień i dokumentów przesłanych do SatchelPay.

12.7. Jeżeli Klient będący konsumentem zaprzeczy, że autoryzował operację płatniczą, która uzyskała autoryzację lub stwierdza, że operacja płatnicza została wykonana w niewłaściwy sposób, SatchelPay jest zobowiązany do udowodnienia, że autentyczność tej operacji płatniczej została potwierdzona, prawidłowo zarejestrowana i umieszczona na rachunkach oraz, że nie została zaatakowana przez jakiekolwiek błędy techniczne lub inne usterki.

12.8. Jeżeli Klient jest konsumentem, Klient ponosi wszelkie straty powstałe w wyniku nieautoryzowanych operacji płatniczych w wysokości do 50 (pięćdziesięciu) euro, jeżeli te straty zostały poniesione z powodu: użycia zagubionego lub skradzionego Instrumentu Płatniczego; nielegalnego nabycia Instrumentu Płatniczego.

12.9. Klient ponosi wszelkie straty poniesione w wyniku nieautoryzowanych Operacji Płatniczych, jeśli zostały poniesione w wyniku nieuczciwego działania lub z powodu rażącego niedbalstwa, lub umyślnego niewykonywania jednego albo kilku obowiązków wskazanych poniżej:

12.9.1. przestrzeganie zasad regulujących wydawanie i korzystanie z Instrumentu płatniczego przewidzianego w Ogólnych Warunkach oraz wewnętrznych przepisach regulujących kwestię Instrumentu Płatniczego;

12.9.2. jeśli Klient dowie się o utracie, kradzieży, nielegalnym zakupie lub nieuprawnionym użyciu Instrumentu Płatności, o faktach i podejrzeniach, że spersonalizowane zabezpieczenia jego Instrumentów Płatniczych stały się znane lub mogą być używane przez osoby trzecie, Klient niezwłocznie powinien powiadomić SatchelPay lub przedmiot wskazany przez SatchelPay, zgodnie z zasadami regulującymi wydawanie i korzystanie z Instrumentu Płatniczego przewidzianego w niniejszych Ogólnych Warunkach i / lub innych wewnętrznych zasadach SatchelPay;

12.9.3. podjęcie wszelkich możliwych środków w celu ochrony spersonalizowanych zabezpieczeń Instrumentu Płatniczego po jego wydaniu.

12.10. Jeśli Klient lub jego działania spowodowały poniesienie przez SatchelPay strat, grzywien lub kosztów prawnych, SatchelPay ma prawo do obciążenia rachunku Klienta. Jeśli środki te nie wystarczą na pokrycie strat, grzywien i wydatków związanych z transakcjami prawnymi, SatchelPay może zwrócić się do sądu.

12.11. Po złożeniu przez Klienta zawiadomienia z wnioskiem o zablokowanie Instrumentu Płatniczego, a SatchelPay będzie ponosił kolejne straty wynikające z zagubionego, skradzionego lub nielegalnie nabytego Instrumentu Płatności Klienta, z wyjątkiem przypadków, gdy Klient nie działał w dobrej wierze.

12.12. W przypadku, gdy SatchelPay nie umożliwi warunków dla Klienta do natychmiastowego powiadomienia o zagubionym, skradzionym lub nielegalnie nabytym Instrumencie Płatniczym, SatchelPay ponosi straty poniesione w wyniku nieuprawnionego użycia tego Instrumentu Płatniczego, z wyjątkiem przypadków, gdy Klient nie działał w dobrej wierze.

12.13. Obecne postanowienia Ogólnych Warunków, które są przeznaczone dla konsumentów, nie mają zastosowania dla Klientów niebędących konsumentami i działających zgodnie z Ogólnymi Warunkami oraz innymi wewnętrznymi zasadami realizującymi cele związane z ich działalnością gospodarczą, handlową lub zawodową.

12.14. Klient powinien sprawdzać informacje o Operacjach Płatniczych wykonywanych na koncie co najmniej raz w miesiącu i powiadamiać SatchelPay o nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wykonanych Operacjach Płatniczych, a także o wszelkich innych błędach, niespójnościach lub nieścisłościach na rachunku. Powiadomienie powinno zostać złożone nie później niż w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia, w którym SatchelPay, według Klienta, przeprowadził nieautoryzowaną Operację Płatniczą lub niewłaściwie wykonał Operację Płatniczą. Jeżeli Klient jest konsumentem, powiadamia on SatchelPay o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej Operacji Płatniczej w walucie Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej do Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej na piśmie nie później niż 13 (trzynaście) miesięcy po dniu obciążenie Rachunku płatniczego. Jeżeli Klient nie złożył tych powiadomień we wskazanym terminie, przyjmuje się, że Klient bezwarunkowo zgodził się na te Operacje Płatnicze, które zostały wykonane na Koncie. Klient przekaże SatchelPay wszelkie informacje o nielegalnych logowaniach do Konta lub innych nielegalnych działaniach związanych z Kontem i podejmie wszelkie uzasadnione środki wskazane przez SatchelPay, aby pomóc w zbadaniu nielegalnych działań.

12.15. Strona jest zwolniona z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie Ogólnych Warunków i / lub innych wewnętrznych zasad i / lub umów zawartych w przypadku, gdy udowodni, że zobowiązania zostały wykonane z powodu okoliczności siły wyższej, które udowodniono zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo. Klient powiadomi SatchelPay o działaniu siły wyższej na piśmie w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia takich okoliczności.

12.16. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę podatków (lub wszelkich obowiązków państwowych) w kraju rezydencji podatkowej Klienta. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za rejestrację / deklarację Rachunków Klienta zgodnie z aktami prawnymi kraju jego rezydencji.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Ogólne warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.

13.2. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Ogólnych Warunków okaże się nieważna, niezgodna z prawem lub niewykonalna, pozostałe warunki będą nadal ważne i wiążące dla stron.

13.3. Litewski system gwarancji depozytów nie ma zastosowania do rachunków otwartych w ramach SatchelPay. W przypadku niewypłacalności SatchelPay możesz stracić pieniądze zgromadzone na kontach otwartych w SatchelPay. SatchelPay zapewnia jednak, że środki klientów są przechowywane na wydzielonym otwartym rachunku bankowym na rzecz klientów SatchelPay i nie będą wykorzystywane do utrzymywania środków SatchelPay ani innych stron, które nie są uważane za użytkowników usług oferowanych przez SatchelPay.